DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞEN NE?

7194 SAYILI Kanunla vergi “Değerli Konut Vergisi” ismiyle yeni bir vergi ihdas edildi.  7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu vergi kamuoyunda oldukça hararetli bir şekilde tartışıldı. Çünkü, verginin konusuna girip girmeme, konutun değerinin belirlenmesi ile tespit edilecekti. Değeri 5 milyon TL üzerinde olan konutlar bu vergiye tabi olduğundan değer tespiti önemli hale geldi.   Değerin tespit edilmesi yetkisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne verilmişti. TKGM bu konutlar için bir değerleme…

"DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE DEĞİŞEN NE?"

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME

7194 sayılı kanununla  213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesi “Kanun yolundan vazgeçme:” başlığı altında bir madde eklenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas edildi. Bu müessese ile, süresinde açılan davalarda mükelleflerin, istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri hâlinde, verilen yargı kararının niteliğine göre vergi ve/veya cezalarda indirim yapılacak. Böylece, yargı mercilerinin iş yükünün azaltılması birlikte, tahakkuk ve tahsilat da hızlandırılmış olacak. Söz konusu maddeye göre; Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde açılan davalarda, vergi…

"KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME"

İHRACATÇI FİRMALARA TANINAN GÖTÜRÜ GİDER HAKKI

       İhracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler,  bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri herhangi bir belge olmaksızın hasılatlarından gider olarak indirebilmektedir. Götürü, gider uygulamasından; ihracat, yurt dışında inşaat, yurt dışında onarma, yurt dışında montaj ve teknik hizmetler ile Uluslararası taşımacılık faaliyetinde bulunan, dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere…

"İHRACATÇI FİRMALARA TANINAN GÖTÜRÜ GİDER HAKKI"

Kuyumcularda ÖKC Sınırı 3 Katına Yükseltildi.

04.01.2020 tarihli resmi gazete yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 514)ile, Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım faaliyetinde bulunan mükelleflerin, altın, gümüş, platin, inci, elmas gibi kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan üretilen eşya satışlarında, fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin haddin, işlemin gerçekleştiği yılda geçerli haddin (2020 yılı için 1.400 TL) 3 katı (2020 yılı için 4.200 TL) olarak uygulanması imkanı getirilmiş olup, 2020 yılı için 4.200…

"Kuyumcularda ÖKC Sınırı 3 Katına Yükseltildi."

MOBİLYA İMALATÇILARI KDV İADESİ ALACAK

          Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranı yüzden 18’den yüzde 8’e indirildi. Karar 02 Ocak 2020 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.[1] Mobilyada KDV indirimi 2018 Kasım ayında ilk kez geçici olarak uygulanmış, uygulama süresi Haziran 2019 sonuna kadar uzatılmıştı. Alınan bu yeni kararla mobilya teslimlerindeki KDV oranı artık kalıcı olarak Yüzde 8’e düşürülmüş oldu. Söz konusu karar mobilya sektöründe memnuniyetle karşılandı. Bununla birlikte, KDV indirimi…

"MOBİLYA İMALATÇILARI KDV İADESİ ALACAK"

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR? NASIL UYGULANACAK?

  24.10.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifi ile vergilendirme ile ilgili bir dizi yeni düzenleme getiriliyor. Yazı tarihi itibariyle komisyonda olan teklifteki hususlardan biri de,  vergi mevzuatımıza ilk defa girecek olan “Konaklama Vergisi”. Büyük ihtimalle yasalaşacak olan teklifteki konaklama vergisine ilişkin hükümler 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun mülga 34. Maddesinin yeniden düzenlenmesi şeklinde ihdas ediliyor. Yeniden düzenlenen 34. Maddeye göre;  Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme,…

"KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR? NASIL UYGULANACAK?"

BİNEK OTO GİDERLERİNİN TAMAMI VERGİDEN DÜŞÜLEMEYECEK

24.10.2019 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Kanun teklifi ile vergilendirme ile ilgili bir dizi yeni düzenleme getirilmesi için teklif verildi. Yazı tarihi itibariyle komisyonda olan teklifteki hususlardan biri de, binek otomobillere ilişkin harcamaların giderleştirilmesinde çeşitli kısıtlamaların getirilmesi. Teklif yasalaşırsa, mevzuatımıza girecek bu hususlara aşağıda maddeler halinde değindik. Kiralık Binek Otoların Giderleri; Her bir kiralık araç için aylık en fazla 5.500 TL kira gideri yazılabilecek. Bu tutarın üzerindeki giderler, KKEG olarak değerlendirilip vergilendirmeye etkisi olmayacak. Satın Alınan…

"BİNEK OTO GİDERLERİNİN TAMAMI VERGİDEN DÜŞÜLEMEYECEK"

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR DİKKAT!

                  Vergi Daireleri yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışan ücretlileri takibe aldı. Halen bu durumda olan ücretliler vergi dairelerine çağrılarak beyanname verilmesi isteniyor.  Geçmiş yıllarda da dahil olmak üzere, yıl içinde birden fazla işverenden ücret alınmışsa ve birinciden sonraki iş yerlerinden 2018 için 34.000 TL’den fazla ücret alınmışsa yıllık beyanname vermek gerekiyor. Vergi dairesi işlem yapmadan önce pişmanlıkla beyanname verilerek cezadan kurtulma imkânı var. Bilindiği üzere, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş…

"BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR DİKKAT!"

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı*

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı. Vergi Usul Kanununda 2016 yılında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, ödeme yapılanın bu tutarı vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapıp yapmamasına bakılmaksızın, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanlara vergi…

"İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı*"

KDV İADESİNİN YARISI “ON İŞ GÜNÜ” İÇİNDE ALINABİLECEK

24 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü (20/02/2019) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, belirli şartları haiz mükelleflerin iade talebine ilişkin KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” başlatıldı. Uygulama, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan ve YMM KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep edilebilen KDV iadelerinde geçerli olacaktır. UYGULAMA…

"KDV İADESİNİN YARISI “ON İŞ GÜNÜ” İÇİNDE ALINABİLECEK"