İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Şartları Değişti

Reklamlar

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Şartlarını Değiştirdi, uygulamaya ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Destek kalemlerinden yararlanmak isteyen firmalarımız için Müşavirlik Büromuz tecrübeleriyle destek olmaya devam etmeketedir.

8.3.2. Destek Unsurları

(1) Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son
12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

(2) Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde
en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir.

Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

(3) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde
bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.

(4) Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek
verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli elemanın, destek başvurusu uygun bulunan işletmede 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

(5) Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır.
Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

(6) Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek
yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri
mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(7) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas
alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate
alınmaz

(8) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.

(9) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler
hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.

(10) Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede
sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.

(11) Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli
Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.

(12) Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması
durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve
elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.

(13) İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi
esas alınır.

(14) İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3 (üç)’er
aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme,
programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 (üç) aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.

(15) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi
durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.
(16) İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt
işveren numarası olması durumunda; asıl işveren konumundaki işletmenin, destek
kapsamında istihdam edeceği nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde
gün kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

(17) İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara
verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

(18) Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

(19) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

Programın süresi
MADDE 6 – (1) Programın süresi işletme için 2 (iki) yıldır.
(2) Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az
%10 (on) artan işletmeler, bir defaya mahsus olmak üzere programdan yeniden yararlanabilir.
(3) Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen program yenileme şartının sağlanıp
sağlanmadığı KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden izleme aşamasında kontrol edilir.
(4) İşletmenin, programın tamamlanma tarihindeki son iki yıla ait onaylı KOBİ Bilgi
Beyannamesindeki mali veriler karşılaştırılarak, en az %10 (on) artış sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir.
(5) Net satış hasılatı veya dönem içinde elde edilen hasılatı program sonunda en az
%10 (on) artan işletmenin, programın tamamlandığı tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl
içerisinde programı yenilemek için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapması gerekir.

Bir yıl içinde başvurusunu yenilemeyen işletme, programa yeniden başvuru yapamaz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et