Genel

BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR DİKKAT!

                  Vergi Daireleri yıl içinde birden fazla iş yerinde çalışan ücretlileri takibe aldı. Halen bu durumda olan ücretliler vergi dairelerine çağrılarak beyanname verilmesi isteniyor.  Geçmiş yıllarda da dahil olmak üzere, yıl içinde birden fazla işverenden ücret alınmışsa ve birinciden sonraki iş yerlerinden 2018 için 34.000 TL’den fazla ücret alınmışsa yıllık beyanname vermek gerekiyor. Vergi […]

Genel

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı*

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri gelir/kurumlar vergisi stopajı kapsamına alındı. Vergi Usul Kanununda 2016 yılında 6745 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanına, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına, ödeme yapan veya ödemeye aracılık edenlerin vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunluluğu bulunup bulunmamasına, ödemenin konusunun mal veya hizmet alım satımı olup olmamasına, elektronik ortamda gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine, […]

Genel

KDV İADESİNİN YARISI “ON İŞ GÜNÜ” İÇİNDE ALINABİLECEK

24 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik yapılmasına dair tebliğ bugünkü (20/02/2019) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, belirli şartları haiz mükelleflerin iade talebine ilişkin KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesine imkân tanıyan “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” […]

Genel

UEFA MÜSABAKALARINA İLİŞKİN KDV İSTİSNASI

  2019 UEFA Süper Kupa finali, 14 Ağustos 2019 tarihinde Vodafone Park’ta,  2020 Şampiyonlar Ligi finali de Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. KDV Kanuna eklenen Geçici 40. Madde[1] ile 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda; Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda […]

Genel

İMALAT SANAYİİNE YÖNELİK YTB KAPSAMINDAKİ İNŞAT İŞLERİNDE KDV İADESİ (2019)

  İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, mükelleflere iadesine ilişkin KDV Kanunundaki geçici 37.  Madde uygulaması 2019 yılında da devam edecektir. 3065 sayılı Kanunun geçici 37 nci maddesinde; İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım olarak öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat […]

Genel

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARDA ESNAF MUAFLIĞI VE TEVKİFAT

Evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar, yıl içinde gerçekleştirilen satış tutarı ilgili yıl için geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarından fazla olmadığı sürece esnaf muaflığı kapsamında kabul edileceklerdir. 306 Seri No.lu. Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi başkanlığının web sitesinde yayımlandı. Taslakta; 17/1/2019 tarihli […]

Genel

BU SEKTÖRDE KDV ORANI %1,5 OLDU. (HASILAT  ESASLI VERGİLEME )

KDV Kanununun 38.Maddesinde 7104 Sayılı Kanunla 29/03/2018 tarihinde yapılan değişiklik ile gerçek usulde vergilendirmenin yanında hasılat esaslı vergilendirme sistemi ihdas edilmiş, düzenlemenin 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştı. Buna göre, İşletme Hesabı Esasına göre defter tutan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek kazanç sahibi mükelleflerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer […]

Genel

TUBİTAK (TEYDEB) DESTEKLERİ MALİ RAPORU VE AGY500 (YMM) RAPORU

Bilindiği üzere, TÜBİTAK bünyesinde özel sektör kuruluşları, kamu kurumları ve üniversitelerin Araştırma-Geliştirme faaliyetlerine proje esaslı destekler verilmektedir. Bunlar; Sanayi AR-GE Proje (TEYDEB) Destekleri,  Akademik ve KAMU Kurumu AR-GE (ARDEB) Destekleri ve Girişimcilik Destekleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Özel sektör kuruluşlarına Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı (TEYDEB) tarafından verilen desteklerden bazıları aşağıdaki gibidir. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı […]

Genel

VERGİ SUÇU RAPORLARINA VERİLEN “RDK  MÜTALAASI”  

213 s. Vergi Usul Kanununun “Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul” başlıklı 367. Maddesi; “Yaptıkları inceleme sırasında 359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları  tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya.. ..keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.” Hükmünü amir bulunmaktadır. Buna göre, Vergi Müfettişleri tarafından tespit edilen 359 uncu […]

Genel

İMALATÇI İHRACATÇILAR KDV İADESİ ALIRKEN YÜKLENİLEN KDV HESABI YAPMAYACAK

6 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7104 sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, imal ettikleri emtiayı doğrudan ihraç eden firmaların KDV iadesi hesaplanırken hali hazırda yapılan yüklenilen KDV hesabı yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade alma imkanı getirilmiş, bunun için Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile KDV Kanununun 32.maddesinin üçüncü fıkrasına; (Maliye […]