İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği

Reklamlar

26/12/2020 tarihli güncel hükümlerle Nitelikli eleman istihdam desteği


MADDE 9 – (1) Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını sağlamaktır.
(2) Destek programı süresi içerisinde yeni istihdam edilen nitelikli eleman için destek verilir.
(3) Bu destek, ödeme talebinde bulunan işletmede işe giriş tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışan eleman için verilir.
(4) İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün sayısı toplamının en az 120
(yüz yirmi) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3)
belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren
işletmeler için aranmaz.18
(5) İşletmeye program süresince destek üst limiti dâhilinde en fazla 4 (dört) nitelikli eleman
için destek ödemesi yapılır.
(6) Nitelikli eleman giderine ilişkin destek tutarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntem
dikkate alınır.
a) Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal
çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz)
dahil aylık net asgari ücret tutarının 30 (otuz)’a bölünmesi ile elde edilen tutarın öğrenim durumu
katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir. Destek üst limitinin
belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans
mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir buçuk), yüksek lisans mezunları
için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) olarak uygulanır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) idari kayıtlarındaki sigorta primine esas kazancın
çalışma gün sayısına bölünmesi ile elde edilen günlük tutar belirlenir.
c) (a) ve (b) bentlerinde belirlenen günlük tutarlardan düşük olanının, çalışma gün sayısı ile
çarpımı sonucunda çıkan tutarın destek oranıyla çarpılmasıyla aylık destek tutarı belirlenir.
(7) Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde ödeme talebinde bulunan
işletmede işe giriş tarihi esas alınır. Söz konusu tarihte nitelikli elemanın birden fazla
mezuniyetinin olması durumunda işletmenin seçtiği mezuniyet durumu esas alınır. Destek
sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.
(8) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin SGK ve/veya Yükseköğretim Kurumu
sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KBS
üzerinden yapılır. Uygun durumlarda bazı sorgulamalar KBS üzerinden otomatik olarak
yapılabilir.
(9) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler
hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları
ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek
kapsamında istihdam edilemez.
(10) Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta
kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
(11) Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda
elemana ilişkin destek süreci sona erer. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve
daha önce bu destek kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe
başlaması halinde programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile destek verilebilir.
(12) …19
(13) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi
durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek ödeme talebi işletmenin KBS’de
kayıtlı olduğu Uygulama Birimine yapılır.
(14) İşletmenin asıl işveren SGK sicil numarasına bağlı bir veya birden fazla alt işveren
numarası olması durumunda; nitelikli elemanın SGK giriş-çıkışlarının ilgili ay içerisinde gün
kaybı olmadan gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi durumda ilgili nitelikli elemana ilişkin destek
süreci sona erer ve bu nitelikli eleman için gün kaybı olan aylara ilişkin destek ödemesi
yapılmaz.
(15) İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara
verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci
devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik
Ödemesine destek sağlanmaz.
(16) Nitelikli eleman için sağlanan destek, destek programı bitiş tarihi itibariyle sona erer.
(17) Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap YazınCevabı iptal et