İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İŞBİRLİĞİ YAPAN KOBİLERE 10 MİLYON TL DESTEK

Reklamlar

Kobilerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı işbirliklerine Kosgeb, 10 milyon TL’ye kadar destek veriyor. KOSGEB’in İş Birliği Destek Programında;

–       Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,

–       Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,

–       Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

–       Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,

Dinamik Ofislerimiz tüm girişimci ve yatırımcılarımızın yanındadır.

Dinamik Ofisler

İŞ BİRLİĞİ NE ŞEKİLDE OLACAK?

Program kapsamında iki tür işbirliği desteklenmektedir:

1-    İşletici Kuruluş Modeli: Projenin kabulünün akabinde ortak Kobiler tarafından bir “işletici kuruluş” tesis edilerek tüm işbirliği ve proje süreçleri bu kuruluş tarafından gerçekleştirilir. İşletici kuruluş, limited veya anonim şirket statüsünde kurulmuş olmalıdır.

İşletici kuruluş birkaç şekilde tesis edilebilir:

o   Projeye ortak olan işletmeler mevcudiyetlerini korumak suretiyle işletici kuruluşa ortak olabilirler.

o   Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek işletici kuruluşa ortak olabilirler.

o   İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin hisse oranı proje döneminde ve izleme tarihine kadarki sürede %50’den fazla olamaz. Ancak büyük işletme ile ortaklık yapılması durumunda bu şart aranmaz.

o   Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranı proje dönemi ve sonrasındaki izleme tarihine kadarki süreçte %25’i geçemez.

2-    Proje Ortaklığı Modeli: Ortak kobilerin her biri proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmını yerine getirir.

İŞBİRLİĞİ PROGRAMINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve KOBİ tanımına uygun gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeleri projeye başvuru yapabilir.

İşbirliği Projesine başvurulabilmesi için en az 5 (beş) KOBİ’nin bir araya gelip ortaklık kurmaları şarttır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanındaki işbirliğinde bu sayı en az 3 (üç); yüksek teknoloji alanındaki işbirliklerinde 2 (iki) KOBİ olabilecektir. Büyük işletme ile işbirliği yapılması halinde ise en az 1 (bir) KOBİ’nin işbirliği yeterli olacaktır.

İşbirliği yapacak olan KOBİ’lerin, programa başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş ve son amli yılda bilanço usulüne göre defter tutmuş olmaları şartı aranır. Fakat büyük işletme ile işbirliği yapılması halinde bu şartlar aranmaz.

Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının ya da bunların eş, anne, baba, kardeş ve çocuklarından herhangi birinin proje ortaklarından sadece 1 tanesinde ortaklığı/sahipliği olabilir.

İşbirliği projesi devam eden işletme/işletici kuruluş, proje sona ermeden başka bir işbirliği projesine ortak olamaz.

Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvuru yapılamaz.

Proje süresi en az 12 (on iki) ay, en fazla 36 (otuz altı) aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.

Gerçekleştirilecek işbirliğinin teknoloji alanına Kurul karar verir. İşletici kuruluş modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde işletici kuruluşun faaliyet göstereceği sektör/sektörlerin teknoloji alanı, proje ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise yapılacak projenin teknoloji alanı dikkate alınır. Proje ortaklığı modelinde gerçekleştirilecek işbirlikleri; beceri ve kabiliyet geliştirme, değer zincirine katılma ve benzeri konularında gerçekleştirilecek ise projenin teknoloji alanı diğer olarak belirlenir

İŞBİRLİĞİ PROGRAMI DESTEK TUTARLARI NE KADARDIR?

İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 2.000.000 (iki milyon) TL ve geri ödemeli 3.000.000 (üç milyon) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir.

Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için 10.000.000 (on milyon) TL’dir.

Proje ortaklığı modelinde Kurul tarafından proje ortağı olması uygun bulunan her bir işletme için destek üst limiti, 250.000 (iki yüz elli bin) TL geri ödemesiz ve 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 750.000 (yedi yüz elli bin) TL’dir. Ancak bu üst limit;

a) Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 1.000.000 (bir milyon) TL geri ödemesiz ve 1.000.000 (bir milyon) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 2.000.000 (iki milyon) TL,

b) Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde, 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemesiz ve 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 (bir milyon) TL, olarak İşbirliği Destek Programı Asgari Ortak Sayısı ve Destek Üst Limitleri Tablosundaki gibi uygulanır.

HANGİ GİDERLER DESTEK KAPSAMINDADIR?

Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.

a) Personel,

b) Makine, teçhizat ve kalıp,

c) Hammadde ve malzeme,

ç) Yazılım,

d) İşyeri kirası,

e) Hizmet alımı,

f) Diğer proje giderleri

Kurul; projenin gerektirdiği gider kalemlerini ve desteklemeye esas tutarları belirler.

Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler desteklenmez.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et