İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Esnaf Olma Şartları

Esnaf ve sanatkâr:İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

 • Esnaf ve sanatkarlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
 • Esnaf ve sanatkarların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.
 • Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.
 • Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.
 • Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.
 • İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.
 • Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.
 • Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.
 • Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir. Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.
 • Esnaf ve sanatkarların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkar aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.
 • Esnaf ve sanatkarlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkar Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.
 • Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların  ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

Üyelik Şartları Nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

Üyenin Görevleri

 1. Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek, Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.
 2. Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.
 3. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.
 4. Oda organlarının yetkileri dahilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

Üyeliğin son bulmasıAşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

 1. Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
 2. Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
 3. Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
 4. Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

Meslek Kodu Meslek Adı Nace Kodu Nace Adı A.01 İkinci el eşya ticareti 47.79.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış mobilya, elektrikli ve elektronik ev eşyası perakende ticareti A.01 İkinci el eşya ticareti 47.79.05 Kullanılmış malların müzayede salonları vasıtasıyla perakende ticareti A.01 İkinci el eşya ticareti 47.79.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ikinci el eşya perakende ticareti (ikinci el motorlu kara taşıtları ve motosiklet parçaları hariç) A.01 İkinci el eşya ticareti 77.29.02 Bys. diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (mobilya, elektrikli ve elektronik alet, kitap, TV, kamera, bitki vb. dahil; müzik aleti, giyim eşyası, mücevher vb. ile video kasetler, büro mobilyaları, eğlence ve spor ekipmanları hariç) (fin A.02 Kerestecilik 47.52.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin perakende ticareti (kereste, ağaç talaşı ve yongası, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.) A.02 Kerestecilik 46.73.12 İşlenmemiş ağaç (tomruk-ham haldeki) toptan ticareti (orman ağaçları, endüstriyel odunlar vb.) A.02 Kerestecilik 46.73.01 Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası, demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.) A.02 Kerestecilik 46.13.02 Kereste ve kereste ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar A.02 Kerestecilik 16.10.06 Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar) A.02 Kerestecilik 16.10.01 Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması, rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyetleri) A.02 Kerestecilik 02.40.01 Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler A.02 Kerestecilik 02.40.02 Ormanda kesilmiş ve temizlenmiş ağaçların taşınması, istiflenmesi ve yüklenmesi faaliyetleri A.03 Marangozluk 16.10.02 Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı A.03 Marangozluk 16.10.03 Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı A.03 Marangozluk 16.10.05 Ahşap döşemelerin ve yer döşemelerinin imalatı (birleştirilebilir parkeler hariç) A.03 Marangozluk 16.22.01 Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç) A.03 Marangozluk 16.21.01 Ahşap, bambu ve diğer odunsu malzemelerden kaplamalık plaka, levha, vb. imalatı (yaprak halde) (preslenmemiş) A.03 Marangozluk 16.21.02 Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı A.03 Marangozluk 16.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı A.03 Marangozluk 16.23.01 Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı A.03 Marangozluk 16.24.01 Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı A.03 Marangozluk 16.24.02 Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı A.03 Marangozluk 16.24.03 Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı A.03 Marangozluk 16.29.01 Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.) A.03 Marangozluk 16.29.02 Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil) A.03 Marangozluk 16.29.03 Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı A.03 Marangozluk 16.29.04 Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı A.03 Marangozluk 16.29.05 Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil) A.03 Marangozluk 16.29.07 Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı A.03 Marangozluk 25.73.06 Ahşap ve diğer malzemelerden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) A.03 Marangozluk 46.49.25 Arı kovanı toptan ticareti A.03 Marangozluk 46.49.05 Hasır eşyalar, mantar eşyalar ve diğer ahşap ürünlerin toptan ticareti (ip vb. için makaralar dahil) A.03 Marangozluk 32.99.16 Yazı veya çizim tahtaları imalatı A.03 Marangozluk 32.99.11 Mantar can simitlerinin imalatı A.03 Marangozluk 32.99.07 Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, baston ve koltuklu baston, koltuk değneği vb. imalatı (parçaları dahil) A.03 Marangozluk 46.73.14 Ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti A.03 Marangozluk 46.73.23 Masif, lamine ve laminant parke toptan ticareti A.03 Marangozluk 47.52.17 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin perakende ticareti A.03 Marangozluk 47.59.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ahşap, mantar ve hasır eşyaların perakende ticareti (ahşap sofra ve mutfak eşyaları, ahşap çerçeveler, sepetçi ürünleri, mücevher vb. için ahşap kutular, ahşap biblolar, mantar ürünler, hasır vb.) A.03 Marangozluk 47.52.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda masif, lamine ve laminant parke perakende ticareti A.04 Mobilya boyacılığı 31.09.01 Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması A.05 Mobilya döşemeciliği 31.09.02 Sandalyelerin, koltukların vb. döşenmesi gibi tamamlayıcı işlerin yapılması (büro ve ev mobilyalarının yeniden kaplanması hariç) A.05 Mobilya döşemeciliği 31.03.01 Yatak imalatı (yatak destekleri, kauçuk şişme yatak ve su yatağı hariç) A.05 Mobilya döşemeciliği 95.24.01 Mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı (büro ve ev mobilyalarının yeniden döşenmesi, kaplanması, onarımı ve yenilenmesi dahil, halı ve kilim onarımı hariç) A.06 Mobilya imalatı 31.03.02 Yatak desteklerinin imalatı (yaylı veya çelik tel ağlı ahşap veya metal iskeletler, ahşap latalı döşenmiş somya bazaları, somya, karyola, vb.) A.06 Mobilya imalatı 31.02.01 Mutfak mobilyalarının imalatı A.06 Mobilya imalatı 31.09.03 Dikiş makinesi, TV, bilgisayar, vb. için dolap, sehpa, vb. mobilyaların imalatı A.06 Mobilya imalatı 31.09.04 Yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk odası takımı, gardırop, vestiyer, vb. imalatı (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil) A.06 Mobilya imalatı 31.09.05 Sandalye, koltuk, kanepe, çekyat, divan, vb iskeletlerinin imalatı (iskeletçiler) (plastik olanlar ile bürolarda kullanılanlar hariç) A.06 Mobilya imalatı 31.09.06 Park ve bahçelerde kullanılan bank, masa, tabure, sandalye, koltuk, vb. mobilyaların imalatı (plastik olanlar hariç) A.06 Mobilya imalatı 31.09.07 Sandalye, koltuk, kanepe, oturma takımı, çekyat, divan, markiz, vb. imalatı (plastik olanlar ile bürolarda ve park ve bahçelerde kullanılanlar hariç) A.06 Mobilya imalatı 31.01.01 Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı (taş, beton, seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları, mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro tipi sandalye ve koltuklar, vb.) A.06 Mobilya imalatı 31.01.02 Laboratuvarlar ve teknik bürolar için tezgahların ve mobilyaların imalatı (mikroskop masaları, laboratuvar masaları (vitrinli, gaz memeli, musluk tertibatlı, vb. olsun olmasın), çeker ocaklar, teçhizatsız çizim masaları, vb.) A.06 Mobilya imalatı 31.01.03 Mağazalar için tezgah, banko, vitrin, raf, çekmeceli dolap vb. özel mobilya imalatı (laboratuvarlar ve teknik bürolar için olanlar hariç) A.06 Mobilya imalatı 31.01.04 Büro mobilyalarının iskeletlerinin imalatı A.06 Mobilya imalatı 43.32.01 Hazır mutfaklar, mutfak tezgahları, gömme dolaplar, iç merdivenler ile ince tahta, lambri ve benzerlerinin montajı işleri A.07 Mobilya ticareti 46.47.01 Mobilya ve mobilya aksesuarları toptan ticareti (yatak dahil) A.07 Mobilya ticareti 46.65.01 Büro mobilyalarının toptan ticareti A.07 Mobilya ticareti 46.15.01 Mobilyaların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar A.07 Mobilya ticareti 47.59.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev mobilyalarının ve aksesuarlarının perakende ticareti (baza, somya, karyola dahil; hasır ve sepetçi söğüdü gibi malzemelerden olanlar hariç) A.07 Mobilya ticareti 47.59.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro mobilyaları ve aksesuarlarının perakende ticareti A.07 Mobilya ticareti 47.59.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bahçe mobilyalarının perakende ticareti A.07 Mobilya ticareti 47.59.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yatak perakende ticareti A.07 Mobilya ticareti 77.33.02 Büro mobilyalarının kiralanması ve leasingi (büro sandalyesi ve masasının kiralanması dahil) (finansal leasing hariç) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 16.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 47.78.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve yakacak odun perakende ticareti A.08 Yakacak imalatı, ticareti 47.99.12 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan yakıt satışı (kalorifer yakıtı, yakacak odun, vb.) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 46.71.02 Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 20.14.04 Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 19.20.12 Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt) A.08 Yakacak imalatı, ticareti 02.20.01 Endüstriyel ve yakacak odun üretimi (geleneksel yöntemlerle odun kömürü üretimi dahil) B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 93.29.08 Havai fişek ile ses ve ışık gösterisi faaliyetleri B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 93.19.02 Spor ve eğlence amaçlı spor etkinliği ve karşılaşması düzenleyicilerinin ve organizatörlerin faaliyetleri B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 90.02.12 Gösteri sanatlarına yönelik diğer destekleyici faaliyetler (sahne tasarımcıları, dekoratörleri ve kostüm tasarımcılarının faaliyetleri ile gösteri için dekor ve arka perdenin, ışıklandırma ve ses ekipmanlarının işletilmesi) B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 90.01.17 Bağımsız manken ve modellerin faaliyetleri B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 90.01.18 Bağımsız aktör, aktrist ve dublörlerin faaliyetleri B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 79.90.02 Spor, müzik, tiyatro ve diğer eğlence etkinlikleri için yer ayırma (rezervasyon) ve bilet satılması faaliyeti B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 79.90.90 Bys. diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetler (devre mülk takas faaliyetleri, turizmi arttırma faaliyetleri vb. dahil; seyahat acentelerinin ve tur operatörlerinin faaliyetleri hariç) B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 77.39.11 Tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması (kostümler hariç) (finansal leasing hariç) B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 74.90.05 Sanatçı, sporcu, şovmen, manken ve diğerleri için ajansların ve menajerlerin faaliyetleri B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 78.10.04 Oyuncu seçme ajansları ve bürolarının faaliyetleri (tiyatro rol dağıtım ajansları vb.) B.01 Ajans, organizasyon faaliyetleri 82.30.02 Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri B.02 Düğün salonu işletmeciliği 93.29.02 Düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi B.02 Düğün salonu işletmeciliği 96.09.02 Nikah salonlarının hizmetleri B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 93.29.10 Dinlence (rekreasyon) parklarının faaliyetleri (konaklamalı olanlar ile eğlence parkları ve lunaparkların işletilmesi hariç) B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 93.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli eğlence hizmetleri (boğa güreşi, rodeo vb.) B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 93.29.01 Plaj alanlarının işletilmesi (bu tesislerin bütünleyici bir parçası olan soyunma odası, dolap, sandalye, kano, deniz motosikleti vb. kiralanması dahil) B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 93.21.01 Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 90.01.20 Sirklerin faaliyetleri B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 90.01.90 Bys. diğer gösteri sanatları B.03 Eğlence yerleri işletmeciliği 59.14.02 Sinema filmi gösterim faaliyetleri B.04 Gazinoculuk 56.30.04 Bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) B.04 Gazinoculuk 56.30.05 Gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, vb. yerlerde içecek sunum faaliyetleri (alkollü-alkolsüz) B.04 Gazinoculuk 93.29.05 Dans pistlerinin, diskoteklerin işletilmesi (içecek sunum hizmetleri hariç) B.05 Kahvehanecilik, kıraathanecilik 56.30.90 Seyyar içecek satanlar ile diğer içecek sunum faaliyetleri B.05 Kahvehanecilik, kıraathanecilik 56.30.02 Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler (içecek ağırlıklı hizmet veren), meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek sunum faaliyeti B.06 Lokal işletmeciliği 56.30.03 Lokallerde içecek sunum faaliyeti (alkollü-alkolsüz) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.90.03 Diğer konaklama yerlerinin faaliyetleri (başka bir birim tarafından işletildiğinde yataklı vagonlar vb. dahil; misafirhaneler, öğretmen evi vb. hariç) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.90.01 Öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri (tatil amaçlı olanlar hariç) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.20.01 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri (hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller, bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit konaklama faaliyetleri hariç) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.20.03 Kendine ait veya kiralanmış mobilyalı evlerde bir aydan daha kısa süreli olarak konaklama faaliyetleri B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.10.02 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti vermeyenler ile devre mülkler hariç) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.10.05 Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti verenler ile devre mülkler hariç) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 91.03.02 Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (tarihi alanların ve yapıların korunması dahil) B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.20.04 Tatil amaçlı pansiyonların faaliyetleri B.07 Otel, pansiyon, yurt işletmeciliği 55.30.36 Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.) B.08 Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği 93.29.03 Oyun makinelerinin işletilmesi B.08 Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği 93.19.05 Bilardo salonlarının faaliyetleri B.08 Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği 93.29.11 Elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri B.08 Oyun salonu, internet kafe işletmeciliği 61.90.05 İnternet kafelerin faaliyetleri B.09 Ses, sahne sanatçılığı 90.01.14 Canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser vb. yapımların sahneye konulması faaliyetleri (illüzyon gösterileri, kukla gösterileri ve kumpanyalar dahil) B.09 Ses, sahne sanatçılığı 90.01.15 Orkestra ve bandoların faaliyetleri B.09 Ses, sahne sanatçılığı 90.01.16 Bağımsız müzisyen, ses sanatçısı, konuşmacı, sunucu vb.lerin faaliyetleri (müzik grupları dahil) B.10 Şans oyunları bayiliği 92.00.01 Müşterek bahis faaliyetleri (at yarışı, köpek yarışı, futbol ve diğer spor yarışmaları konusunda bahis hizmetleri) B.10 Şans oyunları bayiliği 92.00.02 Loto vb. sayısal şans oyunlarına ilişkin faaliyetler (piyango biletlerinin satışı dahil) C.01 Asansör, yürüyen merdiven kurulumu, bakımı, onarımı 43.29.01 Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.07 Elektrikli ev aletleri aksam ve parçalarının imalatı C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.08 Ev tipi buzdolabı, dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, bulaşık makinesi, vantilatör, aspiratör, fan, aspiratörlü davlumbaz, fırın, ocak, mikrodalga fırın, elektrikli pişirme sacı vb. imalatı C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.04 Mutfakta kullanılan elektrikli küçük ev aletlerinin imalatı (çay veya kahve makinesi, semaver, ızgara, kızartma cihazı, ekmek kızartma makinesi, mutfak robotu, mikser, blender, meyve sıkacağı, et kıyma makinesi, tost makinesi, fritöz vb.) C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.05 Elektrikli diğer küçük ev aletleri (elektrotermik el kurutma makinesi, elektrikli ütü, havlu dispenseri, hava nemlendirici) ile elektrikli battaniyelerin imalatı C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.02 Ev tipi elektrikli su ısıtıcıları (depolu su ısıtıcıları, anında su ısıtıcıları, şofben, termosifon dahil), elektrikli ısıtma cihazları (elektrikli soba, radyatör, vb.) ve elektrikli toprak ısıtma cihazlarının imalatı C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 95.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının bakım ve onarımı (kitap, aydınlatma eşyaları, oyuncak, vb. onarımı ile kimlik kartlarının plastikle kaplanması dahil) C.09 Elektrikli ev aletleri imalatı, onarımı 27.51.90 Bys. diğer elektrikli ev aletlerinin imalatı C.02 Beyaz eşya onarımı 95.22.01 Evde kullanılan elektrikli cihazların onarımı (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oda kliması, elektrikli küçük ev aletleri vb.) C.03 Beyaz eşya ticareti 47.54.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aleti perakende ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, su ısıtıcı, vantilatör, davlumbaz, tost makinesi, mutfak robotu, vb.) (radyo, televizyon ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) C.03 Beyaz eşya ticareti 46.43.01 Beyaz eşya toptan ticareti (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, çamaşır kurutma makinesi vb.) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 58.29.01 Diğer yazılım programlarının yayımlanması C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 58.21.01 Bilgisayar oyunlarının yayımlanması C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 63.12.01 Web portalı faaliyetleri C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 62.02.01 Bilgisayar danışmanlık faaliyetleri (donanım gereksinimleri gibi donanımla ilgili bilişim konularında uzman görüşü sağlanması, bilgisayar gereksinimlerinin belirlenmesi, bilgisayar sistemlerinin planlanması ve tasarlanması vb.) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 63.11.08 Veri işleme, barındırma ve ilgili faaliyetler (veri girişi, verinin işlenmesi, özel raporların oluşturulması, depolanması, vb.) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 62.09.01 Bilgisayarları felaketten kurtarma ve veri kurtarma faaliyetleri C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 62.09.02 Diğer bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri (kişisel bilgisayarların ve çevre birimlerinin kurulumu, yazılım kurma vb.) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 62.01.01 Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 18.20.03 Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) C.04 Bilgisayar kurulumu, onarımı, programlama, veri kurtarma 95.11.01 Bilgisayarların ve bilgisayar çevre birimlerinin onarımı (ATM’ler ve pos cihazları dahil) C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 27.11.01 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı (aksam ve parçaları hariç) C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 27.11.03 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin aksam ve parçalarının imalatı C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 27.90.05 Elektrikli kaynak ve lehim teçhizatı (lehim havyaları, ark kaynak makineleri, endüksiyon kaynak makineleri vb.) ile metallerin veya sinterlenmiş metal karbürlerin sıcak spreylenmesi için elektrikli makine ve cihazlarının imalatı C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 33.20.51 Elektrikli ekipmanların kurulum hizmetleri (elektrik motorları, jeneratörler ve transformatörlerin, elektrik dağıtım ve kontrol cihazları ile diğer elektrikli ekipmanların kurulumu (yollar, vb. için elektrikli sinyalizasyon ekipmanları hariç)) C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 33.14.01 Güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel transformatörlerin bakım ve onarımı (elektrik dağıtım ve kontrol cihazları dahil) C.05 Elektrik makineleri imalatı, kurulumu, onarımı 33.14.02 Elektrik motorları, jeneratörler ve motor jeneratör setlerinin bakım ve onarımı (bobinlerin tekrar sarımı dahil) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 46.47.03 Aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti (avize, abajur, vb.) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 46.43.05 Elektrik malzemeleri toptan ticareti (kablo, sigorta, duy, fiş, priz, ampul, elektrik anahtarı, devre kesici, şalter, röle, pil, batarya, vb.) (endüstriyel olanlar ile elektrikli makine, cihaz ve aletlerde kullanılanlar hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 46.69.09 Rüzgar türbinleri, kondansatörler, elektrik yalıtkanları (izolatör), AC/AD/DC motorlar, jeneratörler, yalıtılmış bobin telleri vb. elektrikli makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 46.69.03 Akümülatör, batarya, pil ve bunların parçalarının toptan ticareti (evlerde, motosikletlerde ve motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 47.59.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda aydınlatma teçhizatı perakende ticareti (lambalar, aydınlatma armatürleri, avize, abajur, ışıklı tabela, portatif elektrik lambaları vb.) (elektrik malzemeleri hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.90.02 Elektrik kondansatörleri, dirençleri (ısıtma rezistansları hariç), reostaları ve potansiyometrelerin imalatı C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.40.07 Bys diğer lamba ve aydınlatma armatürleri ile lambaların, aydınlatma armatürü ve benzerlerinin aksam ve parçalarının imalatı (cam veya plastikten olanlar hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.12.01 Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı (sigorta, otomatik devre kesici, röle, yalıtım, devre ve yük ayırıcı anahtarlar, voltaj sınırlayıcı, dalga bastırıcı vb.) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.12.02 Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ve elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların parçalarının imalatı (kumanda panosu için tablo, konsol, kabin vb. diğer mesnetler dahil, elektrik düğmesi, fişi ve prizi hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.40.02 Hava ve motorlu kara taşıtları için monoblok far üniteleri, kara, hava ve deniz taşıtları için elektrikli aydınlatma donanımları veya görsel sinyalizasyon ekipmanları imalatı (polis araçları, ambulans vb. araçların dış ikaz lambaları dahil) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.40.03 Avize, aplik ve diğer elektrikli aydınlatma armatürleri, sahne, fotoğraf veya sinema stüdyoları için projektörler ve spot ışıkları, elektrikli masa lambaları, çalışma lambaları, abajur vb. lambaların imalatı (süsleme için ışıklandırma setleri dahil) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.40.04 Sokak aydınlatma donanımlarının imalatı (trafik ışıkları hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.40.05 Pil, akümülatör veya manyeto ile çalışan portatif elektrik lambaları ve elektriksiz lambalar ile el feneri, gaz ve lüks lambası vb. aydınlatma armatürlerinin imalatı (taşıtlar için olanlar hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 29.31.05 Motorlu kara taşıtları ve motosikletler için elektrikli sinyalizasyon donanımları, kornalar, sirenler, cam silecekleri, buğu önleyiciler, elektrikli cam/kapı sistemleri, voltaj regülatörleri vb. elektrikli ekipmanların imalatı C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.90.09 Elektrik yalıtkanlarının (izolatörlerinin) imalatı (cam ve seramikten olanlar hariç) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 23.43.01 Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 47.54.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanım amaçlı elektrik tesisat malzemesi perakende ticareti (transformatör, sigorta, röle, pil ve batarya, elektrik akümülatörü, koaksiyel kablo, elektrik iletkenleri, anahtar, duy, bys. fiş, priz, vb.) C.06 Elektrik malzemeleri imalatı, ticareti 27.33.02 Kablolamada kullanılan gereçlerin imalatı (fiş, soket, baskılı, düğmeli vb. anahtar, priz, duy, plastikten elektrik boru ve kablo tablaları, makine ve cihazları izole edici plastik bağlantı parçaları, vb.) (elektronik bileşenlerde kullanılanlar hariç) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.40.90 Bys. tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.11.90 Bys. diğer elektronik bileşenlerin imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 95.21.01 Tüketici elektroniği ürünlerinin bakım ve onarımı (televizyon, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameraları vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 28.29.08 Tartı aletleri ve baskül imalatı (ev ve dükkanlarda kullanılan terazi ve kantarlar, sürekli ölçüm için tartılar, taşıt baskülleri (köprü tipi basküller) vb.) (kuyumculukta ve laboratuvarlarda kullanılan hassas tartılar hariç) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 28.29.19 Seviye tespit aletleri (nivolar), ölçü çubukları, mezura, çelik metre ve cetveller ile elle kullanılan diğer ölçü aletlerinin imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.90 Bys. ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı (hidrolik veya pnömatik otomatik ayar veya kontrol aletleri ile milometreler, pedometreler, stroboskoplar, monostatlar, kumpaslar, spektrometreler dahil) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.11 Teçhizatlı çizim masaları ve makineleri ile diğer çizim, işaretleme veya matematiksel hesaplama aletlerinin imalatı (pergel takımı, pantograf, resim, çizim, hesap yapmaya mahsus elektrikli/elektronik çiziciler vb. dahil) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.12 Laboratuvar, kuyumculuk vb. yerlerde kullanılan hassas tartıların imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.13 Sanayide kullanılan işlem kontrol amaçlı teçhizatların imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.40.10 Mikrofon, hoparlör ve kulaklıklar ile elektrikli ses yükselteçlerinin (amplifikatörler) imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.03 Elektrik miktarını (volt, akım vb.) ölçmek ve kontrol etmek için kullanılan alet ve cihazların imalatı (avometre, voltmetre, osiloskop ile diğer voltaj, akım, direnç veya elektrik gücünü ölçüm veya kontrol için olanlar) (elektrik sayaçları hariç) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.04 Hız ve mesafe ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (taşıt hız göstergesi, takometre, taksimetre vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.05 Isı ve sıcaklık ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (termometre, termostat, pirometre vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.06 Işık, ışın ve renk ölçümünde kullanılan alet ve cihazların imalatı (polarimetre, kolorimetre, refraktometre vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.07 Meteorolojide kullanılan alet ve cihazların imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.08 Yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının, radar ve sonar cihazlarının imalatı (hava, kara ve deniz taşımacılığında kullanılanlar dahil) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.51.09 Hava, sıvı ve gazların akış, seviye, basınç veya diğer değişkenlerini ölçme ve kontrol etme için kullanılan aletlerin imalatı (hidrometre, debimetre, barometre, higrometre vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.30.03 Kızıl ötesi (enfraruj) sinyal kullanan iletişim cihazlarının imalatı (örn: uzaktan kumanda cihazları) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.30.05 Alıcı ve verici antenlerin imalatı (harici, teleskopik, çubuk, uydu, çanak ve hava ve deniz taşıtlarının antenleri) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.12.01 Yüklü elektronik kart imalatı (yüklü baskılı devre kartları, ses, görüntü, denetleyici, ağ ve modem kartları ile akıllı kartlar vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.11.06 Çıplak baskılı devre kartlarının imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 26.11.04 Diyotların, transistörlerin, diyakların, triyaklar, tristör, rezistans, ledler, kristal, röle, mikro anahtar, sabit veya ayarlanabilir direnç ve kondansatörler ile elektronik entegre devrelerin imalatı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 28.23.01 Hesap makineleri ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinelerin imalatı (elektrikli, elektronik, mekanik vb.) C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 35.22.02 Gaz sayaçlarının bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 36.00.03 Su sayaçlarının bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.20.50 Profesyonel tıbbi makineler, hassas ve optik aletler ve profesyonel elektronik ekipmanların kurulum hizmetleri C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 35.13.02 Elektrik sayaçlarının bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.13.01 Ölçme, test ve seyrüsefer alet ve cihazlarının bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.13.02 Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.13.04 Diğer profesyonel elektronik ekipmanların bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.12.07 Tartı aletlerinin bakım ve onarımı C.11 Elektronik ürün imalatı, onarımı 33.12.18 Büro ve muhasebe makinelerinin bakım ve onarımı (daktilo, yazar kasa, fotokopi makineleri, hesap makineleri, vb.) C.07 Elektrik sistemleri imalatı, kurulumu, onarımı 33.20.53 Endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının kurulum hizmetleri (endüstriyel işlem kontrol ekipmanlarının ve otomatik üretim tesislerinin tasarımı ve montajı, endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlarının kurulumu) (otomasyon destekliler dahil) C.07 Elektrik sistemleri imalatı, kurulumu, onarımı 33.14.03 Diğer profesyonel elektrikli ekipmanların bakım ve onarımı C.07 Elektrik sistemleri imalatı, kurulumu, onarımı 27.90.08 Kendine özel fonksiyonu olan elektrikli makine ve cihazların imalatı (anten yükselteçleri, çitlere elektrik verici cihazlar, tercüme veya sözlük fonksiyonlu elektrikli makineler, ses kayıt cihazlarında kullanılan gürültü azaltma üniteleri vb.) C.08 Elektrik tesisatçılığı 35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi C.08 Elektrik tesisatçılığı 43.21.01 Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu C.10 Elektrikli ev aletleri ticareti 46.43.90 Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli ev aletleri toptan ticareti (ütü, elektrik süpürgesi, aspiratör, vantilatör, tıraş makinesi, saç kurutma makinesi, su arıtma cihazı, dikiş makinesi, şofben, elektrikli soba, elektrikli radyatör vb.) C.10 Elektrikli ev aletleri ticareti 47.54.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. elektrikli ev aletleri perakende ticareti (ev tipi hırsız ve yangın alarmı, tıraş, dikiş, dokuma ve örgü makinesi, fırın, soba, radyatör, ev tipi klima vb.) (radyo, TV ve fotoğrafçılık ürünleri hariç) C.12 Elektronik ürün ticareti 47.43.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının ve bunların parçalarının perakende ticareti (radyo, televizyon, müzik seti, teyp, DVD oynatıcı, mp3 çalar, vb.) C.12 Elektronik ürün ticareti 47.41.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılımların perakende ticareti (video oyun konsolları dahil) C.12 Elektronik ürün ticareti 46.43.09 Radyo, televizyon, video ve DVD cihazlarının toptan ticareti (antenler ile arabalar için radyo ve TV ekipmanları dahil) C.12 Elektronik ürün ticareti 46.52.05 Yön bulma pusulaları ve diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının toptan ticareti C.12 Elektronik ürün ticareti 46.66.01 Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti (bilgisayar ve bilgisayar çevre donanımları hariç) (hesap makinesi, daktilo, yazarkasa, fotokopi makinesi, stenografi makinesi, kalemtıraş, büro tipi zımba, delgi aleti vb.) C.12 Elektronik ürün ticareti 46.52.02 Elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticareti (elektronik valfler, tüpler, yarı iletken cihazlar, mikroçipler, entegre devreler, baskılı devreler, vb.) (seyrüsefer cihazları hariç) C.12 Elektronik ürün ticareti 46.51.01 Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti (bilgisayar donanımları, pos cihazları, ATM cihazları vb. dahil) C.12 Elektronik ürün ticareti 46.49.16 Kişisel veya ev tipi tartı aletleri ve basküllerin toptan ticareti C.12 Elektronik ürün ticareti 46.14.01 Bilgisayar, yazılım, elektronik ve telekomünikasyon donanımlarının ve diğer büro ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar C.12 Elektronik ürün ticareti 46.15.03 Radyo, televizyon ve video cihazlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar C.12 Elektronik ürün ticareti 77.33.03 Bilgisayar ve çevre birimlerinin operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (elektronik veri işlemci, merkezi işlem birimi, çevre birimleri, manyetik veya optik okuyucular, vb.) (finansal leasing hariç) C.12 Elektronik ürün ticareti 77.33.01 Büro makine ve ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (kasa, fotokopi makinesi, daktilo, yazar kasa vb. dahil; bilgisayarlar ve çevre birimleri, telefon ve faks makineleri ve büro mobilyaları hariç) (finansal leasing hariç) C.13 E-ticaret 47.91.14 Radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret C.14 Güvenlik sistemleri hizmetleri 46.69.10 Hırsız ve yangın alarmları ile sinyalizasyon ve trafik kontrol ekipmanları toptan ticareti (ev ve arabalar için olanlar hariç) C.14 Güvenlik sistemleri hizmetleri 46.43.08 Hırsız ve yangın alarmları ile benzeri cihazların toptan ticareti – evlerde kullanım amaçlı C.14 Güvenlik sistemleri hizmetleri 26.30.09 Hırsız ve yangın alarm sistemleri ve kapı konuşma sistemlerinin (diyafon) (görüntülü olanlar dahil) imalatı (motorlu kara taşıtları için alarm sistemleri hariç) C.14 Güvenlik sistemleri hizmetleri 29.31.06 Oto alarm sistemlerinin imalatı C.14 Güvenlik sistemleri hizmetleri 80.20.01 Güvenlik sistemleri hizmet faaliyetleri (hırsız ve yangın alarmı, elektronik kasa gibi güvenlik sistemlerinin kontrolü, kurulumu, bakımı, alınan alarm sinyali ile sistemin doğrulanması ve polis, itfaiye gibi birimlerin harekete geçirilmesi) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 77.22.01 Video kasetlerinin, plakların ve disklerin kiralanması (finansal leasing hariç) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 26.80.90 Bys. manyetik ve optik ortamların imalatı C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 77.39.07 Ticari radyo, televizyon ve telekomünikasyon ekipmanları, sinema filmi yapım ekipmanları, telefon, faks makinesi, çağrı cihazı ve hücresel telefonların operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (kişisel ve ev eşyası olan TV, radyo, kameralar hariç) (fi C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 26.80.01 Boş manyetik ses ve görüntü kaset bantlarının imalatı (plak dahil) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 26.80.02 Manyetik şeritli kartların imalatı (boş telefon kartı dahil) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 18.20.02 Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD’lerin, DVD’lerin, kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 46.43.04 Plak, ses ve görüntü kasetleri, CD ve DVD toptan ticareti (boş olanlar hariç) C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 46.52.04 Boş ses ve görüntü kaset ve disketleri ile manyetik ve optik disk, CD ve DVD toptan ticareti C.15 Kayıtlı medyaların imalatı, kiralanması, ticareti 47.63.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti (dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile boş olanlar dahil) C.16 Telekomünikasyon cihazları onarımı 42.22.05 Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı C.16 Telekomünikasyon cihazları onarımı 95.12.01 İletişim araç ve gereçlerinin onarımı (kablosuz telefonlar, telsizler, cep telefonları, çağrı cihazları, ticari kameralar vb.) C.17 Telekomünikasyon cihazları ticareti 46.52.01 Telekomünikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti (telefon ve iletişim ekipmanları dahil) C.17 Telekomünikasyon cihazları ticareti 47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti (telefon, cep telefonu, faks vb.) C.17 Telekomünikasyon cihazları ticareti 61.90.07 Telekomünikasyon hizmeti yeniden satıcılarının faaliyetleri D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 47.29.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çay, kahve, kakao ve baharat perakende ticareti (bitki çayları dahil) D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 46.37.01 Çay toptan ticareti D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 46.37.02 Kahve, kakao ve baharat toptan ticareti D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 10.84.01 Baharat imalatı (karabiber, kırmızı toz/pul biber, hardal unu, tarçın, yenibahar, damla sakızı, baharat karışımları vb.) (işlenmiş) D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 10.83.01 Çay ürünleri imalatı (siyah çay, yeşil çay ve poşet çay ile çay ekstreleri, esansları ve konsantreleri) D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 10.83.02 Kahve ürünleri imalatı (çekilmiş kahve, eritilebilir kahve ile kahve ekstre, esans ve konsantreleri) D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 10.83.03 Bitkisel çayların imalatı (nane, yaban otu, papatya, ıhlamur, kuşburnu vb. çaylar). D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 10.83.04 Kahve içeren ve kahve yerine geçebilecek ürünlerin imalatı (şeker, süt vb. karıştırılmış ürünler dahil) D.01 Aktar ürünleri imalatı, ticareti 46.37.03 İçecek amaçlı kullanılan aromatik bitkilerin toptan ticareti D.02 Arıcılık 01.49.01 Arıcılık, bal ve bal mumu üretilmesi (arı sütü dahil) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 11.07.03 İçme suyu üretimi (şişelenmiş, gazsız, tatlandırılmamış ve aromalandırılmamış) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.34.03 Su toptan ticareti (su istasyonları dahil, şebeke suyu hariç) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.36.03 Şeker toptan ticareti (toz şeker, kesme şeker, kristal şeker vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.38.03 Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.38.04 Un, nişasta, makarna, şehriye vb. ürünler ile hazır gıdaların (et/sebze suları, hazır çorbalar vb.) toptan ticareti (ekmek mayası, kuru maya vb. dahil) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.38.05 Hazır homojenize gıda ile diyetetik gıda ürünleri toptan ticareti (bebek maması, diyet gıdaları, sporcu gıdaları vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.38.06 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin toptan ticareti (doğal bal, malt, hazır yemek, sirke vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.39.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda dondurulmuş gıda toptan ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.39.02 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda (dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 46.17.01 Gıda maddelerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (aracı üretici birlikleri dahil, yaş sebze ve meyve hariç) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 35.30.22 Soğutulmuş hava ve soğutulmuş su üretim ve dağıtımı (buz üretimi dahil) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.26.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) tütün ve tütün ürünleri perakende ticareti (nargile tütünü, pipo tütünü, sigara, puro vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.26.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pipo, nargile, sigara ağızlığı, vb. perakende ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.25.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) alkollü ve alkolsüz içeceklerin perakende ticareti (rakı, bira gibi alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı içecekler vb. dahil; içme suyu hariç) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.25.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda içme suyu perakende ticareti (şişelendirilmiş veya damacanaya konulmuş olanlar dahil, şebeke suyu hariç) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.21.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş ve korunmuş meyve ve sebzelerin perakende ticareti (turşular ile dondurulmuş, salamura edilmiş, konserve ve kurutulmuş sebze ve meyveler vb. dahil, baklagil, zeytin ve kuru yemiş hariç) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret (belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.29.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda toz, kesme ve kristal şeker perakende ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.29.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda homojenize gıda müstahzarları ve diyetetik ürünlerin perakende ticareti (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. ile besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu gıdaları vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.29.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti (hazır yemek, gıda tuzu, sos, maya, çorba, pekmez, reçel, fındık ezmesi, makarna, bal, ev hayvanı yemleri vb.) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.99.10 Otomatik satış makineleri ile yapılan perakende ticaret D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.62.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) gazete ve dergilerin perakende ticareti D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.11.05 Belirli bir mala tahsis edilmemiş büfelerde gıda, alkollü ve alkolsüz içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 47.11.99 Bys. belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret (tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil) D.03 Bakkallık, bayilik, büfecilik 56.10.21 Oturacak yeri olmayan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil), al götür tesisleri (içli pide ve lahmacun fırınları hariç) ve benzerleri tarafından sağlanan diğer yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri D.04 Balıkçılık 47.23.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan ürünler dahil) D.04 Balıkçılık 46.38.01 Balık, kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su ürünleri toptan ticareti D.04 Balıkçılık 03.12.01 Tatlı sularda (ırmak, göl) yapılan balıkçılık (alabalık, sazan, yayın vb.) D.04 Balıkçılık 03.11.01 Deniz ve kıyı sularında yapılan balıkçılık (gırgır balıkçılığı, dalyancılık dahil) D.04 Balıkçılık 03.11.02 Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.) D.04 Balıkçılık 10.20.07 Pişirilmemiş balık yemekleri imalatı (mayalanmış balık, balık hamuru, balık köftesi vb.) D.04 Balıkçılık 10.20.08 Balıkların, kabukluların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının unları, kaba unları ve peletlerinin üretimi (insan tüketimine uygun olmayan) ile bunların diğer yenilemeyen ürünlerinin üretimi D.04 Balıkçılık 10.20.03 Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması (dondurulması, kurutulması, pişirilmesi, tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi, konservelenmesi vb. faaliyetler) D.04 Balıkçılık 10.20.04 Balık, kabuklu deniz hayvanı ve yumuşakça ürünlerinin üretimi (balık filetosu, balık yumurtası, havyar, havyar yerine kullanılan ürünler vb.) D.04 Balıkçılık 10.20.05 Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi (insan tüketimi için) D.04 Balıkçılık 03.22.01 Tatlı sularda yapılan balık yetiştiriciliği (süs balığı, kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) D.04 Balıkçılık 03.22.02 Tatlısu ürünleri yetiştiriciliği (yumuşakçalar, kabuklular, kurbağalar vb.) (balık hariç) D.04 Balıkçılık 03.21.01 Denizde yapılan balık yetiştiriciliği (çipura, karagöz, kefal vb. yetiştiriciliği ile kültür balığı, balık yumurtası ve yavrusu dahil) D.04 Balıkçılık 03.21.02 Denizde yapılan diğer su ürünleri yetiştiriciliği (midye, istiridye, ıstakoz, karides, eklembacaklılar, kabuklular, deniz yosunları vb.) (balık hariç) D.05 Besicilik, celeplik 01.62.01 Hayvan üretimini destekleyici olarak sürülerin güdülmesi, başkalarına ait hayvanların beslenmesi, kümeslerin temizlenmesi, kırkma, sağma, barınak sağlama, nalbantlık vb. faaliyetler D.05 Besicilik, celeplik 01.49.02 İpekböceği yetiştiriciliği ve koza üretimi D.05 Besicilik, celeplik 01.44.01 Deve yetiştiriciliği D.05 Besicilik, celeplik 01.43.01 At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği (eşek, katır veya bardo vb.) D.05 Besicilik, celeplik 01.42.09 Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği (sütü için yetiştirilenler hariç) D.05 Besicilik, celeplik 01.41.31 Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için inek ve manda yetiştiriciliği) D.05 Besicilik, celeplik 01.45.01 Koyun ve keçi (davar) yetiştiriciliği (işlenmemiş süt, kıl, tiftik, yapağı, yün vb. üretimi dahil) D.05 Besicilik, celeplik 13.10.08 İpeğin kozadan ayrılması ve sarılması D.05 Besicilik, celeplik 46.46.04 Hayvan sağlığı ile ilgili ilaçların toptan ticareti (serum, aşı, vb.) D.05 Besicilik, celeplik 46.24.01 Ham deri, post ve kürklü deri toptan ticareti D.05 Besicilik, celeplik 46.23.01 Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes hayvanları hariç) D.05 Besicilik, celeplik 46.21.05 İpek böceği kozası toptan ticareti D.05 Besicilik, celeplik 47.78.28 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların perakende ticareti (ev hayvanları hariç) D.05 Besicilik, celeplik 47.73.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı, vb. ürünlerin perakende ticareti D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 46.21.06 Pamuk toptan ticareti D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 46.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tarımsal ham maddelerin toptan ticareti (işlenmemiş yenilemeyen sakatatlar, kuştüyü ve derileri, laka, kına çiçeği, doğal süngerler, doğal mantar (yenilenler hariç), karabiber, doğal kauçuk vb.) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 46.11.01 Çiçeklerin, bitkilerin, diğer tarımsal hammaddelerin, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 12.00.04 Tütün ürünleri imalatı D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.61.03 Bitkisel üretimi destekleyici tarımsal amaçlı sulama faaliyetleri D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.61.04 Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.01 Hasat sonrası diğer ürünlerin ayıklanması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler (pamuğun çırçırlanması ve nişastalı kök ürünleri hariç) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.02 Sert kabuklu ürünlerin kabuklarının kırılması ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.03 Haşhaş vb. ürünlerin sürtme, ezme ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.04 Mısır vb. ürünlerin tanelenmesi ve temizlenmesi ile ilgili faaliyetler D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.05 Tütünün sınıflandırılması, balyalanması vb. hizmetler D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.06 Nişastalı kök ürünlerinin ayıklanması ve temizlenmesi (patates vb.) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.07 Çırçırlama faaliyeti D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.63.90 Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili diğer faaliyetler D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.30.03 Dikim için sebze fidesi, meyve fidanı vb. yetiştirilmesi D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.30.04 Dikim için çiçek ve diğer bitkilerin yetiştirilmesi (dekoratif amaçlarla bitki ve çim yetiştirilmesi dahil, sebze fidesi, meyve fidanı hariç) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 01.13.21 Mantar ve yer mantarları (domalan) yetiştirilmesi D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 02.10.01 Baltalık olarak işletilen ormanların yetiştirilmesi (kağıtlık ve yakacak odun üretimine yönelik olanlar dahil) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 02.10.02 Orman yetiştirmek için fidan ve tohum üretimi D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 02.30.01 Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak, balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi, yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve, yenilebilir mantar vb.) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 02.40.03 Ormanda silvikültürel hizmet faaliyetleri (seyreltilmesi, budanması, repikaj vb.) D.06 Bitkisel ürünlerle ilgili faaliyetler 10.31.01 Patatesin işlenmesi ve saklanması (dondurulmuş, kurutulmuş, suyu çıkartılmış, ezilmiş patates imalatı) (soyulması dahil) D.07 Börekçilik 56.10.02 Börekçilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.31.02 Patates cipsi, patates çerezi, patates unu ve kaba unlarının imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.07 Susamın işlenmesi ve tahin imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.01 Sebze ve meyve konservesi imalatı (salça, domates püresi dahil, patatesten olanlar hariç) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.02 Kavrulmuş, tuzlanmış vb. şekilde işlem görmüş sert kabuklu yemişler ile bu meyvelerin püre ve ezmelerinin imalatı (pişirilerek yapılanlar) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.03 Meyve ve sebzelerden jöle, pekmez, marmelat, reçel vb. imalatı (pestil imalatı dahil) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.04 Tuzlu su, sirke, sirkeli su, yağ veya diğer koruyucu çözeltilerle korunarak saklanan sebze ve meyvelerin imalatı (turşu, salamura yaprak, sofralık zeytin vb. dahil) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.39.05 Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalatı (kuru kayısı, kuru üzüm, kuru bamya, kuru biber vb.) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.84.02 Sirke ve sirke ikamelerinin imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.84.03 Sos ve çeşnilerin imalatı (soya sosu, ketçap, mayonez, hardal sosu, çemen, mango çeşnisi vb.) (baharat, sirke ve salça hariç) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.84.05 Gıda tuzu imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.86.01 Bebek ve çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarların imalatı (bebek mamaları, pudingleri vb.) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.86.02 Hastalar için veya diyet amaçlı hazırlanan homojenize gıda müstahzarlarının imalatı (glüten içermeyen gıda maddeleri, sodyum içermeyen tuzlar vb. gıdalar) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.86.03 Besin yönünden zenginleştirilmiş sporcu yiyeceklerinin imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.85.01 Hazır yemek imalatı (vakumla paketlenmiş veya korunmuş olanlar) (lokanta ve catering hizmetleri hariç) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.89.01 Hazır çorba (geleneksel ve yöresel olarak imal edilenler dahil) ile hazır et suyu, balık suyu, tavuk suyu ve konsantrelerinin imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.89.02 Maya ve kabartma tozu imalatı (bira mayası dahil) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.89.04 Suni bal, karamela, kabuksuz yumurta, yumurta albümini vb. imalatı D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.89.05 Bitki özsu ve ekstreleri ile peptik maddeler, müsilaj ve kıvam arttırıcı maddelerin imalatı (kola konsantresi, malt özü, meyan balı dahil) D.08 Çeşitli gıdaların imalatı 10.89.06 Başka yerde sınıflandırılmamış çeşitli gıda ürünleri imalatı (çabuk bozulan hazır gıdalar, peynir fondüleri, şeker şurupları vb. dahil) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.10 Dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı (keşkeklik buğday vb. dahil) (bulgur ve irmik hariç) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.01 Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar vb. ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.02 Tahılların öğütülmesi ve un imalatı (mısır unu, kepek, razmol dahil, pirinç unu hariç) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.05 Pirinç, pirinç ezmesi ve pirinç unu imalatı (çeltik fabrikası ve ürünleri dahil) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.06 İrmik imalatı D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.07 Ön pişirme yapılmış veya başka şekilde hazırlanmış tane halde hububat imalatı (bulgur dahil, fakat mısır hariç) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.61.08 Sebzelerin ve baklagillerin öğütülmesi ve sebze unu ile ezmelerinin imalatı (karışımları ile hazır karıştırılmış sebze unları dahil) (pişirilerek yapılanlar hariç) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.73.03 Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı (doldurulmuş veya dondurulmuş olanlar dahil) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.62.01 Nişasta imalatı (buğday, pirinç, patates, mısır, manyok vb. ürünlerden) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.62.04 Yaş mısırın öğütülmesi D.09 Değirmencilik, zahirecilik 10.62.05 Glüten imalatı D.09 Değirmencilik, zahirecilik 47.21.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuru bakliyat ürünleri perakende ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 47.29.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti (bulgur, pirinç, mısır, vb.) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 46.31.08 Kuru bakliyat ürünleri toptan ticareti (fasulye, mercimek, nohut, vb.) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 46.21.02 Tahıl toptan ticareti (buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik vb.) D.09 Değirmencilik, zahirecilik 46.21.03 Yağlı tohum ve yağlı meyvelerin toptan ticareti (soya fasulyesi, yer fıstığı, keten tohumu, kolza, ayçiçeği tohumu, pamuk çekirdeği vb.) D.10 Dondurmacılık 46.36.04 Dondurma ve diğer yenilebilir buzların toptan satışı D.10 Dondurmacılık 47.24.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda dondurma, aromalı yenilebilir buzlar vb. perakende ticareti (pastanelerde verilen hizmetler hariç) D.10 Dondurmacılık 56.10.04 Dondurmacıların faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.10 Dondurmacılık 10.52.01 Dondurma imalatı (sade, sebzeli, meyveli vb.) D.10 Dondurmacılık 10.52.02 Şerbetli diğer yenilebilen buzlu gıdaların imalatı D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 01.49.03 Evcil hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (balık hariç) (kedi, köpek, kuşlar, hamsterler vb.) D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 10.91.01 Çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 10.92.01 Ev hayvanları için hazır gıda imalatı (kedi ve köpek mamaları, kuş ve balık yemleri vb.) D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 47.76.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ev hayvanları ile bunların mama ve gıdalarının perakende ticareti (süs balıkları, köpek, kuş, hamster, kaplumbağa vb., akvaryum, kafes ile kedi ve köpekler için tasmalar vb. dahil) D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 46.38.02 Ev hayvanları için yemlerin veya yiyeceklerin toptan ticareti (çiftlik hayvanları için olanlar hariç) D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti (kuş yemi, yemlik kökleri, yemlik kıvırcık lahana, darı, kaplıca, yonca, yemlik mısır vb. ile kepek, kırma, küspe, vb.) D.11 Evcil hayvan bakımı, ticareti 96.09.14 Ev hayvanları bakım hizmetleri (ev hayvanlarına verilen besleme, bakım, barındırma, kuaförlük, eğitim vb. hizmetler) D.12 Fırıncılık 56.10.20 Oturacak yeri olmayan içli pide ve lahmacun fırınlarının faaliyetleri (al götür tesisi olarak hizmet verenler) D.12 Fırıncılık 46.36.02 Fırıncılık mamullerinin toptan ticareti D.12 Fırıncılık 47.24.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda (büfeler dahil) ekmek, pasta ve unlu mamullerin perakende ticareti (ekmek, bisküvi, pasta, çörek, dondurma külahı vb.) D.12 Fırıncılık 10.61.09 Fırıncılık ürünlerinin imalatında kullanılan hamur ve un karışımlarının imalatı (sebze un karışımları hariç) D.12 Fırıncılık 10.71.02 Fırın ürünleri imalatı (ekmek, sade pide, simit vb. dahil, taze pastane ürünlerinin imalatı hariç) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 20.20.13 Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 20.20.14 Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 20.15.01 Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 20.15.02 Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 46.75.02 Suni gübrelerin toptan ticareti (gübre mineralleri, gübre ve azot bileşikleri ve turba ile amonyum sülfat, amonyum nitrat, sodyum nitrat, potasyum nitrat vb. dahil, nitrik asit, sülfonitrik asit ve amonyak hariç) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 46.75.03 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 46.75.04 Zirai kimyasal ürünlerin toptan ticareti (haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları, dezenfektanlar, mantar ilaçları, çimlenmeyi önleyici ürünler, bitki gelişimini düzenleyiciler ve diğer zirai kimyasal ürünler) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 46.75.05 Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (açık alanda yapılan ticaret) D.13 Gübre, zirai ilaç imalatı, ticareti 47.76.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gübre ve zirai kimyasal ürünlerin perakende ticareti (turba, kimyasal gübreler, hayvansal veya bitkisel gübreler, haşere ilaçları, yabancı ot ilaçları vb.) D.14 Kantincilik 56.29.01 Kantinlerin faaliyetleri (spor, fabrika, okul veya işyeri kantinleri, vb.) D.15 Kasaplık 47.22.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et ürünleri perakende ticareti (sosis, salam, sucuk, pastırma vb.) D.15 Kasaplık 46.32.01 Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan ticareti D.15 Kasaplık 46.32.02 Et toptan ticareti (av hayvanları ve kümes hayvanları etleri hariç) D.15 Kasaplık 46.32.03 Yenilebilir sakatat (ciğer, işkembe, böbrek, taşlık vb.) toptan ticareti D.15 Kasaplık 46.32.04 Et ürünlerinin toptan ticareti (salam, sosis, sucuk, pastırma vb.) D.15 Kasaplık 32.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalatlar (bağırsak (ipek böceği guddesi hariç), kursak ve mesaneden mamul eşyalar dahil, tıbbi amaçlı steril olanlar hariç) D.15 Kasaplık 10.13.01 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen pişmemiş köfte vb. ürünlerin imalatı D.15 Kasaplık 10.13.02 Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen sosis, salam, sucuk, pastırma, kavurma et, konserve et, salamura et, jambon vb. tuzlanmış, kurutulmuş veya tütsülenmiş ürünlerin imalatı (yemek olanlar hariç) D.15 Kasaplık 10.13.03 Et ve sakatat unları imalatı (et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen) D.15 Kasaplık 10.13.04 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların sakatat ve yağlarından yenilebilir ürünlerin imalatı D.15 Kasaplık 10.12.01 Kümes hayvanları etlerinin üretimi (taze veya dondurulmuş) (yenilebilir sakatatları dahil) D.15 Kasaplık 10.12.02 Kümes hayvanlarının kesilmesi, temizlenmesi veya paketlenmesi işi ile uğraşan mezbahaların faaliyetleri D.15 Kasaplık 10.11.01 Sığır, koyun, keçi vb. hayvanların kesimi ve kesim sırasındaki etin işlenmesi (mezbahacılık) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olarak saklanması dahil) D.15 Kasaplık 47.22.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et (av ve kümes hayvanı etleri dahil) perakende ticareti (kasapların faaliyetleri dahil) D.15 Kasaplık 47.22.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sakatat perakende ticareti D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 46.31.10 Kuru üzüm toptan ticareti D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 46.31.11 Kuru incir toptan ticareti D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 46.31.12 Kuru kayısı toptan ticareti D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 10.39.06 Leblebi imalatı ile kavrulmuş çekirdek, yerfıstığı vb. üretimi (sert kabuklular hariç) D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 46.31.09 Kavrulmuş veya işlenmiş kuru yemiş toptan ticareti (leblebi, kavrulmuş fındık, fıstık, çekirdek vb.) D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 46.31.01 Fındık, antep fıstığı, yer fıstığı ve ceviz toptan ticareti (kavrulmuş olanlar hariç) D.16 Kuruyemiş imalatı, ticareti 47.21.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kuru yemiş perakende ticareti D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.31.02 Taze incir ve üzüm toptan ticareti D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.31.03 Narenciye toptan ticareti D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.31.04 Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates dahil) D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.31.90 Diğer işlenmiş veya korunmuş sebze ve meyve toptan ticareti (reçel, pekmez, pestil, salamura veya turşusu yapılmış olanlar dahil) (fındık, incir, üzüm, narenciye, zeytin, kültür mantarı ve kuru yemiş hariç) D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.17.02 Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil) D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 46.31.06 Kültür mantarı toptan ticareti D.24 Yaş sebze, meyve ticareti 10.39.90 Başka yerde sınıflandırılmamış meyve ve sebzelerin başka yöntemlerle işlenmesi ve saklanması (kesilmiş ve paketlenmiş olanlar dahil) D.17 Lokantacılık 56.29.03 Hava yolu şirketleri ve diğer ulaştırma şirketleri için sözleşmeye bağlı düzenlemelere dayalı olarak yiyecek hazırlanması ve temini hizmetleri D.17 Lokantacılık 56.29.90 Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri (spor, fabrika, işyeri, üniversite vb. mensupları için tabldot servisi vb. dahil; özel günlerde hizmet verenler hariç) D.17 Lokantacılık 56.10.08 Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz) faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.17 Lokantacılık 56.21.01 Özel günlerde dışarıya yemek sunan işletmelerin faaliyetleri D.17 Lokantacılık 56.10.10 Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.17 Lokantacılık 56.10.14 Başka birimler tarafından işletildiğinde gemi ve trenlerde restoran işletmeciliği (yemekli vagon, vb.) D.17 Lokantacılık 56.10.17 Mantıcı ve gözlemecilerin faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerinin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.17 Lokantacılık 56.10.18 Oturacak yeri olan fast-food (hamburger, sandviç, tost vb.) satış yerleri (büfeler dahil) tarafından sağlanan yemek hazırlama ve sunum faaliyetleri D.17 Lokantacılık 56.10.19 Yiyecek ağırlıklı hizmet veren kafe ve kafeteryaların faaliyetleri D.17 Lokantacılık 56.10.03 Çorbacıların ve işkembecilerin faaliyetleri (imalatçıların faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.17 Lokantacılık 56.10.22 Lahmacun ve pidecilik faaliyeti D.17 Lokantacılık 56.10.23 Döner, ciğer, kokoreç, köfte ve kebapçıların faaliyeti D.18 Manavlık 47.21.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda taze sebze ve meyve perakende ticareti (manav ürünleri ile kültür mantarı dahil) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 46.17.04 İçeceklerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 46.34.02 Meyve ve sebze suları, maden suyu, meşrubat ve diğer alkolsüz içeceklerin toptan ticareti (su hariç) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 10.51.04 Süt temelli hafif içeceklerin imalatı (kefir, salep vb.) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 10.32.01 Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu, domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma suyu, kayısı suyu vb.) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 10.32.02 Konsantre meyve ve sebze suyu imalatı D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.01.03 Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi <%80) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.01.01 Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.05.01 Bira imalatı D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.04.02 Diğer damıtılmamış mayalı içeceklerin imalatı (vermut ve benzeri içkiler dahil) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.03.01 Elma şarabı ve diğer meyve şaraplarının imalatı D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.02.01 Üzümden şarap, köpüklü şarap, şampanya vb. üretimi D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.02.02 Üzüm şırası imalatı D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.07.01 Doğal veya suni maden sularının üretimi (tatlandırılmış ve aromalandırılmış olanlar dahil) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.07.02 Diğer alkolsüz içeceklerin üretimi (limonata, gazoz, kolalı içecekler, meyveli içecekler, tonik, buzlu çay vb. içecekler) (içme suyu ve maden suları hariç) D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.06.01 Malt imalatı D.19 Meşrubat imalatı, ticareti 11.07.04 Boza imalatı D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 10.71.03 Hamur tatlıları imalatı (tatlandırılmış kadayıf, lokma tatlısı, baklava vb.) D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 10.72.01 Peksimet, bisküvi, gofret, dondurma külahı, kağıt helva vb. ürünlerin imalatı (çikolata kaplı olanlar dahil) D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 10.72.02 Tatlı veya tuzlu hafif dayanıklı fırın ve pastane ürünlerinin imalatı (kurabiyeler, krakerler, galeta, gevrek halkalar vb.) D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 10.71.01 Taze pastane ürünleri imalatı (yaş pasta, kuru pasta, poğaça, kek, börek, pay, turta, waffles vb.) D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 56.10.09 Pastanelerin ve tatlıcıların (sütlü, şerbetli vb.) faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self servis sunanlar dahil; imalatçıların ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç) D.20 Pastanecilik, tatlıcılık 56.30.08 Boza, şalgam ve sahlep sunum faaliyeti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 47.21.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda zeytin perakende ticareti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 47.29.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yenilebilir katı ve sıvı yağların perakende ticareti (yemeklik yağ dahil) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 47.29.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yumurta perakende ticareti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 46.33.01 Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu, yoğurt, peynir, kaymak, tereyağı vb.) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 46.33.02 Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 46.33.03 Hayvan veya bitkisel kaynaklı yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti (tereyağı hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 46.31.05 Zeytin (işlenmiş) toptan ticareti D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.62.06 Mısır yağı imalatı D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.51.05 Sütten yapılan diğer ürünlerin imalatı (tereyağı, yoğurt, ayran, kaymak, krema, vb.) (krem şanti dahil) (katı veya toz halde krema hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.51.01 Süt imalatı, işlenmiş (pastörize edilmiş, sterilize edilmiş, homojenleştirilmiş ve/veya yüksek ısıdan geçirilmiş) (katı veya toz halde süt hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.51.02 Peynir, lor ve çökelek imalatı D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.51.03 Süt tozu, peynir özü (kazein), süt şekeri (laktoz) ve peynir altı suyu (kesilmiş sütün suyu) imalatı (katı veya toz halde süt, krema dahil) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.42.01 Margarin, karışık yemeklik ve sofralık katı yağların imalatı D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.01 Ayçiçek yağı imalatı D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.02 Bitkisel sıvı yağ (yenilebilen) imalatı (soya, susam, haşhaş, pamuk, fındık, kolza, hardal vb. yağlar) (zeytin yağı, ayçiçeği yağı ve mısır yağı hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.03 Beziryağı imalatı D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.05 Prina yağı imalatı (diğer küspelerden elde edilen yağlar dahil) (mısır yağı hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.06 Kakao yağı, badem yağı, kekik yağı, defne yağı, hurma çekirdeği veya babassu yağı, keten tohumu yağı, Hint yağı, tung yağı ve diğer benzer yağların imalatı (bezir yağı hariç) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.07 Zeytinyağı imalatı (saf, sızma, rafine) D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.41.10 Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi D.21 Şarküteri ürünleri imalatı, ticareti 10.12.03 Kümes hayvanlarının yağlarının sofra yağına çevrilmesi D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.81.03 Akçaağaç şurubu imalatı D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.01 Çikolata ve kakao içeren şekerlemelerin imalatı (beyaz çikolata ve sürülerek yenilebilen kakaolu ürünler hariç) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.02 Şekerlemelerin ve şeker pastillerinin imalatı (bonbon şekeri vb.) (kakaolu şekerlemeler hariç) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.03 Sürülerek yenebilen kakaolu ürünler imalatı D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.04 Lokum, pişmaniye, helva, karamel, koz helva, fondan, beyaz çikolata vb. imalatı (tahin helvası dahil) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.05 Ciklet imalatı (sakız) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.06 Sert kabuklu meyve, meyve kabuğu ve diğer bitki parçalarından şekerleme imalatı (meyan kökü hülasaları dahil) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 10.82.07 Kakao tozu, kakao ezmesi/hamuru ve kakao yağı imalatı D.22 Şekercilik, çikolatacılık 46.36.01 Çikolata ve şekerleme toptan ticareti (helva, lokum, akide şekeri, bonbon şekeri vb. dahil) D.22 Şekercilik, çikolatacılık 47.24.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çikolata ve şekerleme perakende ticareti (bonbon şekeri, akide şekeri, lokum, helva vb. dahil, dondurma hariç) D.23 Tavukçuluk 47.78.29 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda canlı kümes hayvanlarının perakende ticareti D.23 Tavukçuluk 46.23.02 Canlı kümes hayvanları (tavuk, hindi, vb.) toptan ticareti D.23 Tavukçuluk 46.11.02 Canlı hayvanların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar D.23 Tavukçuluk 10.12.04 Kuş tüyü ve ince kuş tüyü imalatı (derileri dahil) D.23 Tavukçuluk 01.49.05 Deve kuşlarının yetiştirilmesi D.23 Tavukçuluk 01.49.90 Yarı evcilleştirilmiş veya diğer canlı hayvanların yetiştirilmesi ve üretilmesi (diğer kuşlar (kümes hayvanları hariç), böcekler, tavşanlar ve diğer kürk hayvanları, salyangoz, solucan çiftlikleri, sürüngen çiftlikleri, hayvan embriyosu vb.) D.23 Tavukçuluk 01.47.01 Kümes hayvanlarının yetiştirilmesi (tavuk, hindi, ördek, kaz ve beç tavuğu vb.) D.23 Tavukçuluk 01.47.02 Kuluçkahanelerin faaliyetleri D.23 Tavukçuluk 01.47.03 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi D.25 Yufkacılık, kadayıfçılık 10.72.03 Tatlandırılmamış dayanıklı hamur tatlıları imalatı (pişirilmiş olsun olmasın tatlandırılmamış kadayıf, baklava vb.) (yufka imalatı dahil) E.01 Ayakkabıcılık 15.20.15 Deriden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) E.01 Ayakkabıcılık 15.20.17 Plastik veya kauçuktan ayakkabı, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (tamamıyla tekstilden olanlar ile ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) E.01 Ayakkabıcılık 15.20.18 Tekstilden ve diğer malzemelerden ayakkabı, mes, bot, çizme, postal, terlik, vb. imalatı (deri ve plastik olanlar ile tamamıyla tekstilden olanlar, ortopedik ayakkabı ve kayak ayakkabısı hariç) E.01 Ayakkabıcılık 15.20.19 Ayakkabıların deri kısımlarının ve ayakkabı parçalarının (kauçuk, plastik ve ahşap parçalar hariç) imalatı (üst ve alt parçaları, topuklar, vb. imalatı ile sayacılık faaliyetleri dahil) E.01 Ayakkabıcılık 22.29.04 Ayakkabı ve terliklerin plastik parçalarının imalatı (plastik ayakkabı kalıbı imalatı dahil) E.01 Ayakkabıcılık 22.19.05 Kauçuk ayakkabı/bot tabanları ve ayakkabı/botların diğer kauçuk parçalarının imalatı E.01 Ayakkabıcılık 46.42.02 Ayakkabı toptan ticareti (terlik, çarık, mes, vb. dahil, spor ayakkabıları hariç) E.01 Ayakkabıcılık 46.42.08 Ayakkabı malzemeleri toptan ticareti E.01 Ayakkabıcılık 47.72.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı, terlik vb. perakende ticareti (kavafiye dahil; spor ayakkabıları ile tamamı tekstilden olanlar hariç) E.01 Ayakkabıcılık 47.72.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı parçaları perakende ticareti (deri, ayakkabı sayası, topuk, topuk yastığı, ayakkabı bağları vb.) E.01 Ayakkabıcılık 47.64.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor ayakkabısı perakende ticareti (kayak botları dahil) E.01 Ayakkabıcılık 96.09.01 Ayakkabı boyama hizmetleri E.01 Ayakkabıcılık 95.23.01 Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı (ayakkabı, valiz, el çantası vb.) (deri giyim eşyası hariç) E.02 Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri 96.01.04 Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi) E.02 Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri 96.01.05 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri (pres ve silindir ütüleme hizmetleri dahil) E.02 Çamaşırhane, kuru temizleme, ütücülük hizmetleri 96.01.01 Çamaşırhane hizmetleri (para veya jetonla çalışan makinelerle yapılanlar dahil) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 47.72.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış deriden veya deri bileşimlerinden diğer ürünlerin perakende ticareti (deri veya deri bileşimli giyim eşyası hariç) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 47.72.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bavul, el çantası ve diğer seyahat aksesuarlarının perakende ticareti (deriden, deri bileşimlerinden, plastik levhadan, tekstil malzemesinden, vulkanize (ebonit) elyaf veya mukavvadan) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 47.72.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saraciye ürünleri ve koşum takımı perakende ticareti (eyer, semer, vb.) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 46.49.01 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarları toptan ticareti (çanta, valiz, cüzdan, kemer, vb. dahil) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 46.16.02 Deri eşyalar ve seyahat aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 15.12.07 Deri, kösele, karma deri ve diğer malzemelerden bavul, el çantası, cüzdan, okul çantası, evrak çantası, deriden sigaralık, deri ayakkabı bağı, kişisel bakım, dikiş, vb. amaçlı seyahat seti, vb. ürünlerin imalatı E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 15.12.08 Deriden veya diğer malzemelerden saraçlık ve koşum takımı imalatı (kamçı, semer, eyer, tasma kayışı, heybe, vb.) E.03 Deri aksesuar imalatı, ticareti 15.12.09 Deri saat kayışı imalatı E.04 Deri giyim eşyası imalatı, onarımı 14.20.04 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış eşya ve parçaların imalatı (giyim eşyası ve giysi aksesuarları hariç) E.04 Deri giyim eşyası imalatı, onarımı 14.20.05 Post, kürk veya kürklü deriden yapılmış giyim eşyası ve giysi aksesuarları imalatı (kürkten şapka, başlık ve eldiven hariç) E.04 Deri giyim eşyası imalatı, onarımı 14.11.05 Deri giyim eşyası imalatı (deri karışımlı olanlar dahil, ayakkabı hariç) E.04 Deri giyim eşyası imalatı, onarımı 95.29.07 Deri ve deri bileşimli giyim eşyaları ile kürk giyim eşyalarının onarımı E.05 Deri giyim eşyası ticareti 46.16.01 Deri giyim eşyası, kürk ve ayakkabının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar E.05 Deri giyim eşyası ticareti 46.42.04 Kürk ve deriden giyim eşyalarının toptan ticareti E.05 Deri giyim eşyası ticareti 47.71.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kürklü deriden giyim eşyalarının perakende ticareti (işlenmiş kürklü deriler dahil) E.05 Deri giyim eşyası ticareti 47.71.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda deri veya deri bileşimli giyim eşyası perakende ticareti E.06 Dericilik 46.24.02 Tabaklanmış deri, güderi ve kösele toptan ticareti E.06 Dericilik 15.11.10 Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç) E.06 Dericilik 15.11.11 Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil) E.06 Dericilik 15.11.13 Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı E.06 Dericilik 15.12.12 Tabii/terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden taşıma ve konveyör bantları imalatı E.06 Dericilik 15.11.14 İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması E.07 Dokumacılık 13.96.08 Kaplanmış veya emdirilmiş tekstil kumaşlarının imalatı (cilt kapağı için mensucat, mühendis muşambası, tiyatro dekorları, tuval vb. dahil) E.07 Dokumacılık 13.10.14 Jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (pamuk hariç) E.07 Dokumacılık 13.10.13 Yün ve tiftik elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi E.07 Dokumacılık 13.10.15 Suni ve sentetik elyafların bükülmesi ve iplik haline getirilmesi (filament ipliği ve suni ipek elyafı imalatı hariç) E.07 Dokumacılık 13.10.12 Pamuk elyafının bükülmesi ve iplik haline getirilmesi E.07 Dokumacılık 17.24.03 Tekstil duvar kaplamalarının imalatı E.07 Dokumacılık 13.96.05 Teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri ve eşyaları imalatı (fitil, lüks lambası gömleği, tekstil malzemesinden hortumlar, taşıma veya konveyör bantları, elek bezi ve süzgeç bezi dahil) E.07 Dokumacılık 13.96.06 Kord bezi imalatı E.07 Dokumacılık 13.96.01 Dokunabilir ipliklerden metalize iplik ve metalize gipe iplik ile bunlardan dokuma kumaş imalatı (giyim ve döşemecilikte kullanılan) E.07 Dokumacılık 13.96.03 Dar dokuma kumaşların imalatı (etiket, arma ve diğer benzeri eşyalar hariç) E.07 Dokumacılık 13.95.01 Dokusuz kumaşlar ile bunlardan yapılan ürünlerin imalatı (giyim eşyası hariç) E.07 Dokumacılık 13.94.02 Ağ ve ağ ürünleri imalatı, sicim, kınnap, halat veya urgandan (balık ağı, yük boşaltma ağları, vb.) E.07 Dokumacılık 13.94.03 Sicim, urgan, halat, kordon ve benzerleri imalatı (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış olanlar dahil) E.07 Dokumacılık 13.92.09 Bayrak, sancak ve flama imalatı E.07 Dokumacılık 13.92.10 Tekstilden örtü ve kılıf imalatı (araba, makine, mobilya vb. için) E.07 Dokumacılık 13.92.11 Branda, tente, stor (güneşlik), yelken, çadır ve kamp malzemeleri imalatı (şişme yataklar dahil) E.07 Dokumacılık 13.92.04 Tekstilden yer bezi, bulaşık bezi, toz bezi vb. temizlik bezleri imalatı E.07 Dokumacılık 13.92.06 Tekstilden çuval, torba, çanta ve benzerlerinin imalatı (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) E.07 Dokumacılık 13.10.09 Sentetik veya suni devamsız elyafın kardelenmesi ve taraklanması E.07 Dokumacılık 13.10.10 Doğal ipeğin bükülmesi ve iplik haline getirilmesi E.07 Dokumacılık 13.10.03 Doğal pamuk elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, vb.) E.07 Dokumacılık 13.10.05 Doğal yün ve tiftik elyafının imalatı (kardelenmesi, taraklanması, yün yağının giderilmesi, karbonize edilmesi ve yapağının boyanması vb.) E.07 Dokumacılık 13.10.06 Doğal jüt, keten ve diğer bitkisel tekstil elyaflarının imalatı (kardelenmesi, taraklanması vb.) (pamuk hariç) E.07 Dokumacılık 13.91.01 Örgü ve tığ işi kumaşların imalatı (penye ve havlı kumaşlar ile raschel veya benzeri makineler ile örülen tül kumaş, perdelik kumaş vb. örgü veya tığ ile örülmüş kumaşlar dahil) E.07 Dokumacılık 13.91.02 Örme yoluyla imitasyon kürk kumaşı imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.14 Kot kumaşı imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.16 Pamuklu dokuma kumaş (pamuklu dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç) E.07 Dokumacılık 13.20.17 Doğal kıl ve yünden dokuma kumaş imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.19 Doğal ipekten kumaş (doğal ipekten dokuma tül kumaş dahil) imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.20 Keten, rami, kenevir, jüt elyafları ile diğer bitkisel tekstil elyaflarından dokuma kumaş (bitkisel elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (pamuk hariç) E.07 Dokumacılık 13.20.21 Havlı, şönil, havlu, pelüş, tırtıl ve benzeri ilmeği kesilmemiş dokuma kumaşlar ile tafting kumaş imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.22 Suni ve sentetik filamentlerden ve devamsız elyaflardan dokuma kumaş (suni ve sentetik elyaftan dokuma tül kumaş dahil) imalatı (havlı veya şönil kumaş, havlu kumaş, tülbent, pelüş vb. ilmeği kesilmemiş kumaşlar ile kot, kadife ve tafting kumaşlar hariç) E.07 Dokumacılık 13.20.23 Dokuma yoluyla imitasyon kürk kumaş imalatı E.07 Dokumacılık 13.20.24 Cam elyafından dokuma kumaş imalatı (cam elyafından dar kumaşlar dahil) E.07 Dokumacılık 22.19.07 Kauçuk kaplanmış, emdirilmiş, sıvanmış ve lamine edilmiş tekstil kumaşlarının imalatı, ana bileşeni kauçuk olanlar (kord bezi hariç) E.07 Dokumacılık 20.60.01 Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı E.07 Dokumacılık 20.60.02 Sentetik filament ipliği ve sentetik monofilamentlerin, şeritlerin ve benzerlerinin imalatı (poliamidden ve polyesterden yüksek mukavemetli filament iplikler dahil) (bükülü, katlı ve tekstürize olanlar hariç) E.07 Dokumacılık 46.41.05 Diğer tekstil ürünleri toptan ticareti (balık ağı, çuval, çul, halat, urgan dahil) E.07 Dokumacılık 46.41.03 Kumaş toptan ticareti (manifatura ürünleri dahil) E.07 Dokumacılık 33.19.01 Tentelerin, kamp ekipmanlarının, çuvalların ve balıkçılık ağları gibi diğer hazır tekstil malzemelerinin onarımı E.07 Dokumacılık 47.78.30 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstilden çuval, torba, vb. perakende ticareti (eşya paketleme amacıyla kullanılanlar) E.07 Dokumacılık 47.51.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kumaş perakende ticareti (manifatura ürünleri dahil) E.14 Tekstil baskıcılığı, boyacılığı 13.30.01 Kumaş ve tekstil ürünlerini ağartma ve boyama hizmetleri (giyim eşyası dahil) E.14 Tekstil baskıcılığı, boyacılığı 13.30.02 Tekstil elyaf ve ipliklerini ağartma ve boyama hizmetleri (kasarlama dahil) E.14 Tekstil baskıcılığı, boyacılığı 13.30.03 Kumaş ve tekstil ürünlerine baskı yapılması hizmetleri (giyim eşyası dahil) E.14 Tekstil baskıcılığı, boyacılığı 13.30.04 Kumaş ve tekstil ürünlerine ilişkin diğer bitirme hizmetleri (apreleme, pliseleme, sanforlama, vb. dahil) E.14 Tekstil baskıcılığı, boyacılığı 96.01.03 Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 95.29.03 Spor araç ve gereçleri ile kamp malzemelerinin bakımı ve onarımı (kayak, sörf tahtası, paten, raket, diğer spor ve açık hava oyunlarına ait eşya ve ekipmanlar) (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 77.21.01 Eğlence ve spor amaçlı olarak at, midilli, deve vb. kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 77.21.02 Bisikletlerin kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 77.21.04 Eğlence ve spor amaçlı sandal, tekne, kano, yelkenli vb.nin mürettebatsız olarak kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 77.21.90 Diğer eğlence ve spor eşyalarının kiralanması ve leasingi (kar kayağı, buz pateni, planör, delta kanat, sörf tahtası, su kayağı, golf sopası, kamp malzemesi, plaj sandalyesi ve şemsiyesi, saha oyunları için malzeme, oyuncak vb.) (finansal leasing hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 77.39.03 Motosiklet, karavan ve kamp gereçlerinin operatörsüz olarak kiralanması veya leasingi (finansal leasing hariç) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 13.92.07 Can yeleği ve can kurtaran simidi imalatı G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 13.92.08 Paraşüt (yönlendirilebilen paraşütler dahil) ve rotoşüt ile bunların parçalarının imalatı G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 47.64.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda jimnastik ve atletizm eşya ve ekipmanları ile form tutma merkezlerine ait eşya ve ekipmanların perakende ticareti (halter, yürüme bantları, vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 47.64.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer spor malzemelerinin perakende ticareti (paraşütler, rotoşütler, cankurtaran yelekleri, cankurtaran simitleri, spor amaçlı ip ve urganlar, binicilik kamçıları, kayak ve patenler vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 47.64.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. avcılık ve balıkçılık teçhizatı ile malzemelerinin perakende ticareti (sportif/avcılık amaçlı tüfekler ve mühimmatları ile olta çubuğu, iğnesi ve mantarları ile yapma balıklar, yapma kuşlar, vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 47.64.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kamp malzemeleri perakende ticareti (çadır ve uyku tulumları dahil) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 32.30.17 Kar kayakları, kayak ayakkabıları, kayak botları, kayak batonları, buz patenleri ve tekerlekli patenler ile su kayağı araçları, sörf tahtaları, rüzgar sörfleri vb. ekipmanlar ile bunların parçalarının imalatı (kaykaylar dahil) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 32.30.18 Jimnastik ve atletizm eşyaları ile form tutma salonlarına ait eşya ve ekipmanların imalatı (atlama beygiri, dambıl ve halterler, kürek çekme ve bisiklete binme aletleri, ciritler, çekiçler; boks çalışma topları, boks veya güreş için ringler vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 32.30.19 Spor amaçlı dağcılık, avcılık veya balıkçılık eşyalarının imalatı (kasklar, olta kamışları, olta iğneleri ve kancaları, otomatik olta makaraları, el kepçeleri, kelebek ağları, yapma balıklar, sinekler gibi suni yemler, kurşunlar, yapma kuşlar vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 32.30.20 Spor veya açık hava oyunları için diğer eşyaların imalatı (boks eldiveni, spor eldiveni, yaylar, beyzbol ve golf sopaları ile top ve diğer eşyaları, tenis masası, raket, ağ ve topları, tozluklar, bacak koruyucular, şişme ve diğer havuzlar vb.) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 32.30.21 Top imalatı (beyzbol, futbol, basketbol ve voleybol için) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 46.49.02 Spor malzemesi toptan ticareti (basketbol, futbol, vb. spor ayakkabıları, kayak botları gibi özel spor ayakkabıları, bisikletler ve bisiklet parçaları ile aksesuarları, çadır ve kamp malzemeleri dahil) G.13 Spor malzemeleri imalatı, ticareti 46.49.09 Sportif amaçlı avcılık ve balıkçılık malzemeleri toptan ticareti (tabanca, av tüfeği ve balık ağları hariç) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 46.41.01 Evde kullanılan tekstil takımları, perdeler ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları toptan ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb. dahil) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 46.16.04 Tekstil ürünlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (iplik, kumaş, ev tekstili, perde vb. ürünler) (giyim eşyaları hariç) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 47.51.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evde kullanılan tekstil takımları ve çeşitli tekstil malzemesinden ev eşyaları perakende ticareti (çarşaf, yatak takımı, yastık kılıfı, masa örtüsü, havlu, battaniye, yorgan, diğer mefruşatlar vb.) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 47.53.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perde, iç stor, perde veya yatak saçağı ve farbelası perakende ticareti E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.92.05 Battaniye imalatı E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.92.01 Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları, masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.92.02 Yorgan, kuştüyü yorgan, minder, puf, yastık, halı yastık, uyku tulumu ve benzerlerinin imalatı E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.92.03 Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin imalatı (gipür, hazır tül perde ve kalın perdeler dahil) E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.99.02 Oya, dantel ve nakış imalatı (yaka, fisto yaka, lez, aplik, motif, kapitone ürünleri vb. dahil) ile tül ve diğer ağ kumaşların (dokuma, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe) olanlar hariç) imalatı E.08 Ev tekstil ürünleri imalatı, ticareti 13.99.04 Tekstil kırpıntısı imalatı (yatak, yorgan, yastık, şilte ve benzeri doldurmak için) E.09 Halı yıkama hizmetleri 96.01.02 Halı ve kilim yıkama hizmetleri E.10 Halıcılık, kilimcilik 13.93.01 Halı (duvar halısı dahil) ve kilim imalatı (paspas, yolluk ve benzeri tekstil yer kaplamaları dahil) E.10 Halıcılık, kilimcilik 13.93.02 Halı, kilim vb. için çözgücülük, halı oymacılığı vb. faaliyetler E.10 Halıcılık, kilimcilik 47.53.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim ve diğer tekstil yer döşemeleri perakende ticareti (keçeden olanlar dahil) E.10 Halıcılık, kilimcilik 46.47.02 Halı, kilim, vb. yer kaplamaları toptan ticareti E.11 İkinci el tekstil ürünleri ticareti 47.79.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kullanılmış giysiler ve aksesuarlarının perakende ticareti E.12 Konfeksiyonculuk 77.29.01 Gelinlik, kostüm, tekstil, giyim eşyası, ayakkabı ve mücevherlerin kiralanması (finansal leasing hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 46.42.01 Bebek giysileri, sporcu giysileri ve diğer giyim eşyalarının toptan ticareti (kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri, mayo vb. dahil) E.12 Konfeksiyonculuk 46.42.05 Dış giyim eşyalarının toptan ticareti (iş giysileri ile triko olanlar dahil, kürk ve deriden olanlar hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 46.16.03 Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (deri giyim eşyaları hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 32.99.10 Ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri ve başlıkları ile diğer güvenlik ürünlerinin imalatı (solunum ekipmanları ve gaz maskeleri hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süveter, kazak, hırka, yelek ve benzeri eşyaların perakende ticareti E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iş giysisi perakende ticareti (endüstriyel ve mesleki pantolonlar, bahçıvan tipi iş tulumları, binici/külot pantolonları, şortlar, takımlar, ceketler ve blazerler, vb.) E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor giysisi perakende ticareti (eşofman, mayo, kayak giysisi, dağcılık kıyafetleri, vb) E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gelinlik perakende ticareti E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. giyim eşyası perakende ticareti (plastikten, vulkanize kauçuktan, kağıttan, dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından giysiler) E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek ve çocuk giyim eşyası perakende ticareti (bebek iç giyim eşyaları dahil) E.12 Konfeksiyonculuk 47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı (palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort (tekstil kumaşından veya örgü ve tığ işi)) E.12 Konfeksiyonculuk 47.78.27 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek arabaları ve bunların parçalarının perakende ticareti E.12 Konfeksiyonculuk 14.12.07 Endüstriyel iş giysisi (iş önlükleri, iş elbiseleri, iş tulumları, vb.) imalatı (dikişsiz plastik olanlar ile ateşe dayanıklı ve koruyucu güvenlik kıyafetleri hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 14.12.08 Mesleki kıyafet imalatı (resmi ve özel üniforma vb. ile okul önlükleri dahil, endüstriyel iş giysileri hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 14.39.01 Örgü (triko) ve tığ işi (kroşe) diğer giyim eşyası imalatı (doğrudan süveter, kazak, hırka, yelek, vb. şekillerde üretilenler) E.12 Konfeksiyonculuk 14.31.01 Çorap imalatı (örme ve tığ işi olan külotlu çorap, tayt çorap, kısa kadın çorabı, erkek çorabı, patik ve diğer çoraplar) E.12 Konfeksiyonculuk 14.13.07 Gelinlik imalatı E.12 Konfeksiyonculuk 14.19.05 Bebek giyim eşyası ve aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (tabansız panduf dahil) E.12 Konfeksiyonculuk 14.19.07 Şapka, kep, başlık, kasket, tabla ve el manşonları ile bunların parçalarının imalatı (kürkten şapka ve başlıklar dahil, bebekler için olanlar hariç) E.12 Konfeksiyonculuk 14.19.08 Giyim eşyası imalatı (keçeden veya diğer dokusuz kumaştan ya da emdirilmiş veya kaplanmış tekstil kumaşından olanlar) E.12 Konfeksiyonculuk 14.19.01 Spor ve antrenman giysileri, kayak kıyafetleri, yüzme kıyafetleri vb. imalatı (mayo, bikini dahil) (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.19.02 Yazma, tülbent, eşarp, vb. imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.14.01 Gömlek, tişört, bluz, vb. ceket altına giyilebilen giyim eşyası imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.14.02 Gecelik, sabahlık, pijama, bornoz ve ropdöşambır imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.14.03 Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp, jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.14.04 Çorap bağları, jartiyer, pantolon askıları ve benzeri iç giyim aksesuarları imalatı (dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) E.12 Konfeksiyonculuk 14.13.04 Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto, ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak, yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve terzilerin faaliyetleri hariç) E.13 Tasarım faaliyetleri 74.10.02 Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim, ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç) E.15 Terzilik 95.29.02 Giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarımı ve tadilatı (deri giyim eşyaları hariç) E.15 Terzilik 14.13.05 Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile gömlek imalatı hariç) E.15 Terzilik 14.13.06 Sahne ve gösteri elbiseleri imalatı, dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 14.19.04 Eldiven, kemer, şal, papyon, kravat, saç fileleri, kumaş mendil, atkı, fular, duvak vb. giysi aksesuarları imalatı (deriden, dokusuz kumaştan veya dokuma, örgü veya tığ işi kumaştan) (bebekler için olanlar hariç) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 13.99.06 Gipe iplik ve şeritlerin, şönil ipliklerin, şenet ipliklerin imalatı (metalize olanlar ile gipe lastikler hariç) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 13.99.03 Keçe, basınçlı hassas giysi dokumaları, tekstilden ayakkabı bağı, pudra ponponu vb. imalatı E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 13.96.07 Tekstille kaplanmış kauçuk iplik veya kordon ile kauçuk veya plastikle kaplanmış veya emdirilmiş tekstilden iplik veya şeritler ve bunlardan yapılmış mensucat imalatı E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 13.96.04 Tekstil malzemelerinden dokuma etiket, rozet, arma ve diğer benzeri eşyaların imalatı E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 13.96.02 Tekstil malzemelerinden parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri süs eşyalarının imalatı E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 15.12.11 Kumaş ve diğer malzemelerden saat kayışı imalatı (metal olanlar hariç) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.78.16 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yün, tiftik vb. perakende ticareti E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.71.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda iç giyim ve çorap perakende ticareti (gömlek, külot, slip, gecelik, pijama, bornoz, ropdöşambır, kombinezon, iç etek, jüpon, sabahlık, atlet, fanila, sütyen, korse, tişört, külotlu çorap, tayt, vb.) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.71.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giysi aksesuarları perakende ticareti (eldiven, kravat, şapka, eşarp, şal, mendil, kemer, pantolon askısı, şemsiye, baston, vb. (güneş şemsiyeleri hariç)) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.51.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer tekstil ürünleri perakende ticareti (tuhafiye ürünleri ve dikiş ipliği hariç; diğer iplikler, gazlı dokumalar, gaz lambası fitili, araba örtüleri vb. dahil) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.51.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tuhafiye ürünleri perakende ticareti (iğne, dikiş ipliği, orlon, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, güpür vb.) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 47.51.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda goblen veya nakış yapımı için temel materyallerin perakende ticareti E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.76.01 Tekstil elyafı toptan ticareti (bükülmemiş ham ipek, yün, hayvan kılı, kardelenmiş veya taranmış pamuk, vb.) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 32.99.02 Kot vb. baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar vb. imalatı (düğme formları ve fermuar parçaları dahil) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.21.07 Yün ve tiftik toptan ticareti E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.42.06 İç giyim eşyalarının toptan ticareti (slip, külot, gömlek, tişört, sabahlık, pijama, sütyen, korse, bornoz, vb.) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.42.03 Çorap ve giysi aksesuarlarının toptan ticareti (şapka, eldiven, şal, papyon, kravat vb.) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.41.04 İplik toptan ticareti (tuhafiye ürünleri ile dikiş ipliği hariç) E.16 Tuhafiye imalatı, ticareti 46.41.02 Tuhafiye ürünleri toptan ticareti (iğne, dikiş ipliği, düğme, fermuar, çıtçıt, fisto, dantel, güpür vb.) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 63.99.01 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bilgi hizmet faaliyetleri (bilgi araştırma hizmetleri, gazete kupürleri hizmetleri vb.) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 96.09.15 Şecere bulma faaliyetleri F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 96.09.18 Arzuhalcilerin faaliyetleri F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 73.20.03 Piyasa ve kamuoyu araştırma faaliyetleri (anket yapma, kamuoyu yoklamaları vb.) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 74.90.02 İşyeri komisyonculuğu faaliyetleri (küçük ve orta ölçekli işletmelerin alım ve satımının düzenlenmesi vb.) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 78.10.01 İş bulma acentelerinin faaliyetleri (işe girecek kişilerin seçimi ve yerleştirilmesi faaliyetleri dahil) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 78.20.01 Geçici iş bulma acentelerinin faaliyetleri F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 82.20.01 Çağrı merkezlerinin faaliyetleri F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 82.11.01 Kombine büro yönetim hizmeti faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sekreterlik, finansal planlama, faturalama ve kayıt tutulması, personel ve posta vb. hizmetlerin kombinasyonunun sağlanması) F.01 Arzuhalcilik, danışmanlık, bilgi hizmetleri 82.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer iş destek hizmet faaliyetleri (borcu ödenmeyen malların geri alınması, indirim kuponu dağıtım hizmetleri, park sayacından paraların toplanması ve diğer iş destek hizmetleri) F.02 Basın, yayım, iletişim 74.20.28 Bağımsız foto muhabirlerinin faaliyetleri F.02 Basın, yayım, iletişim 90.03.11 Bağımsız gazetecilerin faaliyetleri F.02 Basın, yayım, iletişim 60.20.01 Televizyon programcılığı ve yayıncılığı faaliyetleri F.02 Basın, yayım, iletişim 59.20.06 Radyo programı yapımcılık faaliyetleri F.02 Basın, yayım, iletişim 60.10.09 Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.) F.02 Basın, yayım, iletişim 59.20.01 Müzik yayıncılığı faaliyetleri (basılı müzik notaları, elektronik formdaki müzikal besteler, müzikal ses diskleri, indirilebilir müzikler vb.) F.02 Basın, yayım, iletişim 59.20.02 Ses kayıt ve canlı kayıt faaliyetleri (seslerin, sözlerin ve müziğin ses kayıt stüdyosunun özel teknik ekipmanları kullanılarak kaydedilmesi ile konferans, seminer, konser vb. canlı etkinliklerde yapılan kayıt hizmetleri vb.) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.13.01 Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil) F.02 Basın, yayım, iletişim 59.12.01 Sinema filmi, video ve televizyon programları çekim sonrası faaliyetleri (ses-görüntü redaksiyonu, asıl kopyaların aktarımı, renk düzeltme, sayısal iyileştirme, görsel efekt, animasyon, alt yazı, başlıklandırma, grafik, vb. işler) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.11.01 Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi vb. dahil; çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.11.03 Çocuk kitaplarının yayımlanması F.02 Basın, yayım, iletişim 58.11.04 Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.12.01 Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.14.02 Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.14.03 Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) F.02 Basın, yayım, iletişim 58.14.90 Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.) F.03 Bireysel sanatkârlık faaliyetleri 90.03.09 Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb. bireysel sanatçıların faaliyetleri (hakkakçılık, hattatçılık, eşya ve motif süslemeciliği (tezyinatçılık) dahil) F.04 Çeşitli malların ticareti 96.09.16 Jeton ile çalışan kişisel hizmet makinelerinin işletilmesi faaliyetleri (jetonlu makinelerle vesikalık fotoğraf, emanet dolapları, tartı, tansiyon ölçümü vb. hizmetler dahil; oyun ve kumar makineleri ile çamaşırhane hizmetleri hariç) F.04 Çeşitli malların ticareti 47.59.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer ev eşyalarının perakende ticareti (ev tipi tartı ve basküller, güneş ve bahçe şemsiyeleri, ev tipi çakmaklar ile ev temizliği için süpürge ve fırçalar, ev tipi metal kutu, kasa ve çerçeveler, vb.) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.76.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ara ürün (tarım hariç) toptan ticareti (korindon, lastik kord bezi, teknik kullanım amaçlı tekstil ürünleri (hortum, konveyör bandı, elek bezi), plastik veya kauçuk levha ve boru, sanayi elması, gıda dışı buz, vb.) F.04 Çeşitli malların ticareti 47.19.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya, bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün ağırlıklı olmayanlar)) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.90.01 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) (bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret hariç) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret (çeşitli malların toptan satışı) F.04 Çeşitli malların ticareti 47.78.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bys. diğer yeni (kullanılmamış) malların perakende ticareti (sentetik sünger dahil) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.42.07 Şemsiye toptan ticareti (güneş ve bahçe şemsiyeleri hariç) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış ev eşyaları ve ev gereçlerinin toptan ticareti (güneş ve bahçe şemsiyesi, çakmak, kibrit, süpürge fırçası, diş fırçası, saç fırçası, yapma çiçek, mum, bebek arabası, şişme yatak, elektriksiz soba, kuzine, gaz ocağı vb.) F.04 Çeşitli malların ticareti 46.19.01 Çeşitli malların bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar F.05 Çiçekçilik 46.21.08 Tohum (yağlı tohumlar hariç) toptan ticareti (sebze tohumları, çiçek tohumları ve orman ağacı tohumları dahil) F.05 Çiçekçilik 46.22.01 Çiçek, bitki ve çiçek soğanı toptan ticareti F.05 Çiçekçilik 47.78.26 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yapma çiçek, yaprak ve meyveler ile mum perakende ticareti F.05 Çiçekçilik 47.76.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki ve tohum perakende ticareti (meyve, sebze ve çiçek tohumları, kesme çiçek, dikim bitkileri, canlı bitkiler, yumrular ve kökler, aşı kalemleri, mantar miseli, ağaç fidanları vb.) F.05 Çiçekçilik 01.19.02 Çiçek yetiştiriciliği (lale, kasımpatı, zambak, gül vb. ile bunların tohumları) F.06 Fatura tahsilat bürosu işletmeciliği 82.91.01 Tahsilat büroları ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (telefon, elektrik, su vb. fatura ve borç toplama, kişilerin veya işletmelerin kredi veya çalışma geçmişleri hakkında bilgi toplama vb.) F.07 Fotoğrafçılık 74.20.29 Fotoğraf işleme faaliyetleri (negatiflerin tab edilmesi ve resimlerin basılması, negatiflerin veya slaytların çoğaltılması, fotografik slaytların hazırlanması, filmlerin kopyalanması vb.) F.07 Fotoğrafçılık 74.20.90 Diğer fotoğrafçılık faaliyetleri (fotomikrografi, mikrofilm hizmetleri, fotoğrafların restorasyonu ve rötuşlama vb.) F.07 Fotoğrafçılık 74.20.22 Tüketicilere yönelik fotoğrafçılık faaliyetleri (pasaport, okul, düğün vb. için vesikalık ve portre fotoğrafçılığı vb.) F.07 Fotoğrafçılık 74.20.25 Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri F.07 Fotoğrafçılık 74.20.26 Reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri (reklam görselleri, broşür, gazete ilanı, katalog vb. için ticari ürünlerin, moda kıyafetlerinin, makinelerin, binaların, kişilerin vb.nin fotoğraflarının çekilmesi) F.07 Fotoğrafçılık 74.20.27 Etkinlik fotoğrafçılığı ve etkinliklerin videoya çekilmesi faaliyetleri (düğün, mezuniyet, konferans, resepsiyon, moda gösterileri, spor ve diğer ilgi çekici olayların fotoğraflanması veya videoya çekilmesi) F.07 Fotoğrafçılık 47.78.22 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda fotoğrafçılık malzemeleri ve aletlerinin perakende ticareti F.07 Fotoğrafçılık 46.43.10 Fotoğrafçılıkla ilgili ürünlerin toptan ticareti (flaş lambaları, fotoğrafçılık emülsiyonları, polarizan maddeler, fotografik levha ve filmler vb.) F.08 Fotokopicilik, tez yazımı 82.19.01 Fotokopi, doküman hazırlama ve diğer uzmanlaşmış büro destek hizmetleri (doküman hazırlama, daktilo, sekreterya, fotokopi, ozalit çekimi, mektup, çoğaltma vb.) (adres derleme ve postalama hizmetleri dahil, tez yazımı hariç) F.08 Fotokopicilik, tez yazımı 82.19.03 Tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 46.49.12 Hediyelik eşya toptan ticareti (pipo, tespih, bakır süs eşyaları, imitasyon takılar dahil) F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 32.99.15 Suni balmumu ile suni mumların ve müstahzar mumların imalatı F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 32.99.18 Fildişi, kemik, boynuz, sedef gibi hayvansal malzemelerden oyma eşyaların imalatı F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 32.13.01 İmitasyon takılar ve ilgili eşyaların imalatı F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 47.78.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hediyelik eşyaların, el işi ürünlerin ve imitasyon takıların perakende ticareti (sanat eserleri hariç) F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 23.70.02 Doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından süs eşyası imalatı (lületaşı, kehribar ve benzerlerinden olanlar dahil) F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 23.41.02 Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı (oyuncaklar hariç) F.09 Hediyelik eşya imalatı, ticareti 23.19.04 Küçük cam eşya imalatı (biblo, vb. süs eşyası, boncuklar, imitasyon inciler/taşlar, imitasyon mücevherler, vb. dahil) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.11.08 Kağıt hamuru imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.29.01 Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.29.02 Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar dahil) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.29.03 Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.29.04 Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.22.03 Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.23.04 Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.23.06 Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.23.07 Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.23.08 Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.23.09 Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.12.07 Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.21.10 Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.21.11 Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.21.12 Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 17.21.13 Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 46.76.02 Dökme halde kağıt ve mukavva toptan ticareti (dökme gazete kağıdı, sigara kağıdı, mukavva, karbon kağıdı, tuvalet kağıdı, peçete, vb.) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 32.40.01 Oyun kağıt ve kartlarının imalatı (iskambil vb.) F.10 Kağıt, kağıt ürünleri imalatı, ticareti 46.18.04 Kağıt ve karton (mukavva) ile ilgili belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 46.49.17 Plastik sofra, mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti (plastik tepsi, bardak, tabak, poşet, sünger vb.) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 32.91.01 Ev veya büro temizliği için olan süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 32.99.01 Terzi mankeni, el kalbur ve eleği, yapma çiçek, meyve ve bitkiler, şaka ve sihirbazlık benzeri eşya, koku püskürtücüleri ve mekanizmaları, tabut vb. eşyaların imalatı (gelin çiçeği dahil) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 46.76.04 Birincil formdaki plastik ve kauçuk toptan ticareti (etilen, stiren, vinil klorür, akrilik, vb. polimerler ile birincil formda sentetik ve rejenere kauçuklar) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 19.20.17 Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 20.17.01 Birincil formda sentetik kauçuk imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 15.12.10 Plastik veya kauçuk saat kayışı imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.08 Kauçuktan paket lastiği, tütün kesesi, cam silecekleri, tarih ıstampaları için karakterler, tapalar, lavabo pompaları, şişeler için tıpa ve halkalar ile sert kauçuktan diğer çeşitli eşyaların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.09 Kauçuktan konveyör bantları ve taşıma kayışlarının imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.10 Rejenere kauçuk imalatı, birincil formda veya levha, tabaka veya şerit halinde F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.12 Kauçuktan silgi, rondela, conta, tekne veya iskele usturmaçaları, gözenekli vulkanize kauçuktan teknik işlerde kullanılan diğer eşyalar ile demiryolu, kara yolu taşıtları ve diğer araçlar için kalıplanmış parçaların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.13 Vulkanize edilmiş (kükürtle sertleştirilmiş) kauçuk imalatı (ip, kordon, levha, tabaka, şerit, çubuk ve profil halinde) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.21.03 Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni bağırsaklar dahil) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.21.04 Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit, vb. ile monofilament imalatı (naylon brandalar dahil) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.06 Kauçuktan yer döşemeleri ve paspasların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.02 Kauçuktan tüp, boru ve hortumların imalatı (vulkanize kauçuktan) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.03 Kauçuktan giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (giysiler, eldivenler vb.) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.19.04 Kauçuktan süpürgelerin ve fırçaların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.05 Makine, mobilya, kaporta, el aletleri ve benzerlerinin plastikten bağlantı parçaları, plastikten taşıyıcı bantların ve konveyör bantlarının imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.06 Plastik başlık (koruma amaçlı olanlar hariç), izolasyon bağlantı parçaları ile lambaların, aydınlatma ekipmanlarının, ışıklı tabelaların, vb.nin başka yerde sınıflandırılmamış plastik kısımlarının imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.07 Plastikten mandal, askı, sünger, sabunluk, tarak, bigudi, toka, saç firketesi, boncuk, biblo, heykelcik ve diğer eşyalar ile mamul haldeki kendinden yapışkanlı levha, şerit vb. ürünlerin imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.01 Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.02 Plastikten dikişsiz giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (eldiven dahil) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.03 Plastikten büro ve okul malzemelerinin imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.23.03 Plastikten depo, tank, fıçı ve benzeri kapların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.22.43 Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.23.06 Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur, güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya ile bunların parçalarının imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 30.11.05 Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 32.91.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer süpürge ve fırçaların imalatı (elektrikli olanlar hariç) F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 31.09.08 Plastikten bank, masa, tabure, sandalye vb. mobilyaların imalatı F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 46.76.05 Sanayide kullanım amaçlı plastik poşet, çanta, torba, çuval, vb. ambalaj malzemelerinin toptan ticareti F.11 Kauçuk, plastik ürünlerin imalatı, ticareti 22.29.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik ürünlerin imalatı H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 30.11.07 Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 30.12.01 Jet ski vb. kişisel su araçlarının imalatı H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 30.12.03 Şişirilebilir motorlu/motorsuz botların imalatı (eğlence ve spor amaçlı olanlar) H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 30.12.04 Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer araçların imalatı (polyester tekneler dahil) H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 25.99.08 Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika demirleri vb. imalatı H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 47.64.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu taşıtlar dışındaki eğlence ve spor amaçlı taşıtların perakende ticareti (tekne, yelkenli, kano, kayık, bot, balon, zeplin, vb. ile deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 33.19.02 Halatlar, gemi çarmık ve halatları ile yelken bezleri ve bez astarlı muşambaların onarımı H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 33.15.01 Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil) H.06 Deniz taşıtları imalatı, onarımı, ticareti 46.49.26 Spor ve eğlence amaçlı teknelerin, kayıkların ve kanoların toptan ticareti (deniz taşıtları için dıştan takmalı motorlar dahil) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 46.49.24 Resim, fotoğraf vb. için çerçeve toptan ticareti F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 46.49.03 Kırtasiye ürünleri toptan ticareti F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 32.99.04 Mekanik olsun veya olmasın her çeşit dolma kalem, tükenmez ve kurşun kalem ile boya kalemi, pastel boya imalatı (kalem ucu ve kurşun kalem içleri dahil) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 32.99.14 Tebeşir imalatı (yazı, çizim veya terzi tebeşiri) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 32.99.08 Tarih verme, damga, mühür veya numara verme kaşeleri, numaratör, elle çalışan basım aletleri, kabartma etiketleri, el baskı setleri, hazır daktilo şeritleri ve ıstampaların imalatı F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 47.78.08 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro makine ve ekipmanlarının perakende ticareti (hesaplama makineleri, daktilolar, fotokopi makineleri, tarama ve faks cihazları, çizim masaları vb.) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 47.62.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 25.99.04 Adi metalden büro malzemeleri imalatı (dosya kutuları, kaşeler, zımba telleri, kağıt ataçları vb.) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 20.59.05 Yazım ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkeplerin imalatı (matbaa mürekkebi imalatı hariç) F.12 Kırtasiye imalatı, ticareti 28.23.07 Toner kartuşu, delgi aleti, zımba makinesi, bant kesicisi, yazı tahtası (akıllı tahta dahil), kalemtıraş vb. büro alet ve donanımlarının imalatı F.13 Kitapçılık 47.61.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.) F.13 Kitapçılık 47.79.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri) F.13 Kitapçılık 46.49.11 Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti F.14 Kreş işletmeciliği 88.91.01 Çocuk gündüz bakım (kreş) faaliyetleri (engelli çocuklar için olanlar ile bebek bakıcılığı dahil; okul öncesi eğitim faaliyetleri ile çocuk kulüpleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) hariç) F.14 Kreş işletmeciliği 85.10.02 Özel öğretim kurumları tarafından verilen okul öncesi eğitim faaliyeti (okula yönelik eğitim verilmeyen gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.51.03 Spor ve eğlence eğitim kursları (futbol, dövüş sanatları, jimnastik, binicilik, yüzme, dalgıçlık, paraşüt, briç, yoga, vb. eğitimi ile profesyonel spor eğitimcilerinin faaliyetleri dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.32.15 Ticari sertifika veren havacılık, yelkencilik, gemicilik vb. kursların faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.32.16 Ticari taşıt kullanma belgesi veren sürücü kurslarının faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.32.90 Mesleki amaçlı eğitim veren diğer kursların faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.53.01 Sürücü kursu faaliyetleri (ticari sertifika veren sürücülük, havacılık, yelkencilik, gemicilik eğitimi hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.52.05 Kültürel eğitim veren kursların faaliyeti (bale, dans, müzik, fotoğraf, halk oyunu, resim, drama, vb. eğitimi dahil, temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.09 Dil ve konuşma becerileri eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.10 Mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.12 Muhasebe eğitimi kurslarının faaliyeti F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.15 Akademik özel ders verme faaliyeti (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde bire bir eğitim) F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim kursu faaliyetleri (cankurtaranlık, hayatta kalma, topluluğa konuşma, hızlı okuma vb. eğitimi dahil; yetişkin okuma yazma programları ile temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.03 Bilgisayar, yazılım, veritabanı, vb. eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç) F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.06 Biçki, dikiş, nakış, halıcılık, güzellik, berberlik, kuaförlük kurslarının faaliyetleri F.15 Kurs işletmeciliği 85.60.02 Eğitimi destekleyici faaliyetler (eğitim rehberlik, danışmanlık (yurt dışı eğitim danışmanlığı dahil), test değerlendirme, öğrenci değişim programlarının organizasyonu, yaprak test ve soru bankası hazırlama gibi eğitimi destekleyen öğrenim dışı faaliyetle F.15 Kurs işletmeciliği 85.59.16 Çocuk kulüplerinin faaliyetleri (6 yaş ve üzeri çocuklar için) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.20.15 Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil) (doğal dezenfektanlar hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.20.16 Doğal dezenfektan imalatı G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 46.49.08 Tuvalet kağıdı, peçete, kağıt havlu ile kağıt tepsi, tabak, bardak, çocuk bezi vb. toptan ticareti (plastikten olanlar hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 46.45.02 Sabun toptan ticareti (kişisel temizlik için) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 46.44.02 Temizlik malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, Arap sabunu, vb. dahil, kişisel temizlik sabunları hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 46.44.04 Cila ve krem (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam veya metal için) toptan ticareti G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 47.78.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda temizlik malzemesi perakende ticareti (Arap sabunu, deterjan, yumuşatıcılar, şampuanlar vb. dahil; kişisel hijyen için olanlar hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 47.59.12 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kağıt veya mukavvadan tuvalet kağıdı, kağıt mendil, kağıt havlular, kağıt masa örtüsü ve peçeteler ile kağıt veya mukavvadan tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin perakende ticareti G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.20.11 Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.41.01 Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel kullanım için olanlar hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.41.04 Sabun, yıkama ve temizleme müstahzarları (deterjanlar) ile sabun olarak kullanılan müstahzarlar imalatı (kişisel bakım için olanlar ile ovalama toz ve kremleri hariç) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.41.06 Cila, krem ve ovalama krem ve tozlarının imalatı (ayakkabı, mobilya, yer döşemesi, kaporta, cam, metal vb. için) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 20.13.04 Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 17.22.02 Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) G.15 Temizlik malzemeleri imalatı, ticareti 17.22.04 Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış) F.16 Matbaacılık 18.11.01 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yayınlananlar) F.16 Matbaacılık 18.12.01 Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri F.16 Matbaacılık 18.12.02 Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az yayınlananlar) F.16 Matbaacılık 18.12.03 Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri F.16 Matbaacılık 18.12.04 Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması) F.16 Matbaacılık 18.12.05 Serigrafi faaliyetleri F.16 Matbaacılık 18.12.06 Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri F.16 Matbaacılık 18.12.07 Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri F.16 Matbaacılık 18.14.01 Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler) F.16 Matbaacılık 18.13.01 Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler F.16 Matbaacılık 18.13.02 Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil) F.16 Matbaacılık 58.19.90 Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 47.59.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik aletleri ve müzik partisyonu (nota kağıdı) perakende ticareti F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 46.49.06 Müzik aletleri toptan ticareti F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.21 Elektronik müzik aletleri veya klavyeli çalgıların imalatı (elektrik gücüyle ses üreten veya sesi güçlendirilen enstrümanlar) (dijital piyano, sintizayzır, elektrogitar, vb.) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.22 Diğer yaylı/telli müzik aletlerinin imalatı (saz, gitar, keman, vb.) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.23 Ağızları huni gibi genişleyen neviden olan boru esaslı müzik aletleri ile diğer üflemeli müzik aletlerinin imalatı (saksafon, flüt, trombon, borazan, vb.) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.24 Vurmalı çalgıların imalatı (trampet, davul, ksilofon, zil, kas vs.) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.25 Piyanolar ve diğer klavyeli yaylı/telli çalgıların imalatı F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.26 Borulu ve klavyeli orglar, armonyumlar, akordiyonlar, ağız mızıkaları (armonikalar), tulum vb. çalgıların imalatı F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.27 Müzik kutuları, orkestriyonlar, laternalar, çıngıraklar vb. imalatı F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.28 Metronomlar, akort çatalları (diyapazonlar) ve akort düdükleri, müzik kutuları için mekanizmalar, müzik aleti telleri ile müzik aletlerinin parça ve aksesuarlarının imalatı F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 95.29.06 Müzik aletlerinin bakım ve onarımı (piyano akordu dahil) F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 32.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer müzik aletlerinin imalatı F.17 Müzik aletleri imalatı, onarımı, ticareti 77.29.03 Müzik aletlerinin kiralanması ve leasingi (finansal leasing hariç) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.90 Başka yerde sınıflandırılmamış oyun ve oyuncakların imalatı F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.03 Yap boz, puzzle ve benzeri ürünlerin imalatı (lego vb. dahil) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.04 İçi doldurulmuş oyuncak bebeklerin ve oyuncak hayvanların imalatı F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.05 Oyuncak bebek, kukla ve hayvanlar ile bunların giysi, parça ve aksesuarlarının imalatı (içi doldurulmuş olanlar hariç) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.07 Oyuncak müzik aletleri imalatı F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.08 Binmek için tasarlanmış tekerlekli oyuncakların imalatı (plastik bisikletler ve üç tekerlekli bisikletler dahil) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.09 Oyun tahtaları (satranç, dama, dart, tavla tahtaları, okey istekası, go vb.) ve tabu, monopol vb. oyunların imalatı F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.10 Tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebek arabaları, oyuncak trenler ve diğer küçültülmüş boyutlu modeller/maketler veya inşaat oyun takımları, yarış setleri imalatı (motorlu olanlar, pres döküm oyuncaklar ve plastik diğer oyuncaklar dahil) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 32.40.11 Elektronik oyun imalatı (elektronik damalar, satranç vb.) (televizyonla birlikte kullanılan video oyun konsolları hariç) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 46.49.04 Oyun ve oyuncak toptan ticareti (yap-bozlar, oyun kağıtları, jetonla çalışan oyun makineleri vb. dahil) F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 46.18.01 Oyun ve oyuncak, spor malzemesi, bisiklet, kitap, gazete, dergi, kırtasiye ürünleri, müzik aleti, saat ve mücevher ile fotoğrafçılıkla ilgili ve optik aletlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar F.18 Oyuncak imalatı, ticareti 47.65.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyun ve oyuncakların perakende ticareti (her türlü materyalden yapılmış bebek, oyun kağıdı, havai fişek, jetonla çalışan diğer oyun makineleri, sihirbazlık veya şaka malzemeleri, vb.) F.19 Reklamcılık, tabelacılık 27.90.06 Sıvı kristal cihazlı (LCD) veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri ile bys. elektrikli sesli veya görsel sinyalizasyon cihazlarının imalatı (elektronik sayı levhası (skorbord) dahil) F.19 Reklamcılık, tabelacılık 27.40.06 Işıklı tabela, ışıklı reklam panosu ve benzerlerinin imalatı F.19 Reklamcılık, tabelacılık 25.99.14 Adi metallerden işaret levhaları ve tabelalar ile rakamlar, harfler ve diğer sembollerin imalatı (oto plakaları dahil, ışıklı olanlar hariç) F.19 Reklamcılık, tabelacılık 74.10.03 Uzmanlaşmış grafik tasarımcılarının faaliyetleri (marka ve alametifarika tasarımı dahil) F.19 Reklamcılık, tabelacılık 73.11.01 Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı, satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve sunumu vb.) F.20 Sanat eseri, antika ticareti 90.03.12 Tablo, gravür vb. sanat eserlerinin restorasyonu (müzelerde ve özel koleksiyonlarda yer alan eserlerin restorasyonu dahil) F.20 Sanat eseri, antika ticareti 90.04.01 Sanat tesislerinin işletilmesi (sanat galerileri, konser ve tiyatro salonları ve diğer sanat tesisleri) F.20 Sanat eseri, antika ticareti 47.79.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda antika perakende ticareti F.20 Sanat eseri, antika ticareti 47.78.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sanat eserlerinin perakende ticareti (ticari sanat galerilerinin hizmetleri ile ressamların, gravürcülerin, heykeltıraşların, bestekarların ve diğer sanatçıların orijinal çalışmaları) (antika eşyalar hariç) F.20 Sanat eseri, antika ticareti 46.49.21 Sanat eserleri toptan ticareti (büst ve heykeller dahil) F.21 Tercümanlık 74.30.12 Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (yeminli tercüme büroları, mütercimlik ve tercümanlık faaliyetleri vb. dahil) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 46.49.07 Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile metal sofra ve mutfak eşyalarının toptan ticareti (bakır mutfak eşyaları dahil) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 46.44.01 Porselen ve cam eşyalar ile toprak ve seramikten yapılan ürünlerin toptan ticareti (çini, billuriye, cam veya porselenden çanak, tabak, bardak, vazo, tepsi, süs eşyası, vb.) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 46.15.04 Başka yerde sınıflandırılmamış çatal-bıçak takımı, diğer kesici aletler ve ev eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 47.59.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metal sofra ve mutfak eşyası perakende ticareti (düdüklü tencere, tencere, cezve, çanak vb. dahil; bakır olanlar ile çatal-bıçak takımı hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 47.59.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, matara, makara, bobin, mobilya parçaları, vb. dahil) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 47.59.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli olmayan ev aletleri ile çatal bıçak takımı, tabak çanak, cam eşya, porselen ve çömlek ürünleri gibi züccaciye ürünlerinin perakende ticareti (metal tabak çanak hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.41.03 Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru dahil) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.41.04 Topraktan güveç, çanak, çömlek, küp, vazo, vb. eşyalar ile topraktan heykel vb. süs ve dekoratif eşya imalatı (porselen ve çiniden olanlar ile malların ambalajlanması ve taşınması için olanlar hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.41.01 Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.13.01 Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eşyaları imalatı (ampuller hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.13.02 Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanılan cam ve kristal eşya imalatı (camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar hariç) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.49.01 Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.) F.22 Züccaciye imalatı, ticareti 23.49.02 Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil) G.01 Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği 86.90.03 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akupunkturla tedavi faaliyeti (hastane dışı) G.01 Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği 86.90.90 Bys. diğer paramedikal insan sağlığı hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan mesleki terapi, aroma terapi, konuşma terapisi, homeopati, besin tedavisi, ayak bakımı, diş hijyeni vb. hizmetler) (hastane dışı) G.01 Alternatif tedavi merkezi işletmeciliği 86.90.06 Fizyoterapi hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan fizyoterapi, ergoterapi vb. alanlardaki hizmetler) (hastane dışı) G.02 Cenaze hizmetleri 96.03.01 Cenaze işleri ile ilgili faaliyetler (cenaze yıkama yerlerinin işletilmesi, cenazenin nakli, yıkama hizmetleri, defin hizmetleri vb.) G.03 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri 32.50.06 Dişçi çimentosu, dişçilik mumları, dolgu maddesi, kemik tedavisinde kullanılan çimento, jel preparat, steril adhezyon bariyeri, dikiş malzemesi (katgüt hariç), doku yapıştırıcısı, laminarya, emilebilir hemostatik, vb. imalatı G.03 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri 32.50.13 Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.99.09 Koruyucu amaçlı solunum ekipmanları ve gaz maskelerinin imalatı (tedavi edici olanlar hariç) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.07 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerlerinin imalatı G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.09 Mekano terapi cihazları, masaj aletleri, psikolojik eğilim-testi aletleri (tamamen hareketsiz mekano terapi cihazları hariç), ozon terapi, oksijen terapi, aerosol terapi ve solunum cihazları imalatı G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.10 Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletlerinin imalatı G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.02 Suni uzuvlar, protez ve ortopedik ürünler ile bunların parça ve aksesuarlarının imalatı (suni eklem, dişçilikle ilgili bağlantı parçaları, ortopedik ayakkabı ve korse, diş teli, tıbbi çivi, fıtık bağı vb.) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.03 Dişçilikte kullanılan araç gereç ve cihazların imalatı (dişçi aeratörleri dahil) (şırınga, iğne, katater, kanül ve benzerleri hariç) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 46.18.03 Tıbbi ürünlerin, araç ve malzemelerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 46.46.01 Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan ticareti G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 46.46.03 Dişçilikte kullanılan alet ve cihazların toptan ticareti (protezler, bağlantı parçaları dahil) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 47.74.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti (gözlük hariç; diğer medikal ürünler dahil) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 22.19.01 Kauçuktan hijyenik ve eczacılık ürünlerinin imalatı (prezervatifler, emzikler, hijyenik eldivenler vb. dahil) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 20.59.07 Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 21.20.02 Yapışkanlı bandajlar, katkütler ve benzeri tıbbi malzemelerin üretimi (steril cerrahi katgütler, eczacılık maddeleri ile birlikte kullanılan tamponlar, hidrofil pamuk, gazlı bez, sargı bezi vb.) G.16 Tıbbi malzemelerin imalatı, ticareti 32.50.90 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan bys. diğer araç ve gereçlerin imalatı G.04 Dövme salonu işletmeciliği 96.09.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (dövme ve piercing hizmetleri vb.) G.05 Erkek berberliği 96.02.02 Erkekler için kuaför ve berber işletmelerinin faaliyetleri G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 81.21.01 Binaların genel temizliği (daire, apartman, büro, fabrika, kurum, mağaza vb. her türlü binanın genel temizliği dahil; pencere, baca, sanayi makinesi vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri hariç) G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 81.29.04 Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal zararlılarla mücadele hariç) G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 81.29.90 Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç) G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 81.22.03 Nesne veya binaların (ameliyathaneler vb.) sterilizasyonu faaliyetleri G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 81.22.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri) (sterilizasyon faaliyetleri hariç) G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 43.99.12 Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme vb. uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri G.06 Genel temizlik, haşere kontrol faaliyetleri 43.39.02 Yeni binaların inşaat sonrası temizliği G.07 Güzellik salonu işletmeciliği 96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma, ağda, manikür, pedikür, makyaj, kalıcı makyaj vb.nin bir arada sunulduğu salonlar) (sağlık bakım hizmetleri hariç) G.07 Güzellik salonu işletmeciliği 96.02.04 Sadece manikür ve pedikür hizmeti sunan salonların faaliyetleri G.07 Güzellik salonu işletmeciliği 96.02.05 Sadece ağdacılık hizmeti sunan salonların faaliyetleri G.08 Hasta bakıcılığı 96.09.08 Eskort ve refakat hizmetleri (güvenlik hizmetleri hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 87.30.02 Yaşlılara ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri (destekli yaşam tesisleri, hemşire bakımı olmayan huzurevleri ve asgari düzeyde hemşire bakımı olan evlerin faaliyetleri dahil, yaşlılar için hemşire bakımlı evlerin faaliyetleri hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 86.90.05 Ebe, sağlık memuru, sünnetçi, iğneci, pansumancı vb.leri tarafından verilen hizmetler (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan gebelik süresince ve doğum sonrası izleme ve tıbbi işlemleri kapsayan aile planlaması hizmetleri dahil) (hastane dışı) G.08 Hasta bakıcılığı 88.10.02 Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (yatılı bakım faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz bakım (kreş) faaliyetleri hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 87.20.02 Zihinsel engellilik, ruh sağlığı ve madde bağımlılığına yönelik yatılı bakım faaliyetleri (hastanelerin faaliyetleri ile yatılı sosyal hizmet faaliyetleri hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 87.10.01 Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri (hemşireli bakım evlerinin, hemşireli huzur evlerinin faaliyetleri dahil; sadece asgari düzeyde hemşire bakımı sağlanan yaşlı evlerinin, yetimhanelerin, yurtların faaliyetleri ile evlerde sağlanan hizmetler hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 88.99.07 Barınacak yer sağlanmaksızın mesleki rehabilitasyon hizmetleri (bedensel engelliler için rehabilitasyon hizmetleri hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 88.99.09 Barınacak yer sağlanmaksızın çocuk ve gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri (zihinsel engelliler için olanlar dahil, bedensel engellilere yönelik olanlar hariç) G.08 Hasta bakıcılığı 86.90.01 Hemşirelik hizmetleri (evdeki hastalar için bakım, koruma, anne bakımı, çocuk sağlığı ve hemşirelik bakımı alanındaki benzeri hizmetler dahil; hemşireli yatılı bakım tesislerinin faaliyetleri ile tıp doktorlarının hizmetleri hariç) (hastane dışı) G.09 Kadın kuaförlüğü 96.02.03 Kadınlar için kuaför işletmelerinin faaliyetleri G.10 Kaplıca, hamam işletmeciliği 96.04.01 Hamam, sauna, vb. yerlerin faaliyetleri G.10 Kaplıca, hamam işletmeciliği 96.04.02 Kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, vb. yerlerin faaliyetleri (konaklama hizmetleri hariç) G.10 Kaplıca, hamam işletmeciliği 96.04.03 Zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum vb. yerlerin işletilmesi faaliyetleri (form tutma salonlarının ve diyetisyenlerin faaliyetleri hariç) G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 46.18.02 Kozmetik, parfüm ve bakım ürünleri ile temizlik malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 46.45.01 Parfüm, kozmetik ürünleri ve kolonya toptan ticareti (ıtriyat dahil) G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 46.49.22 Tıraş bıçakları, usturalar ve jiletlerin toptan ticareti G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 32.91.03 Diş fırçaları, saç fırçaları, tıraş fırçaları ve kişisel bakım için kullanılan diğer fırçalar ile resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik fırçaların imalatı G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 32.99.06 Peruk, takma saç, takma sakal, takma kaş vb. imalatı G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 47.75.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti (diş fırçaları, saç fırçaları, elektriksiz tıraş makineleri, jilet, ustura, parfümeri ürünleri ve kolonya, doğal sünger, sabun dahil) G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 20.53.02 Uçucu yağların imalatı G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 20.42.01 Ağız veya diş bakım ürünleri imalatı (diş macunu, vb. ile takma dişleri ağızda sabit tutmaya yarayan macun ve tozlar ile diş temizleme iplikleri dahil) G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 20.42.02 Kolonya imalatı G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 20.42.03 Parfüm ve koku verici diğer sıvı ürün, manikür/pedikür müstahzarı, güneş koruyucu ürünler, dudak ve göz makyajı ürünü, banyo tuzu, kozmetik veya kişisel bakım amaçlı pudra, sabun ve organik yüzey aktif müstahzarı, deodorant, vb. imalatı (kolonya hariç) G.11 Kozmetik imalatı, ticareti 20.42.04 Şampuan, saç kremi, saç spreyi, jöle, saç düzleştirme ve perma ürünleri, saç losyonları, saç boyaları, vb. imalatı G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 26.70.11 Objektif merceği, levha ve tabaka halinde polarizan madde, renk filtresi, optik mercek, prizma, ayna ve diğer optik elemanlar ile dürbün, optik mikroskop, optik teleskop ve diğer astronomik aletler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 47.78.07 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda optik ve hassas aletlerin perakende ticareti (mikroskop, dürbün ve pusula dahil; gözlük camı, fotoğrafik ürünler hariç) G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 47.78.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gözlük, kontak lens, gözlük camı vb. perakende ticareti (gözlükçülerin hizmetleri) G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 33.13.03 Profesyonel optik aletlerin ve fotoğrafçılık ekipmanlarının bakım ve onarımı (tüketici elektronik ürünlerinin onarımı hariç) G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 32.50.01 Gözlük (göz kusurlarını giderici, düzeltici, koruyucu ve diğer amaçlı), gözlük camı, kontak lens ile gözlük ve benzeri için çerçeve ve çerçeve parçalarının imalatı G.12 Optik ürünlerin imalatı, ticareti 46.43.11 Optik ürünlerin toptan ticareti (gözlükler, saat ve gözlük camları, dürbün, vb.) G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.19.03 Spor ve eğlence amaçlı sporlara ilişkin destek hizmetler (balıkçılık ve avcılık spor alanlarının işletilmesi, avcılık, balıkçılık ve dağcılık rehberliği, yarış atı ahırı ve yarış aracı garajlarının hizmetleri, spor ve eğlence hayvanlarının eğitimi, vb.) G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.11.01 Spor tesislerinin işletilmesi (futbol, hokey, paten, golf vb. sahaları, yarış pistleri, stadyumlar, yüzme havuzları, tenis kortları, bovling alanları, boks arenaları, vb. tesisler) G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.29.09 Kayak pistlerinin işletilmesi G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.19.06 Atış poligonlarının faaliyetleri G.14 Spor tesisi işletmeciliği 93.19.90 Diğer spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri (paraşüt hizmetleri, delta-kanat hizmetleri, dalgıçlık hizmetleri ve bys. diğer spor ve eğlence hizmetleri) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.90 Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.91.02 Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.10 Öğütülmüş veya kaplanmış kalsit imalatı (madencilik kapsamında yapılanlar hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.32.02 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) (tuğla ve kiremit hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.32.03 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan tuğla ve kiremit imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.20.19 Ateşe dayanıklı çimento imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.20.20 Ateşe dayanıklı çamur, harç, beton vb. imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 32.91.02 Boyama, badana, duvar kağıdı ve vernik fırçaları ile rulolarının imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 22.23.05 Vinil, linolyum (muşamba) gibi esnek yer kaplamaları ile plastik zemin, duvar ve tavan kaplamalarının imalatı (duvar kağıdı hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 22.23.07 Plastikten banyo küvetleri, lavabolar, klozet kapakları, oturakları ve rezervuarları ile benzeri sıhhi ürünlerin imalatı (kalıcı tesisat için kullanılan montaj ve bağlantı parçaları dahil) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.44.01 Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.42.01 Seramik sıhhi ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.61.01 Çimentodan, betondan veya suni taştan prefabrik yapı elemanları imalatı (gaz betondan ve kireç taşından olanlar dahil) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.61.02 Çimentodan, betondan veya suni taştan karo, döşeme taşı, kiremit, tuğla, boru, vb. inşaat amaçlı ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.52.01 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.52.02 Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 22.23.90 Başka yerde sınıflandırılmamış plastik inşaat malzemelerinin imalatı (plastik suni taş-mermerit imalatı) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.91.01 Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı vb.)(dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.69.01 Başka yerde sınıflandırılmamış alçı ve alçı esaslı bileşenlerden ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.69.02 Beton, çimento ya da suni taştan yapılmış diğer ürünlerin imalatı (heykel, alçak ve yüksek kabartma, vazo, çiçek saksısı, mimari süsler, bahçe süsleri, vb.) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.65.02 Lif ve çimento karışımlı ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.64.01 Toz harç imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.63.01 Hazır beton imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.62.01 İnşaat amaçlı alçı ürünlerin imalatı (kartonpiyer, levhalar, panolar, paneller, vb.) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.19.01 Sıkıştırılmış veya kalıplanmış camdan döşeme blokları, tuğlalar, karolar ve diğer ürünler, kurşunlu lambalar ve benzerleri, blok, plaka veya benzer şekillerdeki gözenekli, köpüklü camların imalatı (vitray cam hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.32.01 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.31.01 Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.20.16 Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe dayanıklı briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı seramik yapı ürünleri imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.20.17 Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, döküm potaları, mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 25.99.02 Metalden yapılmış eviye, lavabo, küvet, duş teknesi, jakuzi (emaye olsun ya da olmasın) ve diğer sıhhi ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.01 Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.02 Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.04 İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.05 Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler) K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 23.99.07 Amyantlı kağıt imalatı K.07 İnşaat malzemeleri imalatı 17.24.02 Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç) G.17 Tuvalet işletmeciliği 96.09.04 Genel tuvaletlerin işletilmesi faaliyeti H.01 Alüminyum ürün imalatı 24.42.18 Alüminyum sac, levha, tabaka, şerit imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.01 Alüminyum ürün imalatı 24.42.16 Alüminyum folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.01 Alüminyum ürün imalatı 25.12.04 Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı H.01 Alüminyum ürün imalatı 24.42.21 Alüminyum bar, çubuk, tel ve profil, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.01 Alüminyum ürün imalatı 25.99.01 Demir, çelik ve alüminyumdan sofra ve mutfak eşyalarının imalatı (tencere, tava, çaydanlık, cezve, yemek kapları, bulaşık telleri vb.) (teflon, emaye vb. ile kaplanmışlar dahil, bakırdan olanlar hariç) H.01 Alüminyum ürün imalatı 25.92.03 Kapasitesi 300 lt.yi geçmeyen alüminyum varil fıçı, kova, kutu, vb. imalatı (diş macunu, krem gibi kapaklı tüpler ve katlanabilir kutular ile aerosol kutuları dahil) H.01 Alüminyum ürün imalatı 25.99.09 Alüminyum jaluzi perde imalatı H.02 At arabası imalatı, onarımı 30.99.02 Hayvanlar tarafından çekilen araçların imalatı (at, eşek arabası, fayton, vb.) H.02 At arabası imalatı, onarımı 33.17.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının bakım ve onarımı (at arabaları ve dört tekerlekli yük arabalarının bakım ve onarımı dahil) H.03 Bakırcılık 47.59.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bakır eşya, bakır sofra ve mutfak eşyası perakende ticareti H.03 Bakırcılık 25.99.06 Bakırdan sofra ve mutfak eşyası imalatı (cezve, tencere, çanak, tabak, ibrik vb.) H.03 Bakırcılık 25.99.18 Bakırdan yapılan biblolar, çerçeveler, aynalar ve diğer süsleme eşyaları ile süsleme işleri (mutfak eşyaları hariç) H.03 Bakırcılık 24.44.01 Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır alaşımlarının imalatı H.03 Bakırcılık 24.44.03 Bakır sac, tabaka, levha, şerit, folyo imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.03 Bakırcılık 24.44.04 Bakırın çekilmesi ve haddelenmesi ile tüp, boru, bunların bağlantı elemanları, bar, çubuk, tel ve profil imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.04 Çilingirlik 25.72.01 Asma kilit, kilit, anahtar, menteşe, otomatik kapı kapayıcıları, kilitli klipsler, bağlantı takozu, askılıklar, bulaşıklıklar, anahtar askıları, vb. ile binalar, mobilyalar, taşıtlar, vb. için küçük tekerleklerin imalatı H.04 Çilingirlik 95.29.04 Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 32.50.04 Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlikle ilgili mobilyaların, berber koltukları ve benzeri sandalyeler ile bunların parçalarının imalatı (ameliyat ve tetkik masası, ayarlanabilir hastane yatağı, dişçi koltuğu, vb.) (X ışını masa ve koltukları hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.11.06 İnşaat ve inşaatın parçaları için metal çatı ya da iskeletlerin imalatı (kuleler, direkler, destekler, köprüler vb.) (kepenk ve yangın merdiveni ile prefabrik yapılar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.20.10 Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fabrikasyon metal ürünlerin imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.73.02 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları, mengeneler, kıskaçlar, sıkıştırma anahtarları vb. imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.73.04 Kuyumculuk aletleri ve parçalarının imalatı (pense, keski, çekiç vb. aletler) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.71.01 Kaşık, çatal, kepçe, kevgir, servis spatulası, şeker maşası ve benzeri mutfak gereçleri, sofra takımları, çatal bıçak takımları imalatı (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları dahil fakat, sofra bıçakları hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.71.02 Sofra bıçakları (balık bıçakları, kahvaltı ve meyve bıçakları hariç), budama bıçakları, sustalı bıçaklar, satır, vb. bıçaklar (makineler için olanlar hariç) ile terzi makasları, vb. makaslar ve bunların ağızlarının imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.71.03 Kılıç, pala, kasatura, mızrak, süngü, avcı bıçağı ve benzeri silahlar ile bunların parçalarının imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.71.04 Manikür veya pedikür setleri ve aletleri, kağıt bıçakları, mektup açacakları, kalemtıraşlar ve bunların bıçakları, kırma, yarma ve kıyma bıçakları, saç kesme ve hayvan kırkma makine ve aletleri ile benzeri elektriksiz kesici aletlerin imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.71.05 Tıraş bıçakları, usturalar ile jiletler ve tıraş makinelerinin bıçaklarının imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.40.01 Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.30.01 Buhar üretim kazanları (buhar jeneratörü), kızgın su kazanları (boyler) ve bunların parçaları ile kazanlar (boylerler) için yardımcı üniteler ve buhar veya diğer buhar güç üniteleri için kondansatör imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.29.01 Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz için kullanılan metal konteynerlerin imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.29.02 Metalden rezervuarlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kapasitesi > 300 litre olan konteynerlerin imalatı (sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gazlar için olanlar ile mekanik veya termal ekipmanlı olanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.21.10 Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı (elektrikli radyatörler ile döküm olanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.21.11 Merkezi ısıtma kazanları (boyler) imalatı (kombi, kat kaloriferi ve diğer merkezi ısıtma kazanları) (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.19 Demir yolu veya tramvay hatlarında kullanılan adi metalden sabit malzemeler ve bağlantı parçaları ile bunların parçalarının imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.20 Elektriksiz sebze-meyve dilme, doğrama ve sularını çıkarma aletleri, et kıyma aletleri, kahve ve baharat değirmenleri, el havanı, rende vb. el gücüyle çalışan mutfak aletleri ve aksesuarları imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.21 Elektriksiz hazneli döner bacaların, havalandırma kanallarının vb. imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.17 Çinko tüp, boru ve bağlantı parçaları ile diğer ürünlerin imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.15 Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları ile kurşun bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.07 Kalıcı metalik mıknatısların imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.05 Metalden yapılmış çeşitli eşyaların imalatı (klips, tarak, saç tokası, saç firketesi, bigudi, kopça, elbise askısı, rozet, rütbe, kapan, tuzak, çöp sepeti, sigara tabakası, palet, makara, kanca, kozmetik kutuları vb.) (tekstil ürünleri imalatında kullanıl H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.10 Metal merdiven imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.11 Zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden biblo, heykelcik, çerçeve, ayna ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak kalıba dökülerek yapılanlar, bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.99.03 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar, kasa daireleri, kilitli para kasaları, zırhlı kapılar vb. imalatı (adi metalden) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.94.01 Yivsiz bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (rondelalar, perçinler, perçin çivileri, kamalı pimler, kopilyalar vb. ürünler) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.94.02 Yivli bağlantı malzemeleri imalatı, demir, çelik veya bakırdan (vidalar, cıvatalar, somunlar vb. yivli ürünler) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.92.01 Demir veya çelikten yiyecek, içecek ve diğer ürünler için kapasitesi < 50 litre olan kutuların imalatı (lehim veya kıvrılarak kapatılanlar) (tenekeden olanlar dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.92.02 Adi metalden dişli kapaklar (şişe kapağı vb.) ve tıpalar ile tıkaçlar ve kapakların imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.45.06 Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.91.01 Çelik varil ve benzer muhafazaların imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.93.01 Metalden zincirler (mafsallı bağlantı zinciri hariç) ve parçaları ile yay ve yay yaprakları, kaplanmış veya nüveli teller, çubuklar, tüpler, levhalar ve elektrotların imalatı (elektrik işlerinde kullanılanlar ile elektrik yalıtımı olanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.93.02 İğne, çengelli iğne, çuvaldız, örgü şişi, tığ, raptiye, çivi, vb. imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.93.03 Telden yapılan diğer ürünlerin imalatı (örgülü tel, örme şerit, taşıma askısı, dikenli tel (elektrik yalıtımı olanlar hariç) ve demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çitler) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.51.13 Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.43.04 Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.43.07 Çinko bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.12.05 Çelik kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.12.06 Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği, panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.11.07 Metalden kepenk ve yangın merdiveni imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 25.11.08 Metalden prefabrik yapı imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.34.01 Çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.33.01 Açık profillerin, nervürlü levhaların ve sandviç panellerin soğuk şekillendirme veya katlama yöntemiyle imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.32.01 Çelik dar şeritlerin soğuk hadde yöntemiyle imalatı (genişliği < 600 mm olan) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.31.01 Çelik barların ve içi dolu profillerin soğuk çekme yöntemiyle imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.20.09 Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.02 Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.03 Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.05 Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.06 Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.07 Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.08 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir üretilmesi H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.09 Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.10 Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya diğer birincil formlarda) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 24.10.12 Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve diğerleri) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 29.20.03 Konteyner imalatı (bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak tasarlanmış olanlar) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 28.29.07 Metal tabakalardan contaların ve mekanik salmastraların imalatı (diğer malzemelerle birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki ya da daha fazla metal tabakasından yapılmış olanlar) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 47.52.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin perakende ticareti (çelik kapı dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 47.52.13 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demirden/çelikten bar ve çubukların, profillerin, tüp ve boruların perakende ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 47.52.15 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil) ile bunların parçalarının perakende ticareti (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.74.05 Demir veya çelikten dikenli tel, bakır veya alüminyumdan örgülü tel, kablo, örme şerit ve benzerleri (elektrik yalıtımı olanlar hariç), demir, çelik veya bakır tellerden mensucat, ızgara, ağ, kafeslik ve çit toptan ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.73.13 Metalden kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşiklerinin toptan ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 47.78.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda silah ve mühimmat perakende ticareti (sportif ve avcılık amaçlı olanlar hariç) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 47.78.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda pul ve jeton perakende ticareti (özel günlerde çıkarılan pul ve paraların perakende ticareti dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.11.01 Metal boru ve boru hatları ile pompa istasyonlarının bakım ve onarımı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.11.02 Ateşli silahların ve savaş gereçlerinin bakım ve onarımı (spor ve eğlence amaçlı silahların onarımı dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.11.03 Buhar kazanları veya buhar jeneratörlerinin bakım ve onarımı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.11.04 Merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boyler) ve radyatörlerin bakım ve onarımı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.11.10 Metal tankların, rezervuarların ve muhafaza kaplarının (konteynerler dahil) onarımı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 33.20.44 Metal muhafaza tanklarının ve sarnıçların kurulumu H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 43.32.02 Herhangi bir malzemeden yapılan kapı ve pencere kasaları, kapılar (zırhlı kapılar dahil, otomatik ve döner kapılar hariç), pencereler, kepenkler, panjurlar, garaj kapıları ve benzerlerinin montajı H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.49.27 Pul ve jeton toptan ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.69.16 Zırhlı veya güçlendirilmiş kasalar ve kutular ile kasa daireleri için zırhlı veya güçlendirilmiş kapılar ve kilitli kutular ile para veya evrak kutuları, vb. (adi metalden) toptan ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.69.05 Silah ve mühimmat toptan ticareti (tabanca, av tüfeği vb. dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 46.72.08 Demir/çelikten haddelenmiş/soğuk çekilmiş yassı ürünlerin toptan ticareti H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 43.29.05 Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dahil) H.05 Demir, çelik eşya imalatı, ticareti 43.99.01 Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.) H.07 Dökümcülük 24.54.01 Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.) H.07 Dökümcülük 24.54.02 Değerli metallerin dökümü H.07 Dökümcülük 24.53.01 Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü) H.07 Dökümcülük 24.52.20 Çelik dökümü H.07 Dökümcülük 24.45.01 Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı (alaşımları dahil) H.07 Dökümcülük 24.45.02 Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç) H.07 Dökümcülük 25.99.12 Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden kalıba dökülerek yapılan biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç) H.07 Dökümcülük 25.73.05 Plastikten kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) H.07 Dökümcülük 25.73.03 Metalden kalıp ve döküm modeli imalatı (kek ve ayakkabı kalıpları hariç) H.08 Ev aletleri imalatı, onarımı, ticareti 27.52.05 Elektriksiz yemek pişirme cihazlarının imalatı (gaz yakıtlı set üstü ocaklar, gaz veya sıvı yakıtlı fırınlar ve ocaklar vb.) H.08 Ev aletleri imalatı, onarımı, ticareti 27.52.06 Elektriksiz ev aletlerinin aksam ve parçalarının imalatı H.08 Ev aletleri imalatı, onarımı, ticareti 47.59.14 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz fırın ve ocaklar ile şofben ve termosifon gibi su ısıtıcıları vb.lerinin perakende ticareti (gaz, sıvı veya katı yakıtlı) H.08 Ev aletleri imalatı, onarımı, ticareti 95.22.02 Ev ve bahçe gereçlerinin onarımı (mutfak eşyası, makas, çim biçme makinesi, budama makasları, vb.) H.09 Hurdacılık 46.77.01 Atık ve hurda toptan ticareti (metal olanlar) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç) H.09 Hurdacılık 46.77.02 Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. olanlar) (metal olanlar hariç) H.09 Hurdacılık 38.11.03 Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi H.09 Hurdacılık 38.32.01 Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması H.09 Hurdacılık 38.32.02 Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması H.09 Hurdacılık 38.22.01 Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç) H.09 Hurdacılık 38.31.01 Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi) H.09 Hurdacılık 38.31.02 Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç) H.09 Hurdacılık 38.21.01 Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi H.09 Hurdacılık 38.12.01 Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.) H.09 Hurdacılık 38.11.01 Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç) H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 35.30.21 Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 33.20.45 Sanayi tipi ısıtma, iklimlendirme ve soğutma cihaz ve ekipmanlarının kurulumu H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 33.12.06 Sanayi tipi soğutma ve havalandırma ekipmanlarının bakım ve onarımı H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 28.21.10 Güneşle (güneş kolektörleri), buharla ve yağla ısıtma sistemleri ile benzeri ocak ve ısınma donanımları gibi elektriksiz ev tipi ısıtma donanımlarının imalatı H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 28.25.03 İklimlendirme cihazlarının (klimalar) imalatı (motorlu taşıtlarda kullanılanlar dahil) H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 43.22.06 Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin bakım ve onarımı dahil) H.10 İklimlendirme, soğutma sistemi imalatı, kurulumu, onarımı 43.22.07 Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin kurulumu (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörler ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil) H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 25.61.01 Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyeti H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 25.61.02 Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık) faaliyeti H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 25.61.03 Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık) faaliyeti H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 25.99.16 Kalay plaka, tabaka, sac, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve kalay tozları ile diğer ürünlerin imalatı H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 24.43.08 Çinko sac, tabaka, levha, şerit, folyo, çinko tozları, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 24.43.05 Kalay imalatı (işlenmemiş halde) H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 24.43.06 Çinko imalatı (işlenmemiş halde) H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 24.43.01 Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil) H.11 Kalaycılık, kaplamacılık 24.43.02 Kurşun imalatı (işlenmemiş) H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 29.20.04 Treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı (karavan tipinde olanlar ve tarımsal amaçlı olanlar hariç) H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 29.20.05 Karavan tipinde treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı – ev olarak veya kamp için kullanılanlar H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 29.20.01 Treyler (römork), yarı treyler (yarı römork) ve mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer araçların parçalarının imalatı (bu araçların karoserleri, kasaları, aksları ve diğer parçaları) H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 29.20.02 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin, kupa, dorse ve damper imalatı (otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, traktör, damperli kamyon ve özel amaçlı motorlu kara taşıtlarının karoserleri) H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 33.12.30 Tarımsal amaçlı kullanılan römorkların bakım ve onarımı H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 45.20.05 Motorlu kara taşıtlarının karoser ve kaporta onarımı vb. faaliyetler (kapı, kilit, cam, çarpma onarımı, boyama vb.) H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 30.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı H.12 Karoser imalatı, kaportacılık 29.20.06 Motorlu kara taşıtlarının modifiye edilmesi ve karoser hizmetleri H.13 Kuyumculuk 95.25.02 Mücevherlerin onarımı H.13 Kuyumculuk 46.72.03 Değerli metal cevherleri ve konsantrelerinin toptan ticareti (altın, gümüş, platin vb.) H.13 Kuyumculuk 46.48.01 Mücevher ve takı toptan ticareti (altın, gümüş, vb. olanlar) (imitasyon olanlar hariç) H.13 Kuyumculuk 32.99.03 Pipo, sigara ağızlıkları, Oltu veya lüle taşından tespih vb. imalatı H.13 Kuyumculuk 32.12.08 Değerli metallerden veya değerli metallerle preslenerek kaplanmış adi metallerden yemek takımı, çatal bıçak takımı, tuvalet malzemesi, büro malzemesi, vb. malzemelerin imalatı H.13 Kuyumculuk 32.12.01 Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı (değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil) H.13 Kuyumculuk 32.12.03 Değerli metallerden yapılan teknik ve laboratuvar malzemeleri imalatı (maden eritme kapları, spatulalar, elektrolitik kaplama anotları, vb. dahil) H.13 Kuyumculuk 32.12.04 İnci ve değerli doğal taşların işlenmesi ve değerli taşlardan takı ve mücevher ile bunların parçalarının imalatı (sentetik veya yeniden oluşturulmuş olanlar dahil) H.13 Kuyumculuk 32.12.06 Değerli olsun olmasın metal eşyalar üzerine oyma ve kabartma yapılması faaliyetleri H.13 Kuyumculuk 47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç) H.13 Kuyumculuk 47.77.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gümüş takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti (gümüşçü ürünleri perakende ticareti) H.13 Kuyumculuk 47.77.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda doğal inciden veya kültür incisinden ürünler ile değerli ya da yarı değerli taşlardan yapılan ürünlerin perakende ticareti (pırlanta, yakut, zümrüt, safir vb.den yapılan ürünler) H.13 Kuyumculuk 24.41.16 İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde altın imalatı ile gümüş veya adi metallerin altınla preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) H.13 Kuyumculuk 24.41.17 İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde gümüş imalatı ile adi metallerin gümüşle preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) H.13 Kuyumculuk 24.41.18 İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde platin imalatı ile altın, gümüş veya adi metallerin platinle preslenerek kaplanması (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) H.13 Kuyumculuk 24.41.19 Değerli metal alaşımlarının imalatı (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç) H.13 Kuyumculuk 08.99.03 Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.52.05 Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.51.21 Barut, vb. itici tozların imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.51.22 Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.51.23 Kibrit imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.11 Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.12 Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.13 Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner)) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.16.01 Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.16.02 Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.16.03 Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.16.04 Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.16.05 Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.14.01 Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.13.07 Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.13.90 Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.13.02 Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.13.03 Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.12.01 Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.11.01 Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.14 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.15 Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.01 Fotoğrafik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.08 Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.09 Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.10 Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarların imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.12 Kimyasal olarak değiştirilmiş veya yenilemeyen hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve yağ karışımlarının imalatı (linoksin, teknik ve sanayi amaçlı bitkisel sabit sıvı yağlar, sanayide kullanılan sıvı yağlar, vb.) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.59.04 Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 32.99.17 Sigara çakmakları ve diğer çakmaklar ile çabuk tutuşan (piroforik) alaşımların imalatı (çakmaklar için kap hacmi ? 300cm3 sıvı veya sıvılaştırılmış gaz yakıtları dahil) K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.12.02 Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.15 Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.16 Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı K.01 Boya, kimyasal ürünlerin imalatı 20.30.17 Elektrostatik toz boya imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.49.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer takım tezgahlarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.99.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı makinelerin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.41.07 Metal işleyen takım tezgahlarının parça ve aksesuarlarının imalatı (alet tutacakları ve kendinden açılan pafta kafaları, iş tutacakları, ayırıcı kafalar ve takım tezgahları için diğer özel aksesuarlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 32.40.02 Bozuk para veya jetonla çalışan oyun makineleri ile bilardo için kullanılan eşya ve aksesuarların imalatı (rulet vb. oyun makineleri ile bilardo masa ve istekaları, isteka dayanakları, bilardo topları, tebeşirleri, toplu veya sürgülü puan sayaçları vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.21.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer fırın ve ocakların (sanayi ocakları) imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.11.10 Tüm içten yanmalı motorlar, dizel motorlar vb.de kullanılan pistonlar, silindirler ve silindir blokları, silindir başları, silindir gömlekleri, emme ve egzos subapları, segmanlar, hareket kolları, karbüratörler, yakıt memeleri vb.nin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.41.06 Metal işlemek için kullanılan diğer takım tezgahlarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.02 Tarım ve ormancılık makinelerinin bakım ve onarımı (traktörlerin bakım ve onarımı hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.03 Motor ve türbinlerin bakım ve onarımı (hidrolik, rüzgar, gaz, su, buhar türbinleri) (gemi ve tekne motorları dahil, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.04 Sanayi fırınlarının, ocaklarının ve ocak brülörlerinin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.05 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer makinelerin bakım ve onarımı (yangın söndürme tüplerinin dolumu ve tamiri dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ekipmanların onarımı (ahşap konteyner, gemi fıçı ve varilleri, madeni para ile çalışan oyun makineleri, değirmentaşı, bileme taşı vs.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.19 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.21 Sıvılar için filtreleme ya da temizleme makineleri ve aparatlarının bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.27 Kesici aletler ile el aletlerinin bakım ve onarımı (matbaa giyotini, şerit testere, el testeresi, çapa, orak vb. bileyleme ve çarkçılık dahil) (motorlu ve pnömatik olanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.28 Plastik ve kauçuk imalatında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.29 Endüstriyel rulmanların, dişlilerin, dişli takımlarının ve tahrik tertibatı elemanlarının bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.08 Madencilik, inşaat, petrol ve gaz sahalarında kullanılan makinelerin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.11.90 Başka yerde sınıflandırılmamış metal ürünlerin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.10 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanlar, pompalar, kompresörler ile valflerin ve vanaların bakım ve onarımı (akaryakıt pompalarının tamiri dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.11 Metal işleme makinelerinin ve takım tezgahlarının bakım ve onarımı (CNC olanlar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.12 Motorlu veya pnömatik (hava basınçlı) el aletlerinin onarımı (yuvarlak/vargel/zincir testere, matkap, pnömatik veya motorlu metal kesme makası, darbeli cıvata anahtarı vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.13 Elektrikli kaynak ve lehim aletlerinin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.14 Metalürji makinelerinin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.15 Gıda, içecek ve tütün işleme makinelerinin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.16 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretim makinelerinin bakım ve onarımı (triko makinelerinin onarımı dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.12.17 Kağıt, karton ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin bakım ve onarımı H.14 Makine kurulumu, onarımı 32.40.06 Lunapark, masa ve salon oyunları için gereçlerin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.46 Genel amaçlı makinelerin kurulum hizmetleri (tartma, filtreleme, damıtma, paketleme, şişeleme, püskürtme, buhar/kum püskürtme, kalenderleme için olanlar ile büro ve muhasebe makinelerinin kurulum hizmetleri dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.48 Ağaç, mantar, taş, sert kauçuk veya benzeri sert malzemeleri işlemede kullanılan takım tezgahlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.49 Plastik ve kauçuk üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.33 Tarımsal amaçlı sanayi makine ve ekipmanlarının kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.34 Kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kurulumu (asansörler ve yürüyen merdivenler hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.35 Motor ve türbinlerin (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) ve pompa ve kompresörlerin kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.36 Metallerin işlenmesinde, kesilmesinde ve şekillendirilmesinde kullanılan makinelerin kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.37 Metalürji için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.38 Maden, taşocağı ve inşaatlarda kullanılan makinelerin kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.39 Gıda, içecek ve tütün işleme için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.40 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.41 Kağıt ve mukavva üretimi için sanayi makinelerinin ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.42 Sanayi fabrikalarında cam ve seramik boruların ve hatların kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.43 Değirmencilikte kullanılan makinelerin kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.52 Fabrikasyon metal ürünlerin kurulum hizmetleri (buhar jeneratörlerinin kurulum hizmetleri ve sanayi tesislerindeki metal boru sistemlerinin kurulumu dahil, merkezi ısıtma sıcak su kazanları (boylerleri) ile makine ve ekipmanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.54 Sanayi fırınlarının ve ocak brülörlerinin (ocak ateşleyicilerinin) kurulumu H.14 Makine kurulumu, onarımı 33.20.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer sanayi makine ve ekipmanlarının kurulum hizmetleri (matbaa makineleri ve çimento imalatında kullanılan makinelerin kurulumu dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.99.08 Sicim ve halat makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.99.05 Otomatik bovling salonu donanımlarının, dönme dolap, atlı karınca, salıncak, poligon, vb. diğer panayır alanı eğlence donanımları ile kumarhane oyun masalarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.99.01 Basım ve ciltleme makineleri ile basıma yardımcı makinelerin ve bunların parçalarının imalatı (ofset baskı makinesi, tipografik baskı makinesi, dizgi makinesi, baskı kalıpları için makineler, ciltleme makinesi vb.) (büro tipi baskı makinesi hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.29.04 Sıvılar için filtreleme veya arıtma makine ve cihazlarının imalatı (suyun filtre edilmesi/arıtılmasına mahsus cihazlar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.08 Tarımsal amaçlı römork veya yarı römork imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.09 Yumurta, meyve ve diğer tarımsal ürünlerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makine ve ekipmanların imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.29.10 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri vb. sıvı ve tozları atan, dağıtan ya da püskürten mekanik cihazların imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.29.11 Elektrikli olmayan kaynak ve lehim aletleri ile gazla çalışan yüzey temperleme (menevişleme) makine ve cihazlarının imalatı (pürmüz ve şalümolar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.49.02 Elektro kaplama makinelerinin imalatı (galvanoplasti, elektro kaplama, elektroliz veya elektroforez için) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.49.03 Taş, seramik, beton veya benzeri mineral malzemeleri işlemek veya camı soğuk işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (testere, taşlama, parlatma, vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.49.04 Ahşap, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik veya benzeri sert malzemeleri işlemek için olan takım tezgahı ile bunların parçalarının imalatı (transfer, testere, planya, freze, taşlama, zımparalama, parlatma, bükme, delme, dilimleme, pres, vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.49.05 Takım tezgahları ve el aletleri için takım tutucuları ve kendinden açılan pafta kafaları, işlenecek parça tutucuları, bölme başlıkları ve diğer özel ek parçalar, dingiller, yüksükler ve rakorlar ile fikstürlerin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.41.01 Takım tezgahları (metal işlemek için lazer ve benzerleriyle çalışanlar) ile metal ve benzerlerini işlemek için işleme merkezlerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.41.03 Metal tornalama, delme, frezeleme ve planyalama takım tezgahlarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.11 Kümes hayvanı makineleri, arıcılık makineleri ve hayvan yemi hazırlama makinelerinin ve donanımlarının imalatı (kuluçka makineleri dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.12 Çim biçme makinelerinin imalatı (traktörlere monte edilen kesici barlar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.13 Hasat ve harman makinelerinin imalatı (biçer döver, saman yapma makinesi, ot ve saman balyalama makinesi, kök ve yumru hasat makinesi, vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.14 Pulluk, saban, tırmık, diskaro, skarifikatör, kültivatör, çapa makinesi, mibzer, fide ve fidan dikim makinesi vb. toprağın hazırlanmasında, ekiminde, dikiminde kullanılan aletler ile gübreleme makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.15 Süt sağma makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.16 Tarım ve bahçecilikte kullanılan hava, sıvı veya toz atma, dağıtma, püskürtme ve iklimlendirme makinelerinin imalatı (sulama cihazları, pülverizatörler, zirai mücadelede kullanılan portatif sıvı ve toz püskürtücüler, don pervaneleri vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.30.17 Ormancılığa özgü makineler ile tarla bahçe bakımına mahsus diğer makine ve cihazların imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.92.01 Beton ve harç karıştırıcıların imalatı (mikserler dahil, beton karıştırıcılı (mikserli) kamyonlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.91.01 Konvertörler (metalürji), külçe kalıpları (ingot kalıpları), döküm kepçeleri, döküm makineleri, vb. sıcak metallerin işlenmesi için kullanılan makine ve teçhizatın imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.91.02 Sıcak ve soğuk metal haddeleme makinesi ve metal boru imaline özgü hadde makinesi ile hadde ve metalürji makineleri için silindir ve diğer parçaların imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.01 Gıda ve içeceklerin endüstriyel olarak hazırlanması veya imalatı için bys. makinelerin imalatı (ekmek, bisküvi, makarna, şekerleme, çikolata, şeker, et, meyve, sebze, sıvı ve katı yağlar vb.nin hazırlanması veya imalatı için sanayi makineleri) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.02 Şarap, meyve suyu ve benzeri içeceklerin imalatında kullanılan makinelerin imalatı (presler, eziciler ve benzeri makineler) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.03 Süt ürünleri makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı (homojenizeleştiriciler, irradyatörler (ışınlayıcılar), yağ yapma makineleri, peynir yapma makineleri vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.04 Tütünün hazırlanmasında ve işlenmesinde kullanılan makinelerin imalatı (tütün yapraklarını damarlarından ayıran makineler ile enfiye, sigara, puro, pipo tütünü veya çiğneme tütünleri imalinde kullanılan makineler) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.06 Değirmencilik sanayiinde, hububat veya kurutulmuş sebzelerin işlenmesi veya öğütülmesi için kullanılan makinelerin imalatı (un, kaba un vb. üretmek için kullanılan makineler, elekler, kepek temizleyiciler, çeltik soyma makinesi vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.07 Ekmek ve diğer unlu mamuller için elektrikli olmayan fırınların imalatı (gaz, sıvı ve katı yakıtlı olanlar) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.08 Ev tipi olmayan pişirme veya ısıtma cihazlarının imalatı (ev tipi olmayan filtreli kahve makineleri vb. dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.09 Tarımsal ürünler için kurutucuların imalatı (kahve, kuruyemiş vb. için kavurma makine ve cihazları dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.93.10 Tohumların, tanelerin veya kuru baklagillerin temizlenmesi, tasnif edilmesi veya derecelendirilmesi için kullanılan makinelerin imalatı (tarımsal selektörler dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.96.01 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı (plastik ve kauçuk işlemek için veya bu malzemelerden ürün imalatı için kullanılan makineler) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.95.01 Kağıt ve mukavva üretiminde kullanılan makinelerin ve bunların parçalarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.08 Tekstil amaçlı makinelerle kullanılan yardımcı makinelerin ve tekstil baskı makinelerinin imalatı (ratiyerler, jakardlar, vb.) (ofset baskı makineleri, tipografik, fleksografik, gravür baskı makineleri hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.09 Tekstil, giyim eşyası ve deri üretiminde kullanılan makinelerin parçalarının imalatı (dikiş makinelerinde kullanılanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.92.03 Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama, ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve harç karıştırıcılar (mikserler) hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.92.05 Kömür veya kaya kesicileri (havözler), tünel ve kuyu açma makineleri ile delme ve sondaj makinelerinin imalatı (yeraltı veya yerüstü) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.01 Post, deri ve köselelerin işlenmesi ile ayakkabı ve diğer deri eşyaların üretimi veya tamiri için kullanılan makinelerin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.02 Sanayi tipi çamaşır makinesi, kuru temizleme makinesi, çamaşır kurutma makinesi, ütü makinesi ve pres ütü imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.03 Sanayi ve ev tipi dikiş makinelerinin imalatı (dikiş makinelerinin iğneleri, mobilyaları, tabanları, kapakları vb. parçaları dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.04 Suni ve sentetik tekstil malzemesinin ekstrüzyonu, çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesi için kullanılan makineler ile doğal tekstil elyafı hazırlama makineleri ve dokuma makinelerinin imalatı (çırçır makinesi, taraklama makinesi vb. dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.05 Tekstil ipliği ve kumaşını yıkama, ağartma, boyama, apreleme, temizleme, sıkma, sarma, emprenye etme, bitirme, kesme, surfile ve benzerleri için makineler ile keçe imalatında ve bitirilmesinde kullanılan makinelerin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.94.06 Tekstil büküm makineleri ile katlama, bükme, bobine sarma veya çile yapma makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş ve benzeri maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı (buldozer bıçakları dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.21.11 Endüksiyon veya dielektrik ısıtma ekipmanlarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.21.07 Elektrikli veya elektriksiz laboratuar ocakları, döküm ocakları vb. endüstriyel ocak ve fırınlarının imalatı (çöp yakma fırınları ile elektrikli ekmek ve unlu mamul fırınları dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.21.08 Ocak brülörleri (ateşleyicileri) imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.21.09 Mekanik kömür taşıyıcıları, mekanik ızgaralar, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazların imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.15.01 Rulmanlar ve mekanik güç aktarma donanımları imalatı (bilyeli ve makaralı rulmanlar, aktarma milleri (şaftları), kam ve krank milleri, kranklar vb. ile rulman yatakları, düz mil rulmanları, yatak kovanları ve mil şaft yatakları vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.15.02 Debriyajlar (kavramalar), mil (şaft) kaplinler ve üniversal mafsalların imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan debriyajlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.15.03 Dişliler/dişli takımları, bilyeli ve makaralı vidalar, şanzımanlar, vites kutuları ve diğer hız değiştiricilerin imalatı (motorlu kara taşıtlarında kullanılan vites kutuları ve diferansiyelleri hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.15.04 Volanlar ve kasnaklar ile mafsallı bağlantı zincirleri ve güç aktarım zincirlerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.13.01 Hava veya vakum pompaları ile hava veya diğer gaz kompresörlerinin imalatı (el ve ayakla çalışan hava pompaları ile motorlu taşıtlar için olanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.13.02 Sıvı pompaları ve sıvı elevatörleri imalatı (yakıt, yağlama, soğutma ve diğer amaçlar için) (deplasmanlı ve santrifüjlü pompalar ile benzinliklerde kullanılan akaryakıt pompaları dahil) (tulumba dahil, içten yanmalı motorlar için olanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.13.03 El ve ayakla çalışan hava pompalarının imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.23.08 Teksir makineleri, posta işleme makineleri, adres basma makineleri ile diğer büro makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.22.10 El veya motor gücü ile çalışan kaldırma, taşıma, yükleme ya da boşaltma makinelerinin imalatı (vinç palangası, yük asansörü, bocurgat, demir ırgat, kriko, forklift, kaldırma ve taşıma kuleleri, vinçler, hareketli kaldırma kafesleri vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.22.11 Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen yolların imalatı (yeraltında kullanılanlar hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.25.01 Sanayi tipi soğutucu ve dondurucu donanımları ile ısı pompalarının imalatı (camekanlı, tezgahlı veya mobilya tipi soğutucular, kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.25.02 Sanayi tipi fan ve vantilatörlerin imalatı (çatı havalandırma pervaneleri dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.24.01 Motorlu veya pnömatik el aletlerinin imalatı (zımparalama, taşlama, parlatma vb. elektrikli elle kullanılan aletler ile dairesel veya zincirli testere, matkap, çivileme aleti, perçin tabancası vb.) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.23.04 Para sayma ve para paketleme makinelerinin imalatı H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.23.05 Daktilo, stenografi ve kelime işlem makineleri imalatı (elektrikli veya elektriksiz) (kabartma yazı yazanlar dahil) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.12.05 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların ve bunların parçalarının imalatı (hidrolik ve pnömatik motorlar, hidrolik pompalar, hidrolik ve pnömatik valfler, hidrolik sistemler ve bunların parçaları) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.11.08 Türbin ve türbin parçalarının imalatı (rüzgar, gaz, su ve buhar türbinleri ile su çarkları ve bunların parçaları) (hava taşıtları için turbo jetler veya turbo pervaneler hariç) H.14 Makine kurulumu, onarımı 28.11.09 Deniz taşıtlarında, demir yolu taşıtlarında ve sanayide kullanılan kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorların ve bunların parçalarının imalatı (hava taşıtı, motorlu kara taşıtı ve motosiklet motorları hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.43.12 Konutlarda, bürolarda ve mağazalarda kullanılan (sanayi tipi olmayan) klimaların toptan ticareti H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.06 Makine ve ekipmanlarla ilgili aksam ve parçaların toptan ticareti (değirmentaşı, bileği taşı, zımpara ve aşındırma ürünleri, konveyör bantları, teknik kullanım için cam ve seramik ürünler, rulmanlar, vb.) (motorlu kara taşıtları için olanlar hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.13 Baskül, kantar ve diğer tartı ve ölçüm makineleri toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.17 Yangın söndürücüler, püskürtme tabancaları, buhar veya kum püskürtme makineleri ile benzeri mekanik cihazların toptan ticareti (tarımsal amaçlı kullanılanlar ile taşıtlar için yangın söndürücüler hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.90 Genel ve özel amaçlı diğer makine, cihaz ve aletlerin toptan ticareti (metal döküm için kalıplar, demir veya çelikten tanklar, variller, fıçılar, kutular ile tıpalar, şişe kapakları, vb. dahil) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.04 Kompresör ve parçalarının toptan ticareti (soğutma, hava ve diğer amaçlar için) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.62.01 Ağaç işleme takım tezgahları ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.62.02 Metal işleme takım tezgahlarının ve parçalarının toptan ticareti (parça tutucuları dahil) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.61.02 Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti (traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma makinesi, mibzer, biçer döver, süt sağma makinesi, kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri, vb.) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.61.03 Çim biçme ve bahçe makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.64.01 Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti (ev tipi olanlar hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.14.02 Başka yerde sınıflandırılmamış tarım, makine ve sanayi ekipmanlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar H.15 Makine, yedek parça ticareti 47.78.23 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda yangın söndürücüler ve ekipmanlarının perakende ticareti (arabalar için olanlar ve yüksek basınçlı olanlar hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.74.04 Demirden veya çelikten merkezi ısıtma radyatörleri, merkezi ısıtma kazanları (kombiler dahil) ile bunların parçalarının toptan ticareti (buhar jeneratörleri ve kızgın su üreten kazanlar hariç) H.15 Makine, yedek parça ticareti 46.69.18 İş güvenliği amaçlı kişisel koruyucu donanımların toptan ticareti H.15 Makine, yedek parça ticareti 77.31.01 Tarımsal makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (tarımsal traktör, pulluk, biçerdöver, süt sağma makinesi, arıcılık makinesi vb. dahil; çim biçme makineleri hariç) (finansal leasing hariç) K.06 Hırdavatçılık 46.74.01 Hırdavat (nalburiye) malzemesi ve el aletleri toptan ticareti (çivi, raptiye, vida, adi metalden kilit, menteşe, bağlantı parçası, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı uçları, çengel, halka, perçin, vb.) K.06 Hırdavatçılık 46.74.03 Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi toptan ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb.) (kombiler ve radyatörler hariç) K.06 Hırdavatçılık 46.74.07 Tarım ve ormancılık alet ve malzemeleri toptan ticareti (balta, kazma, orak, tırpan, vb. dahil, tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar hariç) K.06 Hırdavatçılık 47.52.06 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemesi perakende ticareti (lavabo musluğu, vana, valf, tıkaç, t-parçaları, bağlantılar, vb. dahil) (kombiler ve radyatörler hariç) K.06 Hırdavatçılık 47.52.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat (nalburiye) ve el aletleri perakende ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere, pense, tornavida, takım tezgahı uçları, perçin, vb.) (tarım ve bahçecilik el aletleri dahil) K.06 Hırdavatçılık 46.15.02 Hırdavatçı (nalburiye) eşyalarının ve el aletlerinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 45.40.01 Motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarım hizmetleri H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 30.92.05 Bebek arabaları, pusetler ve bunların parçalarının imalatı H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 30.99.01 Mekanik hareket ettirici tertibatı bulunmayan araçların imalatı (alışveriş arabaları, sanayi el arabaları, işportacı arabaları, bagaj arabaları, elle çekilen golf arabaları, hasta nakli için arabalar, kızaklar dahil) H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 30.92.01 Motorsuz bisiklet imalatı (üç tekerlekli servis bisikleti, iki ya da daha fazla kişilik bisiklet, yarış bisikleti, vitesli bisiklet) (çocuklar için plastik bisikletler hariç) H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 30.92.02 Bisiklet parça ve aksesuarlarının imalatı (jantlar, gidonlar, iskelet, çatallar, pedal fren göbekleri/poyraları, göbek/poyra frenleri, krank dişlileri, pedallar ve serbest dişlilerin parçaları, vb.) H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 29.31.07 Bisikletler için elektrikli veya pille çalışan aydınlatma veya işaret cihazlarının imalatı (bisiklet dinamoları dahil) H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 30.91.02 Motosiklet parça ve aksesuarları imalatı (sele, motosiklet yan sepeti, motosiklet vitesi vb.) H.16 Motosiklet, bisiklet imalatı, onarımı 95.29.05 Bisiklet onarımı H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 45.40.02 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 45.40.03 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 45.40.05 Motosikletler ve motorlu bisikletlerin parça ve aksesuarlarının toptan ticareti H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 45.40.06 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 45.40.07 Motosikletler, motorlu bisikletler ve bunların parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar) H.17 Motosiklet, bisiklet ticareti 47.64.05 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bisiklet perakende ticareti H.18 Oto bakım servisçiliği 45.20.06 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarımı (radyatör, klima ve egzoz bakım ve onarımı dahil, aynı işletmede yapılanlar ile elektrik sistemi, tekerlek ve karoser onarım hizmetleri hariç) H.18 Oto bakım servisçiliği 45.20.07 Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi, kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım ve onarımının yapılması) H.18 Oto bakım servisçiliği 33.12.09 Tarım ve ormancılıkta kullanılan motokültörler ve traktörlerin bakım ve onarımı H.18 Oto bakım servisçiliği 71.20.12 Entegre mekanik ve elektrik sistemleri konusunda teknik test ve analiz faaliyetleri (mekanik ve elektrik bileşenli makine, motor, otomobil, alet, cihaz, iletişim ekipmanı vb. ekipmanların test ve analiz faaliyetleri) H.19 Oto boyacılık 45.20.09 Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri H.20 Oto döşemecilik 45.20.04 Motorlu taşıtların koltuk ve döşemelerinin bakım ve onarımı H.20 Oto döşemecilik 29.32.22 Motorlu kara taşıtları için koltuk imalatı (demiryolu ve havayolu için olanlar hariç) H.20 Oto döşemecilik 30.11.06 Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı H.21 Oto elektrikçilik 45.20.01 Motorlu kara taşıtlarının elektrik sistemlerinin onarımı H.22 Oto lastik onarımı 45.20.02 Motorlu kara taşıtlarının lastik onarımı (tekerlek ayar ve balansı dahil) H.22 Oto lastik onarımı 22.11.19 Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması) H.23 Oto lastik ticareti 45.32.03 Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.23 Oto lastik ticareti 45.31.12 Motorlu kara taşıtı lastiklerinin ve jantlarının toptan ticareti (motosiklet ve bisiklet lastiği ve jantları hariç) H.24 Oto LPG montajı 45.20.08 Motorlu kara taşıtlarına LPG sistemi montajı ve bakımı hizmetleri H.25 Oto yedek parça imalatı 29.32.20 Motorlu kara taşıtları için diğer parça ve aksesuarların imalatı (fren, vites kutusu, jant, süspansiyon sistemleri, amortisör, radyatör, egzoz, debriyaj, direksiyon kutusu, rot, rotbaşı, rotil vb.) (traktör, itfaiye araçları, vb. için olanlar dahil) H.25 Oto yedek parça imalatı 29.32.21 Motorlu kara taşıtları için karoser, kabin ve kupalara ait parça ve aksesuarların imalatı (tamponlar, koltuk emniyet kemerleri, hava yastıkları, kapılar vb. dahil) H.25 Oto yedek parça imalatı 30.92.03 Engelli araçlarının imalatı (motorlu, motorsuz, akülü, şarjlı, vb.) H.25 Oto yedek parça imalatı 30.92.04 Engelli araçlarının parça ve aksesuarlarının imalatı H.25 Oto yedek parça imalatı 28.29.18 İçten yanmalı motorlar için yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, gres nipelleri, yağ keçesi ve benzerlerinin imalatı H.26 Oto yedek parça ticareti 45.31.10 Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının toptan ticareti (oto alarm sistemleri dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.31.11 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti (dorse, damper, akü dahil, motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.04 Motorlu kara taşıtlarının aksesuarlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.05 Motorlu kara taşıtı camlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.06 Motorlu kara taşıtlarının ikinci el (kullanılmış) parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.90 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti (uzmanlaşmamış olanlar ile internet, posta, tezgah, pazar vb. yoluyla yapılanlar) (motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.02 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (dorse, damper, akü dahil, lastik ve camlar ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.31.14 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti H.26 Oto yedek parça ticareti 47.30.02 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtları için yağlama ve soğutma ürünlerinin perakende ticareti (madeni yağ, antifriz vb.) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.07 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (dorse ve damper dahil) (lastikler, camlar, aküler ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç) H.26 Oto yedek parça ticareti 45.32.08 Motorlu kara taşıtlarının akülerinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti H.27 Oto yıkama, yağlama 45.20.03 Araba yağlama, yıkama, cilalama vb. faaliyetler H.28 Saatçilik 46.48.02 Saat toptan ticareti (kol, masa, duvar, vb. saatler ile kronometreler) H.28 Saatçilik 47.77.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat (kol, masa, duvar vb. saatler ile kronometreler) perakende ticareti H.28 Saatçilik 26.52.03 Devam kayıt cihazları, zaman kayıt cihazları, parkmetreler; duvar ve kol saati makineli zaman ayarlı anahtarların imalatı (vardiya saati vb.) H.28 Saatçilik 26.52.04 Kol, masa, duvar ve cep saatlerinin, bunların makinelerinin, kasalarının ve diğer parçalarının imalatı (kronometreler ve taşıtlar için gösterge panellerinde bulunan saatler ve benzeri tipteki saatler dahil) H.28 Saatçilik 23.19.02 Duvar saati, kol saati veya gözlük için camlar (bombeli, kavisli, içi oyuk vb. şekilde fakat, optik açıdan işlenmemiş) ile bu tür camların imalatı için kullanılan içi boş küre ve bunların parçalarının imalatı H.28 Saatçilik 95.25.01 Saatlerin onarımı (kronometreler dahil, devam kayıt cihazları hariç) H.29 Soba, banyo kazanı, şofben imalatı, onarımı, ticareti 95.22.03 Termosifon, şofben, banyo kazanı vb. bakım ve onarımı (merkezi ısıtma kazanlarının (boylerler) onarımı hariç) H.29 Soba, banyo kazanı, şofben imalatı, onarımı, ticareti 27.52.02 Elektriksiz ev tipi gaz, sıvı veya katı yakıtlı soba, kuzine, ızgara, şömine, mangal, semaver, su ısıtıcısı (termosifon, şofben vb.) vb. aletlerin imalatı H.29 Soba, banyo kazanı, şofben imalatı, onarımı, ticareti 47.59.13 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektriksiz hava ısıtıcıları veya sıcak hava dağıtıcılarının perakende ticareti (soba, kuzine vb. ile parçaları) H.30 Tenekecilik 43.91.01 Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil) H.30 Tenekecilik 25.99.13 Metalden çatı olukları, çatı kaplamaları vb. imalatı H.31 Tornacılık 25.62.01 CNC oksijen, CNC plazma, CNC su jeti vb. makinelerinin kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması H.31 Tornacılık 25.62.02 Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri, metal parçaları delme, tornalama, frezeleme, rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama, birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler) (metallerin lazerle kesilmesi hariç) H.31 Tornacılık 25.50.01 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve damgalanması H.31 Tornacılık 25.50.02 Toz metalürjisi H.31 Tornacılık 28.14.01 Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil) H.31 Tornacılık 25.62.03 Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması H.31 Tornacılık 28.14.02 Diğer musluk ve valf/vana imalatı (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil, dökme olanlar hariç) H.32 Tüp gaz bayiliği 47.78.10 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti I.01 Pazarda ayakkabı, tekstil ürünleri ticareti 47.82.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla iç giyim eşyası, dış giyim eşyası, çorap, giysi aksesuarı ve ayakkabı perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.01 Pazarda ayakkabı, tekstil ürünleri ticareti 47.82.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tuhafiye, manifatura ve mefruşat ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.02 Pazarda bitki, hayvan, su ürünleri ticareti 47.89.04 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çiçek, bitki ve bitki tohumu (çiçek toprağı ve saksıları dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.02 Pazarda bitki, hayvan, su ürünleri ticareti 47.81.08 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla balık ve diğer su ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.02 Pazarda bitki, hayvan, su ürünleri ticareti 47.89.20 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla canlı büyük ve küçük baş hayvan, canlı kümes hayvanı, ev hayvanı ve yemlerinin perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.21 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı, süs eşyası, oyun, oyuncak, turistik ve hediyelik eşya perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.22 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünleri ile temizlik ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla elektrikli alet, cihaz ve elektrik malzemeleri, el aletleri ile hırdavat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla mutfak eşyaları ile banyo ve tuvalette kullanılan eşyaların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.18 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla halı, kilim, vb. perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla bys. diğer malların perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.03 Pazarda çeşitli malların ticareti 47.89.01 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla ev ve büro mobilyaları (ağaç, metal, vb.) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.04 Pazarda sebze, meyve ticareti 47.81.02 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla sebze ve meyve (taze veya işlenmiş) (zeytin dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.05 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yenilebilir katı ve sıvı yağ (tereyağı hariç) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.09 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla çay, kahve, kakao, baharat perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.10 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla fırın ürünleri perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.11 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.90 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer gıda ürünleri (bal, un, tahıl, pirinç, bakliyat vb. dahil) perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.05 Pazarda yiyecek, içecek ticareti 47.81.13 Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şarküteri ürünleri, süt ve süt ürünleri ile yumurta perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç) I.06 Seyyar satıcılık 47.81.12 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla gıda ürünleri ve içeceklerin (alkollü içecekler hariç) perakende ticareti I.06 Seyyar satıcılık 47.82.03 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti I.06 Seyyar satıcılık 47.89.19 Seyyar olarak ve motorlu araçlarla diğer malların perakende ticareti I.06 Seyyar satıcılık 47.99.11 Mağaza, tezgah, pazar yeri dışında yapılan perakende ticaret (ev ev dolaşarak veya komisyoncular tarafından perakende olarak yapılanlar) I.06 Seyyar satıcılık 56.10.01 Seyyar yemek servisi faaliyetleri (simit, poğaça, börek, kokoreç, nohut-pilav, piyaz, dondurma, vb. ile kayıklarda yapılanlar dahil) J.01 Akaryakıt ticareti 47.78.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan fuel oil perakende ticareti (dökme olanlar ile müşterinin istediği yere ulaştırılarak yapılan doğrudan fuel oil satışı hariç) J.01 Akaryakıt ticareti 47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti J.01 Akaryakıt ticareti 46.71.01 Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.) J.01 Akaryakıt ticareti 20.59.13 Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç) J.02 Durak, otopark işletmeciliği 52.21.90 Kara taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler (kamyon terminal işletmeciliği dahil) J.02 Durak, otopark işletmeciliği 52.21.09 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs terminal hizmetleri J.02 Durak, otopark işletmeciliği 52.21.10 Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs, minibüs ve taksi duraklarının işletilmesi (otobüs terminal hizmetleri hariç) J.02 Durak, otopark işletmeciliği 52.21.07 Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve karavanların kışın saklanması dahil) J.02 Durak, otopark işletmeciliği 96.09.07 Kendi hesabına çalışan valelerin hizmetleri J.03 Faytonculuk 49.39.08 İnsanlar veya hayvanlar tarafından çekilen taşıtlarla veya yük hayvanları ile yolcu taşımacılığı (fayton, bisiklet, vb. ile yolcu taşımacılığı) J.03 Faytonculuk 49.41.07 Kara yolu ile insan veya hayvan tarafından çekilen taşıtlarla yük taşımacılığı (tornet, at arabası vb. ile yük taşımacılığı) J.04 İş makinesi işletmeciliği 43.99.04 Vinç ve benzeri diğer inşaat ekipmanlarının operatörü ile birlikte kiralanması (özel bir inşaat çeşidinde yer almayan) J.04 İş makinesi işletmeciliği 37.00.01 Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.) J.04 İş makinesi işletmeciliği 01.61.02 Bitkisel üretimi destekleyici mahsulün hasat ve harmanlanması, biçilmesi, balyalanması, biçerdöver işletilmesi vb. faaliyetler J.04 İş makinesi işletmeciliği 77.32.01 Bina ve bina dışı inşaatlarda kullanılan makine ve ekipmanların operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (vinç kamyonu, inşaat ve toprak taşımak için traktör, yol greyderi ve silindiri, buldozer, yapı iskelesi, şantiye kulübesi vb.) (kurma/sökme hariç)  J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.08 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.09 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.10 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.90 Kara yolu ile çeşitli taşıma türüne uygun konteyner ve diğer yük taşımacılığı hizmetleri (evden eve nakliyat, vb. hariç) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.42.01 Kara yolu taşımacılığı ile ev ve iş yerlerinin taşınması (evden eve nakliyat, vb.) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.01 Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.02 Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.03 Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gıda, sıvı, kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.05 Kara yolu ile canlı hayvan taşımacılığı (çiftlik hayvanları, kümes hayvanları, vahşi hayvanlar vb.) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 49.41.06 Şoförü ile birlikte kamyon ve diğer motorlu yük taşıma araçlarının kiralanması J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 53.20.08 Gıda, mobilya vb. satın alınan şeylere ilişkin evlere dağıtım faaliyetleri (şehir içi yük taşımacılığı ve evden eve nakliyat vb. hariç) J.05 Kara yolu ile yük taşımacılığı 53.20.10 Paket ve koli gibi kargoların toplanması, sınıflandırılması, taşınması ve dağıtımı faaliyetleri (dökme yükler ve evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) J.06 Minibüsçülük 49.31.06 Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda) J.07 Nakliyat komisyonculuğu 52.29.06 Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri J.07 Nakliyat komisyonculuğu 52.29.07 Kara yolu yük nakliyat komisyoncularının faaliyetleri J.08 Oto galericilik, oto kiralama 49.32.02 Sürücüsü ile birlikte diğer özel araç (otomobil, limuzin vb. dahil; minibüs, otobüs vb. hariç) kiralama faaliyeti J.08 Oto galericilik, oto kiralama 49.39.06 Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama (belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi otobüsü, vb. dahil) J.08 Oto galericilik, oto kiralama 45.19.02 Diğer motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti (kamyonlar, çekiciler, otobüsler, römorklar, yarı römorklar, karavanlar ve motorlu karavanlar) J.08 Oto galericilik, oto kiralama 45.11.13 Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının diğer perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (aracılar ile internet, TV. vb. üzerinden ticaret dahil) J.08 Oto galericilik, oto kiralama 45.11.11 Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu taşıtları dahil (3,5 tondan daha az)) (galericiler dahil) J.08 Oto galericilik, oto kiralama 77.12.01 Motorlu ağır kara taşıtlarının sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha fazla olan kamyon, treyler (römork), vb.) (karavan ve tarımsal makine ve ekipmanlar ile inşaat makine ve ekipmanlarının kiralanması ve leasingi hariç) (finansal leasi J.08 Oto galericilik, oto kiralama 77.11.01 Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan daha az olan otomobil, kamyonet vb. dahil; motosiklet hariç) (finansal leasing hariç) J.09 Oto kurtarıcılık 52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardımı faaliyetleri J.10 Otobüsçülük 49.39.04 Kara yolu (otobüs, vb.) ile uluslararası yolcu taşımacılığı J.10 Otobüsçülük 49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı (şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası personel ve okul servisleri vb. dahil; şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi havaalanı otobüsleri hariç) J.10 Otobüsçülük 49.31.04 Halk otobüsü/otobüs ile yapılan şehir içi ve banliyö yolcu taşımacılığı J.11 Özel ambulans işletmeciliği 86.90.04 Ambulansla hasta taşıma faaliyeti (hastane dışı) J.12 Servis aracı işletmeciliği 49.39.02 Kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı J.12 Servis aracı işletmeciliği 49.39.03 Şehir içi, banliyö ve kırsal alanlarda kara yolu ile personel, öğrenci, vb. grup taşımacılığı (şehir içi personel ve okul servisleri, vb.) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.10.90 Deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı (deniz taksi vb. dahil) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.10.12 Deniz ve kıyı sularında yolcu gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması (gezinti tekneleri dahil) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.10.13 Kıyı sularında yolcuların feribotlarla, kruvaziyer gemilerle ve teknelerle taşınması (deniz otobüsleri işletmeciliği dahil; uluslararası denizler ile göl ve nehirlerde yapılanlar hariç) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.10.14 Deniz ve kıyı sularında yat işletmeciliği J.13 Su yolu taşımacılığı 50.10.15 Deniz ve kıyı sularında gezi veya tur bot ve teknelerinin işletilmesi (yat işletmeciliği hariç) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.40.05 İç sularda yük taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.40.07 İç sularda yük taşıma gemi ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması hizmetleri (nehir, kanal ve göllerde, vb.) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.40.08 İç sularda çekme ve itme hizmetleri (römorkaj) (mavnaların, şamandıraların vb.nin taşınması) (nehir, kanal, göl vb.) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.30.08 İç sularda yolcu taşımacılığı (nehir, kanal ve göllerde yapılanlar, vb.) (gezinti amaçlı olanlar dahil) J.13 Su yolu taşımacılığı 50.30.09 İç sularda yolcu taşıma gemilerinin ve teknelerinin mürettebatıyla birlikte kiralanması J.13 Su yolu taşımacılığı 52.22.90 Su taşımacılığını destekleyici diğer hizmetler J.13 Su yolu taşımacılığı 77.34.01 Su yolu taşımacılığı ekipmanlarının operatörsüz olarak kiralanması ve leasingi (yolcu ve yük taşımacılığı için ticari tekne ve gemiler dahil, gezinti tekneleri hariç) (finansal leasing hariç) J.14 Taksicilik 49.32.01 Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç) J.15 Trafik müşavirliği, iş takipçiliği 82.99.04 Trafik müşavirliği J.15 Trafik müşavirliği, iş takipçiliği 82.99.08 İş takipçiliği faaliyeti J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 82.92.01 Tehlikesiz ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde yiyecek, içecek dahil sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama vb.) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 82.92.05 Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama vb.) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 73.11.03 Reklam araç ve eşantiyonların dağıtımı ve teslimi faaliyetleri J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 96.09.05 Hamallık hizmetleri J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 69.10.10 Yediemin faaliyetleri J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.29.05 Kantar hizmetleri (yüklü araçların tartılması, vb.) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.29.90 Bys. taşımacılığı destekleyici diğer faaliyetler (grup sevkiyatının organizasyonu, malların taşınması sırasında korunması için geçici olarak kasalara vb. yerleştirilmesi, yüklerin birleştirilmesi, gruplanması ve parçalara ayırılması, vb. dahil) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.21.06 Kara taşımacılığına yönelik emanet büroları işletmeciliği (demir yollarında yapılanlar dahil) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.24.08 Su yolu taşımacılığıyla ilgili kargo ve bagaj yükleme boşaltma hizmetleri (konteyner yükleme boşaltma hizmetleri dahil) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.10.05 Dökme sıvı depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (yağ, şarap vb. dahil; petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz vb. hariç) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.10.90 Diğer depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (frigorifik depolar ile hububat, kimyasallar, dökme sıvı ve gaz depolama faaliyetleri hariç) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.10.02 Frigorifik depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (bozulabilir gıda ürünleri dahil dondurulmuş veya soğutulmuş mallar için depolama) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri (hububat silolarının işletilmesi vb.) J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.24.10 Kara yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 52.24.11 Demir yolu taşımacılığıyla ilgili kargo yükleme boşaltma hizmetleri J.16 Yük taşımacılığını destekleyici faaliyetler 53.20.09 Kurye faaliyetleri (kara, deniz ve hava yolu ile yapılanlar dahil; evrensel hizmet yükümlülüğü altında postacılık faaliyetleri hariç) K.02 Boya, kimyasal ürünlerin ticareti 47.52.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda boya, vernik ve lak perakende ticareti K.02 Boya, kimyasal ürünlerin ticareti 46.73.02 Boya, vernik ve lak toptan ticareti K.02 Boya, kimyasal ürünlerin ticareti 46.75.01 Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.) K.03 Camcılık 46.73.03 Düz cam toptan ticareti (pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı yalıtım camları, camdan döşeme blokları, tuğlalar vb.) K.03 Camcılık 43.34.02 Cam takma işleri K.03 Camcılık 47.52.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda düz cam perakende ticareti (pencere camı, cam ayna, emniyet camı, temperli düz cam, çok katlı yalıtım camları, camdan döşeme blokları, cam tuğlalar vb.) K.03 Camcılık 23.19.03 Cam zarflar (açık) ve bunların cam parçalarının imalatı (elektrik ampulleri, elektrik lambaları, katot ışınlı tüpler vb. için kullanılan) K.03 Camcılık 23.14.01 Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil) K.03 Camcılık 23.12.03 Çok katlı yalıtım camları imalatı K.03 Camcılık 23.12.04 Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil) K.03 Camcılık 23.12.01 Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil) K.03 Camcılık 23.11.01 Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı (telli, buzlu cam, renkli veya boyalı düz cam dahil) (dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş, üflenmiş, float, yüzeyi parlatılmış veya cilalanmış ancak başka şekilde işlenmemiş olanlar) K.03 Camcılık 23.19.05 Lamba ve aydınlatma teçhizatının, ışıklı işaretlerin, isim tabelalarının vb.nin cam parçalarının imalatı (cam tabelaların imalatı dahil) K.03 Camcılık 23.19.06 Laboratuvar, hijyen veya eczacılık ile ilgili cam eşyalar ile cam ampullerin (serum ampulleri) imalatı (ambalajlama ve taşımada kullanılanlar hariç) K.03 Camcılık 23.19.07 Camdan elektrik izolasyon malzemesi imalatı K.03 Camcılık 23.19.08 Vitray cam imalatı K.03 Camcılık 23.19.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer cam ürünlerin imalatı ve işlenmesi (düz camdan yapılmış akvaryumların imalatı dahil) K.04 Çevre düzenleme, peyzaj faaliyetleri 81.30.05 Spor alanları (futbol sahaları, golf alanları gibi), oyun alanları, güneş banyosu için çimenler ve diğer eğlence parkları için yeşil alanların dikimi ve bakımı faaliyetleri K.04 Çevre düzenleme, peyzaj faaliyetleri 81.30.90 Diğer çevre düzenlemesi ve bakımı ile peyzaj projelerinin uygulanması faaliyetleri (park, bahçe ve yeşil alanların dikimi, bakım ve onarımı) K.05 Emlakçılık 81.10.01 Tesis bünyesindeki kombine destek hizmetleri (işletme veya tesis bünyesinde temizlik, bakım, çöplerin bertarafı, koruma ve güvenlik, posta dağıtımı, çamaşırhane, resepsiyon vb. yardımcı hizmet ve görevlerin birden fazlasının sağlanması) K.05 Emlakçılık 68.31.01 Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.) K.05 Emlakçılık 68.31.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri K.05 Emlakçılık 68.32.02 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi) K.05 Emlakçılık 68.32.03 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri K.05 Emlakçılık 68.32.04 Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.11 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda banyo küveti, lavabo, klozet kapağı, tuvalet taşı ve rezervuarı ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin perakende ticareti (seramik, cam, mermerit, plastik, demir, çelik, bakır vb. dahil, mermer hariç) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento, alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.16 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çim biçme ve bahçe ekipmanları perakende ticareti (kar küreyiciler dahil) (tarım ve bahçecilikte kullanılan el aletleri hariç) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.53.03 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, kauçuk yer döşemeleri ve paspaslar ile plastik zemin, duvar veya tavan kaplamaları perakende ticareti (linolyum gibi elastiki zemin kaplamaları, marley, vb. dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.90 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda başka yerde sınıflandırılmamış inşaat malzemesi perakende ticareti (ev tipi lehim ve kaynak makinesi, merdiven, korkuluk, metal veya plastik depo, seramik boru vb. dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.20 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin perakende ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 47.52.21 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten inşaat amaçlı levhalar, folyolar, şeritler ve borular ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin perakende ticareti (inşaat için naylon örtü, shıngle, mantolama amaçlı strafor vb. dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.07 Çimento, alçı, harç, kireç, mozaik vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.08 Tuğla, kiremit, briket, kaldırım taşı vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.09 Taş, kum, çakıl, mıcır, kil, kaolin vb. inşaat malzemeleri toptan ticareti K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.90 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer inşaat malzemesi toptan ticareti (merdiven, korkuluk, plastik depolar, seramik borular vb. dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.19 Alçı ve alçı esaslı bileşenlerden inşaat amaçlı ürünlerin toptan ticareti (kartonpiyer, panel, levha vb.) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.20 Plastikten inşaat amaçlı tabakalar, levhalar, filmler, folyolar, şeritler ve borular ile asfalt vb. malzemeden çatı kaplama ürünlerinin toptan ticareti (inşaat, sera vb. için naylon örtü, shingle, mantolama amaçlı strafor, vb. dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.21 Duvar kağıdı, tekstil duvar kaplamaları, plastikten zemin, duvar veya tavan kaplamalarının toptan ticareti (paspas, kauçuk paspas, yer muşambası, marley vb. yer kaplamaları dahil) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.22 İnşaatlarda izolasyon amaçlı kullanılan malzemelerin toptan ticareti (rulolar halinde cam yünü, taş yünü, bitüm esaslı malzemeler, vb.) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.73.05 Banyo küvetleri, lavabolar, eviyeler, klozet kapakları, tuvalet taşı ve rezervuarları ile seramikten karo ve fayans vb. sıhhi ürünlerin toptan ticareti (seramik, cam, mermer, plastik, mermerit, demir, çelik, bakır veya alüminyum vb.) K.08 İnşaat malzemeleri ticareti 46.13.01 İnşaat malzemesinin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar (inşaat demiri ve kerestesi hariç) K.09 İnşaatçılık 43.99.13 İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması) K.09 İnşaatçılık 43.99.15 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer uzmanlaşmış inşaat işleri (şömine, barbekü dahil) K.09 İnşaatçılık 43.99.05 İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.) K.09 İnşaatçılık 43.99.06 Duvarcılık ve tuğla örme işleri K.09 İnşaatçılık 43.99.07 İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri K.09 İnşaatçılık 43.99.08 Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.) K.09 İnşaatçılık 43.99.10 Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dahil) K.09 İnşaatçılık 43.99.11 İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil) K.09 İnşaatçılık 43.39.01 Dekoratif malzemenin, bezemelerin ve süslerin montajı ile inşaatlardaki bys. diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler (radyatörleri kaplayan ızgaraların montajı ile akustik panel, karo veya diğer malzemeleri içeren akustik işler dahil) K.09 İnşaatçılık 43.34.03 Bina dışı yapıların boyama işleri K.09 İnşaatçılık 43.34.01 Binaların iç ve dış boyama işleri K.09 İnşaatçılık 43.33.01 Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç) K.09 İnşaatçılık 43.33.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer yer döşeme ve kaplama ile duvar kaplama işleri (halı, taban muşambası ve diğer esnek yer kaplamaları ile duvar kaplama işleri) K.09 İnşaatçılık 43.31.01 Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.) K.09 İnşaatçılık 43.32.03 Seyyar bölme ve metal yapı üzerine asma tavan montaj işleri ile diğer doğrama tesisatı işleri K.09 İnşaatçılık 43.29.02 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı olsun veya olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.) K.09 İnşaatçılık 43.29.03 Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil) K.09 İnşaatçılık 41.20.04 İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı K.09 İnşaatçılık 43.12.01 Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) K.09 İnşaatçılık 42.11.02 Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri K.09 İnşaatçılık 41.20.01 İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı) K.09 İnşaatçılık 41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç) K.09 İnşaatçılık 43.11.01 Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi) K.09 İnşaatçılık 38.11.02 İnşaat ve yıkım atıklarının, çalı, çırpı, moloz gibi enkazların toplanması ve kaldırılması K.09 İnşaatçılık 46.73.10 İşlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin toptan ticareti (levha halinde olanlar ile lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) K.09 İnşaatçılık 46.73.11 Mermer, granit, kayağan taşı, kum taşı vb. toptan ticareti (işlenmemiş veya blok halde olanlar) K.09 İnşaatçılık 47.52.19 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda işlenmiş mermer, traverten, kaymaktaşı (su mermeri) ve bunlardan yapılmış ürünlerin perakende ticareti (levha halinde olanlar ile mermer lavabo vb. sıhhi ürünler dahil) K.09 İnşaatçılık 23.70.01 Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç) K.09 İnşaatçılık 08.11.04 Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi K.09 İnşaatçılık 41.20.05 Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.93.02 Deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.05 Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.06 Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.07 Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.91.05 Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.99.04 Grafit ocakçılığı K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.12.01 Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.12.02 Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.93.01 Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.01 Mermer ocakçılığı (traverten dahil) K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.02 Granit ocakçılığı K.10 Mermer, taş, kum ocakçılığı 08.11.03 Yapı taşları ocakçılığı K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 16.23.02 Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 23.61.03 Betondan yapılmış prefabrik yapıların imalatı K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 22.23.04 Plastikten prefabrik yapıların imalatı K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 47.52.18 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının perakende ticareti (metalden, betondan, plastikten, ahşaptan vb.) K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 46.73.16 Betondan, çimentodan ve suni taştan prefabrik yapıların, yapı elemanlarının ve diğer ürünlerin toptan ticareti K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 46.73.17 Plastikten prefabrik yapılar ve yapı elemanlarının toptan ticareti K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 46.73.18 Ahşaptan prefabrik yapıların ve yapı elemanlarının toptan ticareti K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 41.20.03 Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması K.11 Prefabrik yapıların imalatı, kurulumu, ticareti 43.99.14 Prefabrik yapıların montajı ve kurulması (prefabrik binalar hariç her çeşit prefabrik sokak düzeneklerinin (otobüs durağı, telefon kulübesi, bank vb.) kurulumu vb.) K.12 PVC ürün imalatı 22.23.08 Plastikten/PVC’den kapı, pencere, bunların kasaları, pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı K.13 PVC ürün ticareti 46.73.15 Plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar vb. eşyaların toptan ticareti K.13 PVC ürün ticareti 47.52.09 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastik kapı, pencere ve bunların kasaları ile kapı eşikleri, panjurlar, jaluziler, storlar ve benzeri eşyaların perakende ticareti (PVC olanlar dahil) K.14 Sıhhi tesisatçılık 43.22.03 Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.) K.14 Sıhhi tesisatçılık 43.22.05 Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil) K.15 Sondajcılık 43.13.01 Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç) K.15 Sondajcılık 42.21.02 Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: