Genel

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

7194 sayılı kanununla  213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme:” başlığı altında bir madde eklenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edildi. Bu müessese ile, süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalarda indirim yapılacak. Böylece, yargı mercilerinin iş yükünün azaltılması birlikte, tahakkuk ve tahsilat da hızlandırılmış olacak.

Söz konusu maddeye göre; Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi mahkemesince verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlarda (Danıştayın bozma kararı üzerine verilen kararlar hariç);

  1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i,
  2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının %25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i, mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın tahakkuk eder.

Bu durum, aşağıda tablo halinde belirtilmiştir.

 100 TL için Hesaplanan Tutar Vergi Mahkemesi/BİM
tarhiyatı İptal Etmişse

Ödenecek Tutar

Vergi Mahkemesi/BİM
Tarhiyatı Onamışsa

 Ödenecek Tutar

Vergi Aslı 60 100
VZC 0 75
Usulsüzlük ve  Ö. Usulsüzlük 25 75
359 uncu maddede yazılı  fiillere iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları 25 75
 Vergi aslı dava konusu yapılmayan  vergi ziyaı cezaları 25 75

Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu maddeye göre tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılır. Şu kadar ki, tasdik edilerek tahakkuk eden vergi tutarında indirim yapılmaz.

Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar

Bir yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında olması için;

  1. Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan dava sonucu verilen karar olması,
  2. Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı temyiz yolunun açık olması,
  3. Kararın Danıştayın bozma kararı üzerine verilmemiş olması şartlarını birlikte taşıması gerekmektedir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: